Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 6 zsb, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-06-03 20:23
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 S1, Sem. dypl., dr W. Karwowski, 102E, tz   S1, Sem. dypl., mgr J. Barcik, 1E, tz   S1, Sem. dypl., dr T. Iwanek, 101E, tp  S1, Sem. dypl., dr T. Iwanek, 101E, tp P1, Zaj. Proj., mgr M. Ras³awski, 1E, tz, t/z: 8 9 11 12 13 14 15
         S1, Sem. dypl., dr G. Kwaœniak, 104E, tz    P1, Zaj. Proj., mgr M. Ras³awski, 1E, tz, t/z: 16
                 
Wtorek
           W1, WKM, Szko³a, 206F, tn, t/z: 5 7   
           W1, NAM, Szko³a, 206F, tp, t/z: 15 17   
           W1, WKM, Szko³a, 206F, tn, t/z: 12 14 16   
           W1, NAM, Szko³a, 206F, tp, t/z: 6 8   
           S1, Sem. dypl., dr G. Chmielewski, 101E, tz     
Sroda
   L1, JA, mgr M. Kowalski, 109F, tzL2, JA, mgr M. Kowalski, 109F, tz   W1, NAM, Szko³a, 101A, tp, t/z: 15 
          W1, WKM, Szko³a, 101A, tn, t/z: 12 14 16    
          W1, NAM, Szko³a, 101A, tp, t/z: 6 8    
          W1, NAM, Szko³a, 101A, tp, t/z: 17    
          W1, NAM, Szko³a, 101A, tz, t/z: 10    
          W1, WKM, Szko³a, 101A, tn, t/z: 5 7    
            L1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 109F, tz   
Czwartek
     W1, ZSBW, mgr in¿. M. Makówka, 201E, tzL2, ZSBW, dr J. Kawalec, 1E, tzL2, OPwSB, dr J. Kawalec, 104E, tz S1, Sem. dypl., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 101E, tz     
       L1, ZSBW, mgr in¿. M. Makówka, 201E, tz        
Piatek
 L2, JA, mgr M. Czarnobrewy, 207F, tzL1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 109F, tz    W1, ZSysBNAr., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 206F, tz W1, OrgPwSysB, prof. dr hab. A. Misiuk, 206F, tzL1, OrgPwSysB, prof. dr hab. A. Misiuk, 206F, tz  
 L1, ZSysBNAr., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 1E, tzL2, ZSysBNAr., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 1E, tz            
 S1, Sem. dypl., prof. dr hab. A. Misiuk, 101E, tz               
Sobota
Niedziela
Legenda
JA = Drugi jêzyk obcy
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
NAM = Nyska Akademia Mistrzów
OPwSB = Organizacje pozarz¹dowe w systemie bezpieczeñstwa
OrgPwSysB = Organizacje pozarz¹dowe w systemie bezpieczeñstwa
Sem. dypl. = Seminarium dyplomowe
WKM = Warsztaty z kompetencji miêkkich
ZSBW = Zarz¹dzanie systemami bezpieczeñstwa wewnêtrznego
ZSysBNAr. = Zarz¹dzanie systemami bezpieczeñstwa narodowego
Zaj. Proj. = Zajêcia projektowe POWER 3.5