Plan dla kierunku Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-05-20 17:38
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 L1, KWP in¿., mgr Tomasiak, 3H, tzL2, KWP in¿., mgr Tomasiak, 3H, tzW1, Prawo, dr W. Karwowski, 1A, tzW1, Proj. in¿., prof. J.Duda, 102A, tpL1, Nauki o mater., dr Tomasz Wanat, 28CKZiU, tnL2, Nauki o mater., dr Tomasz Wanat, 28CKZiU, tn    
       W1, KWP in¿., dr Tomasz Wanat, 1A, tnP2, Proj. in¿., prof. J.Duda, 102A, tz      
          P1, Proj. in¿., mgr Tomasiak, 3H, tp     
Wtorek
 W1, Zarz.prod.i us³, Dr P.Chwastyk, 102A, tzW1, Etyka biznesu, Drewniak T., dr, 201A, tzL2, Zarz.prod.i us³, Dr P.Chwastyk, 3H, tp, t/z: 2 4 6 8 11 13L1, JA, mgr J. Nowicka, 108F, tnC1, Mat. i stat., mgr A. Szpara, 102A, tn      
     L1, Zarz.prod.i us³, Dr P.Chwastyk, 3H, tn, t/z: 1 3 5 7 9 12L2, JA, mgr J. Nowicka, 108F, tp        
     L1, JA, mgr J. Nowicka, 108F, tp          
     L2, JA, mgr J. Nowicka, 108F, tn          
Sroda
 W1, Mikro.makroekon, dr P. Wozniak, 1A, tnW1, Fiz., Prof. S. Szymura, 102A, tnW1, Nauki o mater., Prof. S. Szymura, 102A, tzL2, Fiz., dr M. Kudzia, 1004D, tnC1, Mat. i stat., mgr A. Szpara, 1A, tp      
 C1, Mikro.makroekon, dr P. Wozniak, 1A, tpC1, Fiz., Prof. S. Szymura, 102A, tp  P1, Proj. in¿., mgr Tomasiak, 3H, tnL1, Fiz., dr M. Kudzia, 1004D, tn      
Czwartek
   L3, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 108F, tz            
Piatek
 W1, Mat.elem., mgr A. Szpara, 210A, tzL2, Zarz.prod.i us³, mgr Wilczyñski, 1WAKMET, tz, t/z: 15         
   L1, Zarz.prod.i us³, mgr Wilczyñski, 1WAKMET, tz, t/z: 15         
   W1, Matem., prof. A. Nowak, 101A, tn            
Sobota
Niedziela
Legenda
Etyka biznesu = Etyka biznesu
Fiz. = Fizyka
JA = Drugi jêzyk obcy
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
KWP in¿. = Komputerowe wspomaganie prac in¿nierskich
Mat. i stat. = Matematyka i statystyka
Mat.elem. = Matematyka elementarna
Matem. = Matematyka
Mikro.makroekon = Mikroekonomia, makroekonomia
Nauki o mater. = Nauki o Materia³ach
Prawo = Prawo
Proj. in¿. = Projektowanie In¿ynierskie
Zarz.prod.i us³ = Zarz¹dzanie produkcj¹ i us³ugami