Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
Untitled Document
Przekaż 1% podatku Strona główna Harmonogram zajęć Statut Władze Stowarzyszenia Deklaracje Nasz patron Komunikaty Historia Wykładowcy Program zajęć Organizacja Nasza tworczość Kongres Kontakt
Untitled Document

Statut

STATUT

Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
im Jerzego Kozarzewskiego w Nysie

(wchodzi w życie z dniem 26.03.2014r.)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zwane dalej Stowarzyszeniem, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako podmiot posiadający status organizacji pożytku publicznego, jest osobą prawną działającą w formie stowarzyszenia.

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20.poz. 104 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874).
 3. Niniejszego Statutu.


§3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nysa.
 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o podobnym celu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust.1. bądź wystąpienia z nich, decyduje Ogólne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.


§5

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego opartą na pracy społecznej swoich członków.
 2. Do prowadzenia swoich prac Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników i wolontariuszy.

§6

 1. Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania legitymacji członkowskich oraz zaświadczeń dla osób korzystających ze szkoleń, kursów, seminariów itp., organizowanych przez Stowarzyszenie.


ROZDZIAŁ II

ZAKRES, CELE I FORMY DZIAŁANIA

§7

 1. 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz osób w różnym wieku,
 2. Stowarzyszenie może realizować swoje cele prowadząc działalność gospodarczą, statutową działalność odpłatną i działalność statutową nieodpłatną,
 3. Zakres prowadzenia działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej określa uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.

§8

Sfera działań publicznych obejmuje zadania w zakresie:

 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. ochrony i promocji zdrowia,
 3. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 4. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 7. turystyki i krajoznawstwa,
 8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 9. wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,
 10. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 11. promocji i organizacji wolontariatu.
 12. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 13. pomocy Polonii i Polakom za granicą,
 14. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

§9

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw (naukowych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych, niepełnosprawnych, a także kultury fizycznej i sportu), polegających na:

 1. Prowadzeniu form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo - turystycznej dla osób starszych,
 2. Włączeniu osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,
 3. Wspieranie działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych osób starszych,
 4. Udzielanie pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążeniu do podniesienia poziomu życia ludzi starszych,
 5. Aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych,
 6. Upowszechnianiu profilaktyki gerontologicznej,
 7. Stworzeniu warunków do dobrego starzenia się,
 8. Innych działań społecznych, profilaktycznych zapobiegających marginalizacji społecznej osób starszych,
 9. Wspieraniu idei wolontariatu,
 10. Szerzeniu przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami.
§10

Cele, o których mowa w § 9 Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. Organizowanie różnego rodzaju wykładów, seminariów, sesji naukowych, konferencji, szkoleń, dyskusji, zebrań dyskusyjnych i spotkań tematycznych,
 2. Spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki działającymi w środowisku lokalnym, regionie, Polsce i na świecie,
 3. Naukę języków obcych, obsługę komputera i szkolenie zespołu wokalno-instrumentalnego itp.,
 4. Aktywną działalność turystyczno - krajoznawczą,
 5. Działalność w zespołach, klubach, sekcjach zainteresowań prowadzonych
 6. Przez specjalistów i członków zgodnie z potrzebami,
 7. Współdziałanie członków Stowarzyszenia,
 8. Wspieranie członków Stowarzyszenia w działalności społecznej,
 9. Współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami Stowarzyszenia, inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne Stowarzyszenia,
 10. Prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej,
 11. Rehabilitację zdrowotną,
 12. Prowadzenie działalności dobroczynnej,
 13. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§11

Członkowie Stowarzyszenia, zwani dalej słuchaczami, dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych
§12
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w różnym wieku , który pragnie działać w urzeczywistnieniu celów statutowych i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz będzie opłacać składkę roczną. W uzasadnionych przypadkach członkami mogą być osoby w wieku przedemerytalnym.
 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Maksymalna ilość członków zwyczajnych uzależniona jest od możliwości organizacyjnych i lokalowych Stowarzyszenia.

§13

Członkiem wspierającym może zostać:

 1. Osoba fizyczna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów Stowarzyszenia określonych w§9 oraz przestrzegania statutu.
 2. Osoba prawna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka zwyczajnego, bądź do stałych bezpłatnych świadczeń rzeczowych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Stowarzyszenia.
  .
§14
 1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Ogólnego Zgromadzenia Członków.

