KontaktyAkademik, stypendia, zapomogiWsparcie studentów niepełnosprawnychE-DziekanatDziekanatyPlatforma edukacyjnanKlasa

Samorząd Studencki

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Informacje ogólne dla kandydatów przyjętych na studia w PWSZ w Nysie

Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.

1 października 2019 roku jest pierwszym dniem zajęć dla studentów studiów stacjonarnych. Pierwsze zjazdy i zajęcia na studiach niestacjonarnych rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem podanym na stronie internetowej Uczelni.

Harmonogram

Zajęcia dydaktyczne dla studiów stacjonarnych oraz dla studiów niestacjonarnych odbywają się wg planów zajęć, które będą dostępne w ostatnim tygodniu września, na stronie internetowej Uczelni.

Plany zajęć

Podział na grupy dostępny będzie w dziekanatach właściwych dla kierunku studiów.


Przed rozpoczęciem zajęć student powinien zapoznać się z następującymi dokumentami:


Pomoc materialna dla studentów

Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium socjalnego i/lub stypendium rektora dla najlepszych studentów powinny zapoznać się z informacjami dotyczącymi pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Nysie. W przypadku stypendium socjalnego szczególną uwagę należy zwrócić na zasady obliczania i dokumentowania dochodów oraz podjąć starania związane ze zgromadzeniem niezbędnej dokumentacji umożliwiającej złożenie wniosku o przyznanie stypendium.


Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Każdego studenta I roku obowiązuje odbycie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 4h oraz szkolenia w zakresie przysposobienia bibliotecznego w wymiarze 1h. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy odbędzie się w październiku 2019 r. zgodnie z harmonogramem zajęć, który będzie dostępny na stronie internetowej Uczelni w ostatnim tygodniu września. Szkolenie w zakresie przysposobienia bibliotecznego odbywa się online na platformie e-learningowej PWSZ w Nysie i kończy się testem. Szkolenie jest dostępne pod adresem http://elearning.pwsz.nysa.pl/. Odbycie zarówno szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jak i szkolenia z zakresu przysposobienia bibliotecznego jest obowiązkowe i będzie warunkiem uzyskania zaliczenia semestru.


Badania sanitarno-epidemiologiczne

Studenci kierunku Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne oraz Dietetyka zobowiązani są do przedstawienia w dziekanacie, właściwym dla danego kierunku, kserokopii książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnymi badaniami (oryginał do wglądu). Osoby nie posiadające w/w książeczek od 15 października 2019 r. proszone są o zgłaszanie się do Dziekanatu, znajdującego się przy ul. Ujejskiego 12 w celu odebrania skierowania na badania sanitarno-epidemiologiczne.


Legitymacja Studencka – ELS (elektroniczna legitymacja studencka)

Uczelnia pobiera opłatę w wysokości 22 zł za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, która będzie używana jako karta dostępu do biblioteki oraz posiadała funkcję karty płatniczej. W związku z powyższym prosimy o dokonanie wpłaty za wydanie w/w dokumentu na konto bankowe Uczelni do 4 września 2019 r. Po odbiór elektronicznej legitymacji studenckiej będzie można zgłaszać się z dowodem wpłaty do dziekanatów właściwych dla kierunków studiów od 1 października 2019 r. W przypadku dokonania wpłaty w późniejszym terminie, wydanie w/w dokumentu może przesunąć się w czasie (od 2 do 3 tygodni od dnia wniesienia opłaty).

Numer konta (studia stacjonarne) - 50 1020 3714 0000 4102 0012 7415 bank PKO BP S.A. o/Nysa
Numer konta (studia niestacjonarne) - 98 1020 3714 0000 4502 0124 6511 bank PKO BP S.A. o/Nysa

Studenci PWSZ w Nysie otrzymają elektroniczną legitymację studencką (ELS), która jednocześnie posiada funkcję karty płatniczej.

Każdy student PWSZ w Nysie posiadający ELS może otworzyć bezpłatne konto bankowe ,,Konto Przekorzystne” w Banku Pekao SA i posługiwać się legitymacją studencką jak kartą płatniczą tj.

 • płacić zbliżeniowo na terenie Polski,
 • płacić w Internecie,
 • wypłacać gotówkę z bankomatów

Aktywacji funkcji płatniczej legitymacji studenckiej można dokonać podczas wizyty w Banku Pekao SA Oddział w Nysie ul. Marcinkowskiego 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00.

Bezpłatne konto można otworzyć przed otrzymaniem ELS i korzystać z niego za pomocą smartfona, iPhone i karty debetowej z wybranym wizerunkiem.

Prosimy o kontakt z koordynatorem w Banku Pekao SA w Nysie:
Małgorzata Garbacz tel. 77 434 08 41, kom. 607 319 567 malgorzata.garbacz@pekao.com.pl


Indywidualne Konta Studenckie

Dla każdego studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie zostały utworzone indywidualne Konta Studenckie. Konta umożliwiają między innymi używanie poczty e-mail oraz przechowywanie plików. Dostęp do wszystkich usług świadczonych przez serwer studencki można uzyskać za pomocą jednego loginu i hasła.

Szczegółowa instrukcja konfiguracji kont dostępna jest pod adresem: www.pwsz.nysa.pl/jednostki/boi.php.


Ubezpieczenie NNW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, chcąc kontynuować profilaktykę ubezpieczeniową, umożliwiła swoim Studentom - zarówno stacjonarnym jak i niestacjonarnym - przystąpienie do grupowego programu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w PZU SA.

Oferta, jaką proponujemy studentom PWSZ w Nysie, została opracowana w oparciu o wieloletnie doświadczenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego i zawiera wszystkie niezbędne elementy ochrony, czyniąc ją jedyną w swoim rodzaju („szyta na miarę”).

Uwaga: Specjalny Grupowy Program Ubezpieczeniowy został przygotowany wyłącznie dla studentów PWSZ w Nysie, którzy opłacą składkę na rachunek bankowy i nie jest dostępny na warunkach indywidualnych!!

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) WYMAGANE JEST PRZEZ PRACODAWCÓW PRZYJMUJĄCYCH STUDENTÓW NA OBOWIĄZKOWE PRAKTYKI ZAWODOWE.

POSIADANIE UBEZPIECZENIA NW JEST RÓWNIEŻ WARUNKIEM UCZESTNICTWA WE WSZELKIEGO RODZAJU WYJAZDACH (DYDAKTYCZNYCH, SPORTOWYCH) W TRAKCIE STUDIÓW.

Specjalny grupowy program ubezpieczenia studentów PWSZ


Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z dnia 25.05.2018 r. w sprawie Ochrony Danych Osobowych w PWSZ w Nysie oraz na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem danych osobowych kandydatów jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa,
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru na studia, zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 6. kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa,
 8. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwsz.nysa.pl.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK