Materiały przygotowane dla wygłoszenia referatu na konferencji

 

 pt." Dostojne Umirani"    organizowanej w dniu 4.12.2007  przez

 

  " Lekarske Fakulty Univerzity  Palackeho v

 

 Olomouci   i Vojenska Nemocnice Olomouc  "

 

 

 

 -  pobyt na konferencji  w ramach realizacji programu Sokrates - Erasmus

 

 

Symbolic illustration taken from the website http://www.erowid.org/spirit/death/death.shtml 

Uczelnia macierzysta : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ( PL NYSA 01 )

http://www.pwsz.nysa.pl/index.php 

http://www.pwszn.webpark.pl/Pielegniarstwo.htm  

   
Uczelnia zagraniczna:  (z kodem Erasmusa): Univerzita Palackego v Olomouci (CZ OLOMUC 01) 
Institute of Humanistic Research, Faculty of Medicine

http://serverl.upol.cz/utpo/eng/index.htm 

Gospodarz  pobytu naukowego .:     

 

prof. dr hab. Jana Kutnohorska

Spis treści niniejszej witryny  Internetowej .: 

1. Dane o konferencji  " Dostoine Umirani  "   

2. Materiały ( konspekt ) referatu jaki autor niniejszej witryny chce przedstawić

     w trakcie w/w konferencji pt.:  " Godne umieranie "

 

3. Dowiązania do innych stron Internetowych autora, przedstawiających szczegóły wnioskowania

     prezentowanego w trakcie referatu.

 

 

 

ad 1. Ustav osetfovatelstvi a porodni asistence.  Ustav humanitnich a spolećenskych ved

           LEKARSKE FAKULTY UNIVERZITY PALACKEHO V OLOMOUCI  a VOJENSKA NEMOCNICE OLOMOUC

           poradaji mezinarodni konferenci  " DOSTOJNE UMIRANI"    4. Prosince 2007

             Misto konani: Velky sal Domu armady v Olomouci

Ćestny host konference: MJJDr. Marie Svatosovd

prezidentka Asociace poskytovatelu hospicove a paliatiyni peće (APHPP)

 

Vedecky vybor konference.:

 

prof. dr. hab. n. med. Andrzej Brodziak, M.D., Ph.D., D.Sc. (Polsko)

PeaDr. Igor Lomnicky, Ph.D. (SR)

doc. PhDr. Jana Kutnohorska, CSc. (ĆR)

Mgr. Lenka Śpirudova (ĆR)

Mgr. Helena Kisvetrova (ĆR)

Bc. Hana Zrnfkova (ĆR)

 

Organizaćnf vybor konference

Mgr. L. Śpirudova, zastupkyne feditele Centra zdravotnickych studii LF UP v Olomouci doc. PhDr. J. Kutnohorska, CSc., prednosta Ustavu humanitnich a spolećenskych ved LF UP

v Olomouci

Mgr. H. Kisvetrova, Ustav osetfovatelstvi a por. asistence LF UP v Olomouci Bc. H. Zrnikova, hlavni sestra VN Olomouc Bc. M. Folwarczna, studentka oboru DOP - Ustav o§etfovatelstvi a por. asistence LF UP

v Olomouci

 

Informace pro ucastniky

Certifikat o ućasti budę potvrzen po ukonceni konference.

Publikace Dustojne umirant, ktera budę navazovat na konferenci a budę vydana v prvni  połovine roku 2008

 

 

PROGRAM KONFERENCE

 

8.00 - 9.00 Registrace ucastniku- 1. poschodi, Mały sal

9.00 - 9.15 Zahajeni -1 .poschodi, Velky sal konferenci moderuje: Mgr. Lenka Śpirudovd, zastupkyne feditele

   Centra zdravotnickych oboru LF UP

   Uvodni slovo: doc. PhDr. Jana Mareckovd, Ph.D.

   prodekanka pro studium zdravotnickych oboru LF UP Bc. Hana Zrnikovd

   hlavni sestra Vojenske nemocnice Olomouc MUDr. Marie Svatosovd prezidentka APHPP, ćestny host konference