§15

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Czynnego i biernego wyboru do organów Stowarzyszenia,
 2. Zapoznania się z rocznymi i miesięcznymi programami działalności Stowarzyszenia,
 3. Zgłaszane wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 4. Organizowania działalności edukacyjnej, twórczej, krajoznawczo -turystycznej, klubowej zgodnie z celami Stowarzyszenia i potrzebami członków,
 5. Korzystania z pomieszczeń Stowarzyszenia, sprzętu, środków dydaktycznych zgodnie z regulaminem.

§16

Członkowie wspierający i honorowi, jeśli nie są osobami prawnymi, mają prawo do:

 1. Korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia po uzgodnieniu z Zarządem,
 2. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§17

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:

 1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,
 3. Regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowską.

§18

Członkostwo zwyczajne wygasa przez:

 1. Dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie,
 2. Skreślenie z listy z powodu nieopłacenia składki rocznej lub z powodu naruszenia postanowień statutu,
 3. Wskutek śmierci członka.


§19

Członkostwo wspierające wygasa przez:

 1. Zaprzestanie działalności wspierającej,
 2. Utratę osobowości prawnej,
 3. Wskutek śmierci członka będącego osobą fizyczną.

§20

Członkowie Stowarzyszenia działający na jego niekorzyść mogą być wykluczeni z grona członków Stowarzyszenia przez Ogólne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

ROZDZIAŁ IV

ORGANA STOWARZYSZENIA

§21

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  • Ogólne Zgromadzenie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna,
  • Koleżeńska Komisja Rozjemcza.
 2. Kadencja władz trwa 2lata, licząc od dnia wyboru.
 3. Wybór wszystkich organów Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym.
 4. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów Stowarzyszenia następuje niezwłocznie po dokonaniu wyborów.

§22

 1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Ogólne Zgromadzenie Członków, zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 2. Zwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo - wyborcze.
 3. O porządku i terminie Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia Członków zawiadamia się członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania w programie zajęć podając jego termin i miejsce obrad.
 4. Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
  a. z inicjatywy własnej na podstawie przyjętej uchwały,
  b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 5. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku członków lub od podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
 6. O terminie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed jego zwołaniem.

§23

Do kompetencji Ogólnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. Proponowanie i uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
 2. Powoływanie organów doradczych i rad programowych, których kompetencje i zakres działania określają odrębne regulaminy,
 3. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 6. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
 7. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka ( członków) Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Ogólnemu Zgromadzeniu Członków przysługuje prawo uzupełnienia jej składu osobowego.
 8. Podejmowanie uchwał o zbyciu nieruchomości,
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych,
 10. Uchwalanie wysokości rocznych składek dla wszystkich członków,
 11. Uchwalanie wysokości wpisowego dla nowych członków,
 12. Uchwalanie porządku obrad Ogólnego Zgromadzenia Członków,
 13. Uchwalanie zmian w statucie,
 14. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§24

W Ogólnym Zgromadzeniu Członków udział biorą:

 1. Z głosem stanowiącym - wszyscy członkowie Stowarzyszenia,
 2. Z głosem doradczym - osoby zaproszone.

§25

 1. Ogólne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków.
 2. Uchwały Ogólnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów.
 3. Do uchwalenia zmian w statucie oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest zgoda 2/3 obecnych na Ogólnym Zgromadzeniu Członków.
 4. Obrady Ogólnego Zgromadzenia Członków są protokółowane i podpisuje je przewodniczący obrad i protokólanci.

§26

 1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Ogólne Zgromadzenie Członków.
 2. W skład Zarządu wchodzi maksymalnie 15 osób, nie mniej jednak niż 5 osób.
 3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członków.
 4. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka (członków) Zarządu Stowarzyszenia przed upływem kadencji, Zarząd może powołać do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących, odwołanych lub zmarłych.
 5. Nowi członkowie Zarządu podlegają zatwierdzeniu przez Ogólne Zgromadzenie Członków na najbliższym Ogólnym Zgromadzeniu Członków.
 6. Do reprezentowania Stowarzyszenia, do ważności oświadczeń woli, pism i podpisywania dokumentów w obrocie prawnym i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu:
  • Prezesa lub wiceprezesa
  • Sekretarza lub skarbnika lub członka Zarządu

§27

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Realizowanie uchwał Ogólnego Zgromadzenia Członków,
 2. Ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania, w celu przedłożenia na Ogólnym Zgromadzeniu Członków,
 3. Zwoływanie Ogólnego Zgromadzenia Członków,
 4. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów oraz sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 5. Decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów, sekcji zainteresowań, klubów oraz nadzorowanie ich działalności,
 6. Powoływanie biura Stowarzyszenia i ustalanie zakresu jego działalności,
 7. Podejmowaniu uchwal o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających oraz o wygaśnięciu członkostwa,
 8. Podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków,
 9. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, opracowywanie preliminarzy, programów, sprawozdań budżetowych oraz dysponowania funduszami Stowarzyszenia,
 10. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.

§28

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu,
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisuje je prezes i sekretarz Zarządu.

§29

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu w trybie jawnym wybierają spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i członka.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być wybierany do innych władz Stowarzyszenia.
 4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

§30

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami, opłacania składek członkowskich,
 2. Przedstawiania Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych,
 3. Składanie sprawozdań na Ogólnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Przeprowadzenie innych działań kontrolno - sprawdzających zleconych przez Ogólne Zgromadzenie Członków.

§31

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§32

Koleżeńska Komisja Rozjemcza i zakres jej działania:

 1. Koleżeńska Komisja Rozjemcza składa się z 3 członków,
 2. Członkowie Koleżeńskiej Komisji Rozjemczej nie mogą pełnić funkcji w innych składach Stowarzyszenia,
 3. Szczegółowy tryb i zasady działania Koleżeńskiej Komisji Rozjemczej określa regulamin uchwalony przez Ogólne Zgromadzenie Członków.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§33

 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, prawa majątkowe,
 2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

  a) wpisowe i składki członkowskie,
  b) dochody z prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej,
  c) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, loterie, aukcje,
  d) dotacje i subwencje, kontrakty, środki z różnego rodzaju funduszy, zlecenia usług,
  e) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  f) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału ( odsetki, lokaty, akcje),
  g) inne źródła

 3. Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.
 4. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia, albo lokowane w sposób wskazany przez Zarząd.
 5. Wpływy gotówkowe mogą być przeznaczone na bieżące potrzeby Stowarzyszenia, a ich nadwyżka powinna być niezwłocznie przekazana na odpowiednie konto Stowarzyszenia

§34

 1. Składki członkowskie winny być wpłacane za I semestr do końca miesiąca października na nowy rok akademicki, natomiast za II semestr do końca miesiąca stycznia następnego roku.
 2. Nowi członkowie wpłacają wpisowe i składki członkowskie przy składaniu deklaracji.
 3. Członek stowarzyszenia, który w ustalonym czasie nie opłaci składki członkowskiej nie powinien uczestniczyć w zajęciach.

§35

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach służącą zdobyciu dodatkowych środków finansowych na realizację celów statutowych.

§36

 1. Gospodarkę finansową Stowarzyszenia prowadzi się według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Zabrania się:
  • Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, osób w organach Stowarzyszenia, pracowników oraz osób, w jakikolwiek sposób spokrewnionych lub spowinowaconych z nimi,
  • Przekazywania majątku na rzecz członków, osób w organach Stowarzyszenia, pracowników oraz osób, w jakikolwiek sposób spokrewnionych lub spowinowaconych z nimi,
  • Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, pracowników oraz osób, w jakikolwiek sposób spokrewnionych lub spowinowaconych z nimi, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
  • Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, osoby z organów Stowarzyszenia, pracownicy oraz osoby, w jakikolwiek sposób spokrewnione lub spowinowacone z nimi.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§37

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Ogólne Zgromadzenie Członków.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Ogólnego
 3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Ogólne Zgromadzenie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej, która prowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 4. Majątek rozwiązanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Ogólnego Zgromadzenia Członków.
 5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE

§38

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Ogólne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia z mocą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie,
48-300 Nysa, ul Armii Krajowej 21 NIP: 753-229-99-83
Strony internetowe, multimedia, sprzęt komputerowy, usługi informatyczne Sigma Technology
UTW Nysa - Wszelkie prawa zastrzeżone