Plan dla kierunku Psychofizyczne Kszta³towanie Cz³owieka, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-09-18 11:08
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 L1, Technol. ¯iT, dr in¿.MMisiarz, 9D, tzW1, Technol. ¯iT, dr in¿.MMisiarz, 11D, tpL1, Indyw.techn.wsp, mgr G.Kulik, 126D, tpW1, Indyw.techn.wsp, mgr G.Kulik, 126D, tp       
Wtorek
 L1, Pp , dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 112D, tpW1, Progr. treningu, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 1 2 3 4L1, Progr. treningu, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tz, t/z: 7 8 9 10W1, Suplementacja, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 1 2 3 4C1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 108D, tz, t/z: 10 11 12 13    
   W1, Progr. treningu, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 7 8 9 10L1, Progr. treningu, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 1 2 3 4W1, Suplementacja, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 7 8 9 10C1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 15    
           C1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 2    
Sroda
 L1, Progr. treningu, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tn, t/z: 1 3W1, Suplementacja, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tn, t/z: 1 3W1, Trening zdrow., dr M.Dalewska, 106X, tzL1, Trening zdrow., dr M.Dalewska, 106X, tzW1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 2    
 L1, Suplementacja, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 4S1, Seminarium dyp., dr M.Dalewska, 118D, tn, t/z: 5 7    W1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 10 11 12 13    
 L1, Suplementacja, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 7 8 9 10W1, ¯yw./wys.fiz., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 106X, tz, t/z: 8 9 10    W1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 15    
    W1, ¯yw./wys.fiz., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tp, t/z: 2          
    S1, Seminarium dyp., dr M.Dalewska, 118D, tn, t/z: 11 14 16          
Czwartek
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
Indyw.techn.wsp = Indywidualne techniki wspieraj¹ce rozwój psychofizyczny cz³owieka
Pp = Podstawy przedsiêborczoœci i zasad prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
Progr. treningu = Indywidualne programy treningowe
Psychol. zab. = Psychologia zaburzeñ od¿ywiania i oty³oœci
Seminarium dyp. = Seminarium dyplomowe
Suplementacja = Suplementacja w sporcie
Technol. ¯iT = Technologia ¿ywienia i towaroznastwo
Trening zdrow. = Trening zdrowotny
¯yw./wys.fiz. = ¯ywienie a zdolnoœæ do wysi³ku