Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 2 nst mgr, tryb niestacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-02-25 23:15
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           W1, ZRF, prof. Z. Wilimowska, 102A, zzC1, ZRF, prof. Z. Wilimowska, 102A, zzL1, ZRF, prof. Z. Wilimowska, 102A, zzW1, ZPE, mgr J. Barcik, 2E, tzL1, ZPE, mgr J. Barcik, 2E, tz
                 
Sobota
  W1, IKP, mgr in¿. M. Makówka, 1E, zzC1, OPwSB, mgr in¿. M. Makówka, 1E, zzL1, ZMP, dr J. Kawalec, 101E, tz C1, SNFP, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 201E, tzC1, MB, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 201E, zzC1, PiS, dr T. Iwanek, 201E, zp, t/z: 2 4 6      
Niedziela
  L1, JA, mgr M. Kowalski, 104F, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6W1, PSpo, prof. B.Harazin, 1E, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6C1, PSpo, prof. B.Harazin, 1E, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6        
     C1, PSpo, prof. B.Harazin, 1E, zz, t/z: 7         
Legenda
IKP = Infrastruktura krytyczna pañstwa
JA = Drugi jêzyk obcy
MB = Metodyka badañ
OPwSB = Organizacje pozarz¹dowe w systemie bezpieczeñstwa
PSpo = Patologie spo³eczne
PiS = Psychologia i socjologia
SNFP = Stany nadzwyczajne funkcjonowania pañstwa
ZMP = Zagro¿enia migracyjne pañstwa
ZPE = Zorganizowana przestêpczoœæ ekonomiczna
ZRF = Zarz¹dzanie ryzykiem finansowym