Plan dla kierunku Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ APiSM, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-09-19 19:49
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
     W1, AiRPP, prof. J.Duda, 101G, tnW1, Zarz. gos.ener., prof. J.Duda, 101G, tpP1, Zarz. gos.ener., prof. J.Duda, 101G, tzL1, AiRPP, dr Tomasz Wanat, 3C, tn    
     P1, AiRPP, prof. J.Duda, 101G, tpS1, Ekol.zarz.œrod., prof. J.Duda, 101G, tn        
Wtorek
 P1, Zarz. jak., dr M. Ko³osowski, 14C, tn, t/z: 9 11W1, Bad.oper., dr M. Ko³osowski, 14C, tnW1, Zarz. jak., dr M. Ko³osowski, 14C, tpW1, Zarz. jak., dr M. Ko³osowski, 14C, tnL1, Proj.CNC, mgr Tomasiak, 13C, tzW1, Ekol.zarz.œrod., prof P. Malinowski, 14C, tn    
  P1, Zarz. jak., dr M. Ko³osowski, 14C, tn, t/z: 14L1, Bad.oper., dr M. Ko³osowski, 114G, tpL1, Bad.oper., dr M. Ko³osowski, 114G, tnP1, Zarz. jak., dr M. Ko³osowski, 14C, tp  W1, Proj.CNC, mgr Tomasiak, 4C, tp    
Sroda
   W1, Proc. produk., dr P.Bernat, 14C, tnP1, Proc. produk., dr P.Bernat, 4C, tz          
Czwartek
   W1, Mech.w In¿., prof. W.Kollek, 102A, tpW1, Mech.w In¿., prof. W.Kollek, 102A, tpS1, Mech.w In¿., prof. W.Kollek, 102A, tp        
Piatek
 W1, Rach. kosz. in¿, prof. Z. Wilimowska, 102A, tzC1, Rach. kosz. in¿, prof. Z. Wilimowska, 102A, tn            
Sobota
Niedziela
Legenda
AiRPP = Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Bad.oper. = Badania operacyjne
Ekol.zarz.œrod. = Ekologia i zarz¹dzanie œrodowiskowe
Mech.w In¿. = Mechatronika w in¿ynierii produkcji
Proc. produk. = Procesy produkcyjne
Proj.CNC = Programowanie maszyn CNC
Rach. kosz. in¿ = Rachunek kosztów dla inzynierów
Zarz. gos.ener. = Zarz¹dzanie gospodark¹ energetyczn¹
Zarz. jak. = Zarz¹dzanie jakoœci¹