Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 2 st mgr, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-02-25 23:15
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
  W1, ZPE, mgr J. Barcik, 1E, tzL1, ZPE, mgr J. Barcik, 1E, tzL2, ZPE, mgr J. Barcik, 1E, tzW1, PSpo, prof. B.Harazin, 2E, tnC1, PiSS, dr T. Iwanek, 2E, tp C1, PiSS, dr T. Iwanek, 2E, tz, t/z: 2L1, OrgPwSysB, mgr in¿. M. Makówka, 2E, tzL2, OrgPwSysB, mgr in¿. M. Makówka, 2E, tzC1, WF, T.Bukowski, 200X, tn, t/z: 14 
     W1, PSpo, prof. B.Harazin, 2E, tz, t/z: 17C1, PSpo, prof. B.Harazin, 2E, tz, t/z: 17C1, PSpo, prof. B.Harazin, 2E, tn     C1, WF, T.Bukowski, 200X, tn, t/z: 1 3 5 7 9 12 
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
 C1, IKP, mgr in¿. M. Makówka, 201E, tzW1, ZRF, prof. Z. Wilimowska, 201A, tzC1, ZRF, prof. Z. Wilimowska, 201A, tzL2, MB, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 1E, tzL2, ZRF, prof. Z. Wilimowska, 201A, tzL1, MB, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 1E, tzC1, SNFP, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 1E, tzL1, ZMP, dr J. Kawalec, 102E, tzL1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 104F, tz     
     L1, ZRF, prof. Z. Wilimowska, 201A, tz    L2, ZMP, dr J. Kawalec, 102E, tzL2, Jêzyk niemiecki, mgr Miros³aw Grudzieñ, 106F, tz    
Sobota
Niedziela
Legenda
IKP = Infrastruktura krytyczna pañstwa
JA = Drugi jêzyk obcy
Jêzyk niemiecki = Jêzyk niemiecki
MB = Metodyka badañ
OrgPwSysB = Organizacje pozarz¹dowe w systemie bezpieczeñstwa
PSpo = Patologie spo³eczne
PiSS = Psycholgia i spocjologia spo³eczna
SNFP = Stany nadzwyczajne funkcjonowania pañstwa
WF = Zajêcia sportowe
ZMP = Zagro¿enia migracyjne pañstwa
ZPE = Zorganizowana przestêpczoœæ ekonomiczna
ZRF = Zarz¹dzanie ryzykiem finansowym