Kontrast:

KontaktAktualności wydziałowePracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku architektura

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę programową dla kierunku architektura na Wydziale Nauk Technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Taka ocena, wydana na pełen, sześcioletni okres, wskazuje, że kierunek architektura PWSZ w Nysie jest bardzo dobrze przygotowany do prowadzenia procesu dydaktycznego pod względem kadry, treści programowych oraz infrastruktury dydaktycznej.

- Przyjęta przez Wydział Nauk Technicznych strategia szerokiej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem Opolskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, organów samorządu terytorialnego oraz krajowych i zagranicznych uczelni partnerskich, daje możliwość całościowego przygotowania absolwentów do wejścia na współczesny rynek pracy - podkreśla prof. Włodzimierz Stanisławski, Dziekan Wydziału Nauk Technicznych PWSZ w Nysie.

Podczas wizytacji Zespołu Oceniającego PKA, ocenie podlegał program studiów i warunki jego realizacji, w tym: doświadczenie i kwalifikacje kadry dydaktycznej, wykorzystywane zasoby i infrastruktura, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, a także wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym oraz wejściu na rynek pracy.

W uzasadnieniu oceny Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza m. in., że:

(...) Treści kształcenia na ocenianym kierunku powiązano z potrzebami środowiska lokalnego w zakresie szeroko pojętego projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Studenci mają możliwość wyboru specjalności, co pozwala na kształtowanie indywidualnej ścieżki rozwoju.

a także:

(...) Metody kształcenia są zorientowane na studentów i motywują ich do aktywnego udziału w procesie uczenia się.

Ponadto Zespół Oceniający PKA wskazuje na dobre praktyki prowadzenia studiów na kierunku architektura w PWSZ w Nysie:

Umiejętne włączenie do obiegu programowego środowisk kształcenia innowacyjnych (cyfrowych) technik i technologii wspomagania artystycznego w architekturze, w tym artystycznej ekspozycji architektury poprzez iluminację architektoniczną, technologię laserową i wideoprojekcję, umożliwiające ich nowatorską implementację w dydaktyce i praktyce architektonicznej oraz rozwijanie przedmiotów specjalnościowych.

oraz:

Bardzo dobra transmisja praktyki projektowej w formie międzynarodowych warsztatów służąca wzajemnej wymianie doświadczeń praktycznych, niezbędnych do wykonywania zawodu architekta, mająca wpływ na późniejszą skuteczność działania studentów i absolwentów na zagranicznych rynkach pracy, pozwalająca również na ustawiczne doskonalenie realizowanego programu studiów i ich treści programowych, w aspekcie zapewnienia konkurencyjności, innowacyjności i progresywności oferty edukacyjnej Uczelni.

- Tak wysoka ocena daje nam dużo satysfakcji i motywacji do dalszej pracy dydaktycznej i organizacyjnej oraz staje się podstawą dalszego, systematycznego rozwoju kierunku i całej Uczelni – podsumowuje Prodziekan Wydziału Nauk Technicznych - mgr inż. Marcin Zdanowicz.

Filmy na kanale YouTube PWSZ w Nysie na temat kierunku architektura: 


Wydział Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK