Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnętrzne, tryb stacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-09-19 14:55
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Bezp. pañstw., dr G. Kwaœniak, 201A, tzS1, Bezp. pañstw., dr G. Kwaœniak, 102E, tzW1, Erg.i BHP, dr T. Iwanek, 201A, tzW1, Och.Dan.Os., dr T. Iwanek, 201A, tzS1, Och.Dan.Os., dr T. Iwanek, 201E, tzS2, Och.Dan.Os., dr T. Iwanek, 201E, tzW1, Ochr.w³.intelek, dr G. Chmielewski, 201A, tzW1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 201A, tz      
   S2, Bezp. pañstw., mgr in¿. M. Makówka, 201E, tz            
Wtorek
 L1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 1E, tzL2, JA, mgr M. Czarnobrewy, 1E, tzL3, JA, mgr M. Czarnobrewy, 1E, tzL4, JA, mgr M. Czarnobrewy, 1E, tzC2, Org.i zarz¹dz., dr P.Bernat, 1E, tz      
Sroda
        W1, Org.i zarz¹dz., dr P. Wozniak, 201A, tzC1, Org.i zarz¹dz., dr P. Wozniak, 201A, tz      
Czwartek
       W1, P.ekonomii, dr J. Szczepañska, 201A, tzW1, NoPiP, dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 201A, tzS1, NoPiP, dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 101E, tzS1, PKMiW, dr W. Karwowski, 1E, tzW1, PKMiW, dr W. Karwowski, 206F, tz  
         S2, PKMiW, dr W. Karwowski, 1E, tzS2, NoPiP, dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 101E, tz    
Piatek
   W1, PiS, dr Huchrak, 206F, tzW1, Filozof., dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 206F, tz  W1, TB, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 206F, tzS1, TB, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 2E, tzS2, TB, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 2E, tz     
Sobota
Niedziela
Legenda
Bezp. pañstw. = Bezpieczeñstwo pañstwa
Erg.i BHP = Ergonomia i BHP
Etykieta = Etykieta w ¿yciu publicznym
Filozof. = Filozofia
JA = Drugi jêzyk obcy
NoPiP = Nauki o pañstwie i prawie
Och.Dan.Os. = Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Ochr.w³.intelek = Ochrona w³asnoœci intelektualnej
Org.i zarz¹dz. = Organizacja i zarz¹dzanie
P.ekonomii = Podstawy ekonomii
PKMiW = Prawo karne materialne i prawo wykroczeñ
PiS = Psychologia i socjologia
TB = Teoria bezpieczeñstwa