9 15 - 11 00 I. BLOK PREDNASEK

1. „Godne umieranie" (Dustojne umirani) prof.dr.hab.n.med. Andrzej Brodziak, M.D., Ph.D., D.Sc. Collegium Medicum, Nysa, Polsko

2. Komunikdcia s umierajucim ćlovekom PeaDr. Igor Lomnicky, Ph.D.

     FF Univerzita Konstantina Filozofa v Nitfe, SR

3. Etika umirani

     doc. PhDr. Jana Kutnohorska, CSc. LF Univerzita Palackeho v Olomouci

4. Anticipovane łruchleni

     PhDr. Mgr. Nadeżda Śpatenkova, Ph.D. Univerzita Palackeho Olomouc

5. Rezervovand pfednaśka Diskuze

 

11.00 - 11.30 Pfestavka, obćerstveni - 1. poschodi, Slavnostni sal

VIP - Modry salonek

 

11 30 - 13 00 II. BLOK PREDNAŚEK

1. Hospicovd peće v Polsku

    Bc. Magda Folwarczna (LF UP Olomouc, ĆR)

2. Organizacja hospicjum domowego na bazie wolontariatu (Organizace domaciho hospice na bazi dobrovolnictvi) lek.med. Anna Byrczek

     ( feditelka Domaciho hospice sv. Kamila v   Bielsku-Biała, Polsko)

3. Godne umieranie w praktyce lekarza hospicjum domowego (Dustojne umirani v praxi lekafe domaciho hospice) lek.med. Anna Samol

     lekaf - dobrovolnfk, Domaci hospic  sv. Kamila v Bielsku-Biała, Polsko)

4. Opieka pielęgniarska w hospicjum domowym (Sesterska pece v domacim hospici)

    Antonina Kania (zdravotni sestra - dobrovolnik, Domaci hospic sv. Kamila v Bielsku-Biała, Polsko)

5. Rola wolontariusza niemedycznego w hospicjum domowym (Role nezdravotnickeho dobrovolnika v domacim hospici)

    Renata Gebora (nezdravotnicky dobrovolnik, Domaci hospic sv. Kamila v Bielsku-Biała, Polsko)

13.00 - 13.45 Pfestavka (obcerstveni)

 

13 45 - 15 00 III. BLOK PREDNAŚEK

 

1. Vliv duchovnipice na kvalitu zivota v terminalnifdzi

    MUDr. Milena Bretśnajdrova (FN Olomouc)

2. Dobrovolnictvijako soućdst osetfovatelskeho ty mu vpeći o umirajici Mgr. Klara Janostikova (FNs PO Ostrava)

3. Predstary a oćekdvdni klientu hospice

     Mgr. Petra Bajerova (Hospic sv. Alżbety Brno - dobrovolnik)

4. Paliativni osetfovatelstvi jako soucast profesnipripravy sestry Mgr. Helena Kisvetrova (LF UP v Olomouci)

 

15.00 - 15.30 Diskuze, zaverecne zhodnoceni konference

15.30 - 16.00 Potvrzeni certifikatu o ućasti

 

 

 

 

ad.2 

Zalecenia wynikające z pracy pt.: " W  poszukiwaniu dobrej śmierci " - Karen Steinhauser i wsp. (1)  uzupełnione spostrzeżeniami grupy studentów pielęgniarstwa - uczestników tzw. studiów pomostowych, tzn.  osób z wieloletnią praktyką   .:    

.................................................................................................................................................

 

Istotne aktywności .:

 

 

Opanowanie bólu i innych  objawów wywołujących cierpienie..

 

  Opanowanie bólu i innych objawów wywołujących cierpienie jest fundamentalnym warunkiem wytworzenia takich okoliczności  aby można mówić  o godnej śmierci

( ' good death '). Autorzy cytowanej pracy oceniają iż ok. 40 - 70 % obywateli USA

cierpi przed śmiercią na silne bole. Bardzo często medykacja zlecana przez lekarzy jest niewystarczająca.  

