Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Medycznych - kierunek pielęgniarstwo
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Kierunek pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie

Od 2002 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie kształci pielęgniarki w ramach studiów licencjackich (I stopnia) w systemie stacjonarnym. Od roku 2004 do 2015 realizowano także projekt kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez Unię Europejską, z Europejskiego funduszu Społecznego - studia pomostowe.
W roku akademickim 2015/16 uruchomiono w PWSZ w Nysie na kierunku pielęgniarstwo kształcenie na studiach drugiego stopnia (studia magisterskie).

W roku akademickim 2020/2021 zostaną uruchomione po raz pierwszy studia drugiego stopnia (magisterskie) stacjonarne w trybie weekendowym.

Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie?

 • zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną,
 • zajęcia odbywają się w salach wykładowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny i wzorowo przygotowanych pracowniach ćwiczeniowych,
 • na kierunku pielęgniarstwa student nie jest anonimowy.

Baza dydaktyczna

Na naszym kierunku dysponujemy wieloma specjalistycznymi pracowniami wyposażonymi w profesjonalny sprzęt dydaktyczny, m.in. pracownią badań fizykalnych, pracownią anatomii, fizjologii pracownią badań psychofizycznych, psychometrycznych i audiometrii oraz pracowniami umiejętności pielęgniarskich.

Pracownie umiejętności pielęgniarskich
Pracownie wyposażone są w liczne trenażery do ćwiczeń czynności zabiegowych, fantomy do badań fizykalnych, fantomy pielęgnacyjne osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia, fantomy do symulacji sytuacji klinicznych oraz fantomy BLS i ALS. W pracowniach znajduje się również nowoczesny sprzęt medyczny oraz zainstalowany system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych.

Pracownia anatomii
W pracowni odbywają się zajęcia z wykorzystaniem plansz i modeli anatomicznych człowieka przedstawiających poszczególne części ludzkiego ciała naturalnej wielkości lub w formie powiększonej.

Pracownie fizjologii i badań fizykalnych
Pracownie wyposażone są w niezbędne tablice, modele i trenażery umożliwiające studentom zaznajomienie się z zasadami funkcjonowania organizmu ludzkiego. Znajdują się tam również przyrządy do wykonywania różnych pomiarów ciała oraz symulator odczuć starczych zapewniający realistyczne odczucia, charakterystyczne dla seniorów.

Pracownia badań psychofizycznych, psychometrycznych i audiometrii
Pracownia bogato wyposażona w aparaturę pomiarową i testy komputerowe umożliwia prowadzenie ćwiczeń oraz badań naukowych w zakresie sprawności i wydolności psychofizycznej.


Uczelnia prowadzi program ERASMUS.

Uczelnie partnerskie:

 • Tomas Bata University in Zlin, Czechy
 • Klaipeda State College, Litwa
 • Daugvapils Medical College, Łotwa
 • Nord University, Norwegia
 • Universidade do Algarve, Portugalia
 • Palacký University, Czechy
 • Saimaa University of Applied Sciences, Finlandia

Studia pierwszego stopnia

W czasie ćwiczeń w pracowniach umiejętności pielęgniarskich Studenci poznają zasady, techniki i procedury wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych.

W warunkach symulowanych (pracownie wyposażone w nowoczesne fantomy i trenażery) kształtowane są umiejętności praktyczne, a metodą przypadków Studenci uczą się rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych pacjenta zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami.

Zajęcia praktyczne odbywają się w placówkach służby zdrowia (oddziały szpitalne, przychodnie, żłobki) pod kierunkiem nauczycieli akademickich.

Kształcenie praktyczne obejmuje również kształtowanie właściwej postawy zawodowej: poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka, empatii, sumienności oraz właściwej współpracy w zespole interdyscyplinarnym.

Czego uczymy?

Absolwent kierunku pielęgniarstwa zdobywa wyższe wykształcenie i tytuł licencjata pielęgniarstwa oraz uzyskuje kwalifikacje zgodne ze standardami Unii Europejskiej w zakresie opieki pielęgniarskiej.

Wybrane przedmioty:

 • anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
 • dietetyka
 • farmakologia
 • psychologia
 • mikrobiologia i parazytologia
 • system informacji w ochronie zdrowia
 • chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • opieka paliatywna
 • pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
 • psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 • podstawowa opieka zdrowotna
 • podstawy ratownictwa medycznego
 • podstawy rehabilitacji

Praktyki

Praktyki zawodowe realizowane są w trakcie trwania studiów w oddziałach szpitalnych, w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej i w innych podmiotach leczniczych.

Ważną uroczystością odbywającą się na kierunku pielęgniarstwo jest "Czepkowanie".

Jest to ceremoniał, podczas którego studenci I roku pielęgniarstwa stacjonarnego pierwszego stopnia otrzymują białe czepki i symbolicznie dołączają do grona zawodowego pielęgniarek.
Podczas uroczystości wykonywany jest m.in. Hymn Pielęgniarek oraz składane jest uroczyste ślubowanie. Uroczystość "Czepkowania" odbywa się corocznie w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek (12 maja).

Studia drugiego stopnia

Z roku na rok, kiedy mury uczelni opuszczały kolejne roczniki absolwentów, uczelnia otrzymała wiele sygnałów od studentek (ów) o potrzebie kontynuacji kształcenia i uruchomienia studiów magisterskich. Podstawowym celem utworzenia studiów magisterskich, było wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, wykazującym potrzebę kształcenia kadry pielęgniarskiej, zwiększenie jej zasobów, oraz umożliwienia wykształcenia wyższego - mgr pielęgniarstwa.

W roku akademickim 2015/16 uruchomiono w PWSZ w Nysie na kierunku pielęgniarstwo kształcenie na studiach drugiego stopnia (studia magisterskie).

Studia drugiego stopnia przygotowują studentów do rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i prowadzenia badań naukowych, wdrażania podstawowej i specjalistycznej opieki pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych (EBM), wprowadzania nowych metod i technik poprawiających jakość opieki pielęgniarskiej.

Realizując oczekiwania środowiska pielęgniarskiego, wypełniając potrzeby starzejącego się społeczeństwa, dbając o ustawiczne doskonalenie i uatrakcyjnianie proponowanego kształcenia na studiach II stopnia zaproponowano studentom dwa moduły kształcenia (D1 i D2). W obu modułach uwzględniono potrzeby epidemiologiczne oraz społeczne.
W module D1 zaproponowano przedmioty, w których osiągane są efekty uczenia się w obszarze współczesnych chorób przewlekłych z uwzględnieniem problemów onkologicznych.
W module D2 realizowane są specjalności zabiegowe z propozycją nauczania chirurgii plastycznej i kosmetologii lekarskiej co spotkało się z dużą aprobatą studentów.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną i naukową. Poszerzono bazę dydaktyczną o oddziały, które wcześniej nie wchodziły w plan studiów licencjackich na naszej uczelni np. oddział okulistyki, kardiologii czy dializ pozaustrojowych.

Absolwenci studiów II stopnia są przygotowani do samodzielnego organizowania i realizowania opieki pielęgniarskiej, współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w zakresie usprawniania opieki, prowadzenia badań naukowych. Absolwent może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich oraz poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

Uzyskanie tytułu magistra pielęgniarstwa stanowi jedną z wielu możliwości aktualizowania wiedzy i umiejętności pielęgniarskich, a także daje podstawy do osiągnięcia kolejnych poziomów kariery zawodowej w sektorze opieki zdrowotnej. Ma to wymierne korzyści zarówno dla grupy zawodowej pielęgniarek (pielęgniarzy)- wzrost zaufania społecznego, większy prestiż społeczny, jak i dla odbiorców świadczeń pielęgniarskich- bezpieczeństwo i satysfakcja pacjentów.

Wybrane przedmioty:

 • dydaktyka medyczna
 • zarządzanie w pielęgniarstwie
 • pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • prawo w praktyce pielęgniarskiej
 • poradnictwo w pielęgniarstwie
 • podstawy chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej
 • pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej
 • praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych
 • gastroenterochirurgia z uwzględnieniem problemów ludzi starszych
 • opieka i edukacja zdrowotna w zaburzeniach psychicznych i neurologicznych

Praktyki

Praktyki zawodowe realizowane są w trakcie trwania studiów w specjalistycznych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego oraz placówkach oświatowo-wychowawczych.

Wydział Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2019    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK