Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 4 zaoczni, tryb niestacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-02-25 23:15
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           W1, Metodol. badañ, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 1E, zzW1, Ochr. p. ska¿., prof P. Malinowski, 1E, zp, t/z: 2 4 6L1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 1E, zz, t/z: 1 2 3
            L1, Ochr. p. ska¿., prof P. Malinowski, 125D, zn, t/z: 3 5 7L1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 1E, zz, t/z: 5 6
               L1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 1E, zz, t/z: 7
               L1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 106F, zz, t/z: 9
                 
Sobota
 W1, KPA, dr G. Chmielewski, 2E, zzS1, KPA, dr G. Chmielewski, 2E, zzW1, BSL, dr G. Chmielewski, 2E, zzW1, ZSK, dr G. Kwaœniak, 101E, zzL1, ZSK, dr G. Kwaœniak, 101E, zzW1, Zwalcz. przestê, mgr D. Bednarz, 102E, zzL1, Zwalcz. przestê, mgr D. Bednarz, 102E, zz   
Niedziela
    C1, Syst. ratow.gaœ, mgr in¿. M. Makówka, 201E, zzL1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 106F, zp, t/z: 2 4 6 8       
Legenda
BSL = Bespieczeñstwo spo³ecznoœci lokalnych
JA = Drugi jêzyk obcy
KPA = Postêpowanie administracyjne
Metodol. badañ = Metodologia badañ
Ochr. p. ska¿. = Ochrona przed ska¿eniami
Syst. ratow.gaœ = System ratowniczo-gaœniczy
ZSK = Zarz¹dzanie w sytuacjach kryzysowych
Zwalcz. przestê = Zwalczanie przestêpczoœci