 

Podjęcie decyzji  dotyczących wyboru  okoliczności … śmierci.. umierania..

 

  Autorzy pracy sądzą, że pacjent może, wręcz powinien  zadecydowac, czy chce być poddany zabiegom resuscytacyjnym, czy .. można go umieści  na sali  intensywnego nadzoru ..

 

Przygotowanie do śmierci

 

  Przygotowanie do śmierci może dotyczyc  prostych technicznych zagadnień ..  Ktoś może chcieć mieć wpływ np . na osobny które będą zaproszone na pogrzeb...

  Działania z tego zakresu mogą dotyczy także rodziny pacjenta. np. często warto uświadomic  rodzinie ..że wobec decyzji chorego iż nie chce on umiera w szpitalu .. należy .. umiec się powstrzymać .. przed ponownym zawiezieniem go do szpitala wtedy gdy pojawią się dramatyczne objawy zwiastujące  śmierci ..

 

Ukończenie ( sfinalizowanie, spełnienie )

 

   Większość    uczestników grup dyskusyjnych podkreśla   ogromne znaczenie   starań

( chorego i rodziny ) dostrzeżenie sensu i  aspekt duchowy umierania. Dotyczy to nie tylko zagadnień wiary, lecz także .." przeglądu i oceny  życia " ( czasami przemyślenia są przekazywane rodzinie) , próby rozwiązania konfliktów w najbliższym otoczeniu, spędzenia czasu z członkami rodziny ..  i powiedzenia " żegnam.." (good -  bye ).

  W niektórych kulturach owe "ukończenie ) może sprowadza się w dużej mierze do pewnych rytuałów  uznanych w danej kulturze za ważne ( obowiązujące ) w okolicznościach umierania.

  Problematyka wiary staje się często coraz ważniejsza, gdy stan fizyczny pacjenta pogarsza się..

 

  Przyczynienie się pomyślności innym.. 

 

   Autorzy cytowanej pracy zwracają uwagę iż wg. wielu uczestników ich grupy dyskusyjnej ważne jest aby umożliwić, ułatwić wyrażaną   często  i przemożnie   wolę  umierających aby przyczynić się w ich ostatnich chwilach do pomyślności innych osób. Takie zadbanie o pomyślność  innych wyraża się bardzo różnie, ale najogólniej mówiąc  użyczeniem czasu, wiedzy ( informacji) a czasami darami. Gdy zbliża się   śmierć wiele osób rozmyśla nad swoimi sukcesami i  porażkami życiowymi i dochodzi  do wniosku,  że  ważniejsze od sukcesów zawodowych i  finansowych  były  udane relacje międzyludzkie. Pacjenci odczuwają niepokój  wyjawiając takie konkluzje bliskim. Owa dążność  aby przed śmiercią  zadbać o pomyślność  innych, zdaniem psychologów jest zgodna z  najważniejszymi wyznacznikami emocjonalnego rozwoju człowieka, zwłaszcza w wieku późniejszym. Człowiek umierający chce niejako uczestniczyć, bądź nawet nasilić te relacje międzyludzkie, które były ważne w ostatnim okresie jego życia.

 

  Akceptacja ( afirmacja ) całości i wyjątkowości osoby 

 

  Osoby umierające, chcą aby traktować je jako unikalne i wartościowe, pełne osoby  a nie jako pacjentów, cierpiących na pewna chorobę. Chcę aby dostrzegać ich szczególność życiową, ich wartości i preferencje.  Również rodziny osób umierających  doceniają tych pracowników służby zdrowia, którzy traktują ich bliskiego jako ' kompletną, pełną ' osobę a nie jedynie pacjenta. 

.........................................................................................................................................

