KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPublikacje WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Nowa specjalność na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na studiach magisterskich

Osoby studiujące na studiach II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będą mogły wybrać nową specjalizację. W oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez naszych absolwentów i studentów proponujemy specjalność: zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych dotyczy zarówno opanowania i wyjścia z sytuacji kryzysowej, jak i przygotowania się na ewentualność jej zaistnienia. Rozważanie potencjalnych sytuacji kryzysowych zwykle pozwala im zapobiec lub przynajmniej ograniczyć ich niekorzystne skutki. Kryzysem nazywa się poważną, gwałtowną, niekorzystną zmianę o przełomowym znaczeniu. Sytuacja kryzysowa może powstać wskutek działania sił przyrody, żywiołów oraz coraz częściej jest też efektem działalności człowieka – lub jej zaniechania. W szczególności chodzi również o kryzysy gospodarcze, społeczne i polityczne.

 Zarządzanie kryzysowe z kolei to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na:

  • zapobieganiu sytuacjom kryzysowym,
  • przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań,
  • reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych,
  • usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych to studia praktyczne, kierowane do osób pracujących w strukturach jednostek samorządu terytorialnego lub administracji rządowej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Mogą nimi być też zainteresowani pracownicy przedsiębiorstw, zakładów pracy czy banków odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich instytucji, a także funkcjonariusze służb mundurowych: Wojska Polskiego, Policji, Służby Więziennej, Straży Pożarnej czy Straży Miejskiej, którzy będą chcieli poszerzyć swoje umiejętności i kompetencje w tym zakresie.

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego posiada nowoczesne wyposażone sale do prowadzenia ćwiczeń praktycznych z zarządzania kryzysowego, dzięki czemu lepiej można zrealizować planowane efekty uczenia.

Lista przedmiotów proponowanych na nowej specjalizacji to między innymi:

  • kierowanie działaniami ratowniczymi,
  • kryzysy współczesnych państw i społeczeństw,
  • logistyka w działaniach kryzysowych,
  • rola administracji publicznej w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych,
  • grupy dyspozycyjne w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych.

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK