Plan dla kierunku Finanse i rachunkowoœæ specjalnoœæ finanse przedsiêbiorstw, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-03-21 15:17
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
 W1, Bud¿et., dr M. Ko³osowski, 102A, tnP1, Bud¿et., dr M. Ko³osowski, 2H, tzW1, Mark.Us. Fin., dr J. Szczepañska, 2A, tnW1, Zarz.wart.firmy, dr J. Szczepañska, 102A, tzP1, Zarz.wart.firmy, dr J. Szczepañska, 1H, tzP1, Komp.WPD, Halikowska A., mgr, 1H, tzP1, Mark.Us. Fin., Halikowska A., mgr, 1H, tz 
Piatek
 P1, Zarz.inwest., dr M. Wilimowski, 209A, tzW1, Komp.WPD, dr M. Wilimowski, 210A, tp            
Sobota
Niedziela
Legenda
Bud¿et. = Bud¿etowanie
Komp.WPD = Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji
Mark.Us. Fin. = Marketing us³ug finansowych
Zarz.inwest. = Zarz¹dzanie inwestycjami
Zarz.wart.firmy = Zarz¹dzanie wartoœci¹ firmy