 

  Przedstawienie powyższych, głównych tez autorów pracy grupie pielęgniarek pracujących w domach opieki, hospicjach ( PWSZ, Nysa, dnia 30.11.2007 ) doprowadziło w trakcie dyskusji do sformułowania następujących dodatkowych spostrzeżeń i prawidłowości.:

 

1. W wielu rodzinach  są osoby, które " boją się "   umierających  i boją się  rozmowy z nimi.

    Prawdopodobnie lęk ten jest wywołany przez brak przygotowania  na odpowiadanie na

    trudne pytania ze strony umierającego, które mogą być wysłowione.  Można zjawisko to

    ująć słowami.: " nie wiedzą o czym mówić z osoba umierającą " 

    Ów lęk przed umierającymi przejawia się bojaźnią aby umierającego dotknąć, obsłużyć,

    bojaźnią aby z nim rozmawiać. Prowadzi to do takich zachować jak .: umieszczenie

    umierającego w osobnym, zamkniętym pokoju z drastycznym ograniczeniem kontaktów

    z nim,.. zarządzenie wśród domowników   ciszy,  podejmowanie różnych działań, które w

    omawianych tu okolicznościach  umierania bliskiej osoby    niepotrzebne ( pozornie

    ważne -  np. remont  mieszkania ).  Dalsi członkowie rodziny często unikają  odwiedzin.

    Lekarze, w trakcie wizyty na oddziale szpitalnym  często chcę "ominąć" .. łóżko chorego

    umierającego.

 

2. Właściwa postawy rodziny umierającego to.: stała obecność i rozmowy z umierającym,

     " życie ma się toczyć dalej"..  normalnie.. Umierający powinien uczestniczyć do końca w

     życiu rodziny.

 

3. Umierający jest wyczulony na wydarzenia rodzinne ( plany rodziny, perspektywy realizacji

    marzeń poszczególnych członków rodziny ), które mają nastąpić po jego śmierci. Chce

    wiedzieć " co się będzie działo "  Chce nawet uczestniczyć w planowaniu  tych przyszłych

    wydarzeń, które będą zachodzić  już bez jego obecności.

 

4. Zdaniem w/w grupy dyskutującej .: " łatwiej jest ' odejść ' , pogodzić się  ze śmiercią, jeśli

     ma się świadomość że nie jest ona ostatecznym końcem ". Niektóre z osób dyskutujących

     wyrażały opinię,    tzw. osoby "wierzące"  mają potrzebę aby się " wewnętrznie

     przygotować na to co ich czeka po śmierci ".

 

5. Realne, głęboka, autentyczna wiara w tzw. " życie pozagrobowe " poszczególnych osób ma

    różną " intensywność ", w zależności od osobistych zapatrywań  światopoglądowych.

    Uczestnicy dyskusji nie  byli w stanie uzgodnić, czy w okolicznościach zbliżającej się

    śmierci jest wskazane aby realizować  z umierającym rozmowy na tematy

    światopoglądowe. [ dalsze rozwinięcie tematyki niniejszego punktu nr 5 patrz 

    http://www.pwsz.nysa.pl/~pielegniarstwo/eternal.htm 

   

     

    

.........................................................................................................

Piśmiennictwo.:  

 

1. Karen E. Steinhauser, Elizabeth C. Clipp, Maya McNeilly, Nicholas A. Christakis, Lauren M. McIntyre,  James A. Tulsky.

In Search of a Good Death: Observations of Patients, Families, and Providers    

Annals of Internal Medicine, 2000,132, 825-832

 

     

                                      Autorem  niniejszego zapisu  ( komplilacji )    sformułowanej

                                      w języku polskim  jest .: prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak 

 

 

Fragments  of the paper .:

In Search of a Good Death: Observations of Patients, Families, and Providers  

Karen E. Steinhauser, PhD; Elizabeth C. Clipp, PhD, MS, RN; Maya McNeilly, PhD; Nicholas A. Christakis, MD, PhD, MPH; Lauren M. McIntyre, PhD; and James A. Tulsky, MD  

Annals of Internal Medicine, 2000,132, 825-832  

http://www.annals.org/cgi/content/full/132/10/825     

["... Despite a recent increase in the attention given to improving end-of-life care, our understanding of what constitutes a good death is surprisingly lacking. The purpose of this study was to gather descriptions of the components of a good death from patients, families, and providers through focus group discussions and in-depth interviews. Seventy-five participants—including physicians, nurses, social workers, chaplains, hospice volunteers, patients, and recently bereaved family members—were recruited from a university medical center, a Veterans Affairs medical center, and a community hospice...    

 .. Participants identified six major components of a good death: pain and symptom management, clear decision making, preparation for death, completion, contributing to others, and affirmation of the whole person. The six themes are process-oriented attributes of a good death, and each has biomedical, psychological, social, and spiritual components. Physicians' discussions of a good death differed greatly from those of other groups. Physicians offered the most biomedical perspective, and patients, families, and other health care professionals defined a broad range of attributes integral to the quality of dying.   

Although there is no "right" way to die, these six themes may be used as a framework for understanding what participants tend to value at the end of life. Biomedical care is critical, but it is only a point of departure toward total end-of-life care. For patients and families, psychosocial and spiritual issues are as important as physiologic concerns.   

Pain and Symptom Management

Many focus group participants feared dying in pain. Portrayals of bad deaths usually mentioned inadequate analgesia during cure-directed therapies that were perceived as too aggressive. One nurse, discussing a patient, said:

     ' His disease was very widespread. One of the interns or residents said, "We don't want you on morphine. You're going to

      get   addicted." I said, "You must be joking. This guy is having pain, and he's not going to make it out of the hospital."

      He stayed on the surgical service and he died in 4 days, in pain. ' 

Participants were concerned with both current pain control and control of future symptoms. Intrusive thoughts of breakthrough pain or extreme shortness of breath produced anxiety that could be relieved with appropriate reassurance.

 

Every provider group offered regret-filled stories of patients who died in pain. Such findings are concordant with studies showing that 40% to 70% of Americans have substantial pain in the last days of their lives. Concern about undertreatment of pain is consistent across surveys of physicians, nurses, and recently bereaved family members. Our study also revealed a new dimension to this theme: anticipatory fears about pain and symptom control. Many dying persons are terrified of waking in the middle of the night with intense pain or air hunger. For them, a good death includes providers who anticipate these fears.

 Clear Decision Making  

Participants stated that fear of pain and inadequate symptom management could be reduced through communication and clear decision making with physicians. Patients felt empowered by participating in treatment decisions.

Alternately, descriptions of bad deaths frequently included scenarios in which treatment preferences were unclear. Patients felt disregarded, family members felt perplexed and concerned about suffering, and providers felt out of control and feared that they were not providing good care. Decisions that had not previously been discussed usually had to be made during a crisis, when emotional reserves were already low.

One physician spoke about the anticipatory conversations she usually had with patients who had advanced disease, using one particular patient as an example:

This person had mets everywhere. I explained to him, "There's nothing that's going to bring your bones back. In this situation, somebody would do CPR [cardiopulmonary resuscitation]. That involves pumping on your chest, and it would likely fracture your bones." I was very simple about it. I said, "The alternative, which I would recommend, is we make sure we give you enough pain medication that you will not suffer." I find that the more up-front I am, most people are appreciative of that.

Preparation for Death  

Participants voiced a need for greater preparation for the end of life. Patients usually wanted to know what they could expect during the course of their illness and wanted to plan for the events that would follow their deaths. One patient said, "I have my will written out, who I want invited to the funeral. I have my obituary. That gives me a sense of completion that I don't have to put that burden on someone else. It's to prepare myself for it."

Family members felt a need to learn about the physical and psychosocial changes that would occur as death approached. Participants spoke of scenarios in which a lack of preparation adversely affected patient care. One nurse said:

' I can't tell you how many times, working in the emergency room, [that I saw] families [take a patient home]; this patient was going to die at home. And, when the last breath came, the families panicked. They brought the patient into the emergency room and went through the whole process [resuscitation]. '

 Preparing the family, assessing what they actually know, and figuring out what you have to teach them is essential. '

Finally, the most experienced non - physician providers spoke about the importance of exploring one's own feelings about death and the ways in which these feelings influence the ability to care for terminally ill patients. One nurse said:

' When I was in nursing school, my older sister was killed in a car accident. I never had to think about death before that. It sent me on a personal quest. I developed a comfort with it that sometimes made it very frustrating to work with people who didn't have that understanding, who still looked at death as the enemy. You all know which attendings can and can't go in and talk to the patients because it's too uncomfortable. '

Most of the personal preparation described by health care providers had occurred individually, outside the context of their formal training. Only one physician in our study had received residency training in palliative medicine.  

Completion  

Participants confirmed the deep importance of spirituality or meaningfulness at the end of life. Completion includes not only faith issues but also life review, resolving conflicts, spending time with family and friends, and saying good-bye. A family member of a recently deceased patient recalled the following:

He got home, and they got him out of the ambulance. I remember him saying, "Oh, can I wait just a minute, to remember the sunshine." This for somebody who hadn't seen the sun in ... It was almost like we had a party that evening. Everybody was there, and we sang songs. He died that night, at home, and everybody was there.

In western culture, completion may primarily be a process of individual life review that is subsequently shared with family and friends. For patients from other cultures, completion may be more explicitly communal and may involve rituals that are important to the family during the dying process and after death. A nurse described her experiences with the family of one such patient:

They asked to bring in their religious representative. It was important to them that the patient be completely bathed as she was dying as well as when she was dead. I had some weird looks from physicians who were saying, "You're wasting your time. This wasn't an effective intervention." But it was, because when all was said and done, they [the family] had accepted it.

Issues of faith were often mentioned as integral to overall healing at the end of life and frequently became more important as the patient declined physically. However, we also heard that such issues are highly individualistic and that cues about their particular expression must be taken from the patient.

Contributing to Others

Several focus groups mentioned the importance of allowing terminally ill persons to contribute to the well-being of others. Contributions can take the form of gifts, time, or knowledge. As death approaches, many patients reflect on their successes and failures and discover that personal relationships outweigh professional or monetary gains. They are anxious to share that understanding with othersSocial psychologists describe this need for "generativity" as one of the great emotional tasks of human development, particularly during later life . Dying patients need to participate in the same human interactions that are important throughout all of life

Affirmation of the Whole Person

Participants repeatedly declared the importance of affirming the patient as a unique and whole person. Patients appreciated empathic health care providers. One patient said of his caretakers, "There's no question that they make me feel I can't ask." Family members were comforted by and spoke with great respect about those who did not treat their loved ones as a "disease" but understood them in the context of their lives, values, and preferences. One family member related the following:

The residents always approached my father as if he was a person and there weren't any divisions between them. They didn't come in and say, "I'm Doctor so and so." There wasn't any kind of separation or aloofness. They would sit right on his bed, hold his hand, talk about their families, his family, golf, and sports.

Health care providers' descriptions of good deaths also focused on their personal relationships with patients and families. They were touched by the fact that these relationships were present even in the most dire medical crises. One physician told the following story about a patient:

That last day I saw him in the emergency room, he was looking at me with those roving eyes and gasping for breath. I leaned over him and stroked his hair. He looked at me and said, "How's that new house of yours?" I said, "I'm not really moved in." And he said, "You make sure you decorate it nicely." It was a very personal interchange. He was dying, and his last interaction with me was as a person, not as a doctor.  

Distinctions in Perspectives of a Good Death

These six themes reflect the common ground shared by participants. However, we also saw differences between groups. Social and professional roles substantially shaped the views of our discussants. In fact, professional role distinctions were more pronounced than sex or ethnic differences. For example, all social workers spoke from a case management perspective and were highly attuned to the needs of the family as the unit of care. Chaplains eloquently discussed ethical issues and were the only group to relay the tension between individual and community rights. Family members spoke from the unique role of both patient advocate and recipient of care. All six themes were present in patient, family, and nonphysician health care provider focus groups. In contrast, physicians' discussions were uniformly more medical in nature, and no physicians spoke of "contributing to others." One physician made a brief comment about completion, but other members of the group did not expand on it. 

 

 

Inne nasza własne witryny które dotyczą niniejszego zagadnienia  to .:

1. [ Racjonalne podstawy metafizyczne dla konceptu nieśmiertelności

   ( odwiecznych nawrotów ), sformułowane dla osób tzw. "niewierzących"

    bądź o sceptycznych  zapatrywaniach światopoglądowych - 

    " Rational metaphysics of immortality ( eternal return )  for sceptics and non - belivers " ]

    http://www.pwsz.nysa.pl/~pielegniarstwo/eternal.htm 

2. Medycyna holistyczna - uzasadnienie metafizyczne ( Holistic medicine - metaphysical rationale )

     http://www.pwsz.nysa.pl/~pielegniarstwo/med-metaphysics.htm  

 

  Pewne uzupełnienia i modyfikacje niniejszej strony Internetowej nastąpią ..   

  

 

 

 

Lista publikacji naukowych głównego autora  witryny  patrz tutaj http://salve13.webpark.pl/listapublikacji.htm   

Inne istniejące witryny lub teksty dostępne zdalnie, które powstały z inspiracji

 wcześniejszych prac w/w  głównego autora websit'u .:       

1. The Internet Journal of World Health and Societal Politics  (ISSN 1540- 269X ) - A. Brodziak .: Mental Procedures Helping Search For Solution Of Societal Problems http://www.ispub.com/ostia/index.php?xmlFilePath=journals/ijwh/vol2n1/mental.xml  

2. Medical Science Monitor; Andrzej Brodziak .: Neurophysiology of the mental image http://www.medscimonit.com/medscimonit/modules.php?name=GetPDF&pg=2&idm=1786- 56k http://www.medscimonit.com/pub/vol_7/no_3/1786.pdf

3. Zapping - La immaginacion al ponder http://axxon.com.ar/zap/203/c-Zapping0203.htm http://www.neuronilla.com/pags/Noticias/Noticia.asp?id=255  

4. Inovations report - Mit E-Counselling gegen Depressionen http://www.innovations-report.de/html/berichte/medizin_gesundheit/bericht-20499.html   

Inne nasze witryny składające się na ' rozproszony website ' dotyczący zdalnego wspomagania nauczania:  

Psychologia, promocja zdrowia 

Filozofia przyrody - przegląd teorii starających się wyjaśnić " kosmologiczny sens istnienie ludzi " 

Wprowadzenie do nauk społecznych

Geofizyka, heliofizyka - wpływ na organizm człowieka

Strony sformułowane w języku angielskim

Fizjologia, neurofizjologia, działanie mózgu

Materiały ' narzędziowe ' pomocne dla realizowania zadań praktycznej medycyny klinicznej 

Metodologia badań naukowych. Teoria systemów. Technozofia ( autor witryny prof. Czesław CEMPEL

Użyteczne witryny narzędziowe.: 
Sprawny słownik angielsko- polski i polsko angielski  http://www.dict.pl/plen  
Słownik Merriam-Webster, określający wymowę http://www.m-w.com/ 
Free Medical Books   http://www.freebooks4doctors.com/fb/english1.htm 
E-medicine - Instant access http://www.emedicine.com/med/topiclist.htm 
Inne książki fachowe, dostępne on-line http://biblioteka.slam.katowice.pl/e-book.htm 
Baza danych o publikacjach medycznych http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 
Answers http://www.answers.com 
Medline Plus Trusted Health Information  http://medlineplus.gov/ 
Scientific American http://www.sciam.com/ 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Instytut Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

"Collegium Medicum" im. Konrada Emila Blocha

ul. Ujejskiego 12,

48-300 Nysa 

 - adresy internetowe

http://www.pwsz.nysa.pl/index.php 

http://www.pwszn.webpark.pl/Pielegniarstwo.htm

andrzejbrodziak@wp.pl