Kontrast:

KontaktI wszytko staje się jasne

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Zapomogę

może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Trudna sytuacja życiowa to np. śmierć osoby bliskiej, niemożliwość zarobkowania, długotrwała choroba, dotknięcie klęską żywiołową, urodzenie dziecka oraz inne zdarzenia losowe.

Inne zdarzenia losowe, to zdarzenia, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć oraz nie zależą od nas, np. pożar, kradzież, zalanie domu wodą i inne.

Zapomoga jest przyznawana przez Komisję Stypendialną na udokumentowany wniosek studenta. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ w Nysie.

Wniosek powinien być odpowiednio udokumentowany (np.: odpisem aktu zgonu członka rodziny, świadectwem pracy, zaświadczeniem z urzędu pracy, wypisem ze szpitala, zaświadczeniem lekarskim, odpisem aktu urodzenia, zaświadczeniem z policji, firmy ubezpieczeniowej i inne).

Zapomoga może być przyznana nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.

Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy z tego samego powodu.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać zapomogę tylko na jednym z kierunku studiów.

Student może ubiegać się o zapomogę w terminie do 6 miesięcy od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej przyznanie zapomogi, pod warunkiem, że w momencie zdarzenia posiadał status studenta PWSZ w Nysie.

Wysokość zapomogi zależy od sytuacji, w jakiej znalazł się student, Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna.

Wniosek wraz z zaświadczeniami składa się w Biurze Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji: REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW PWSZ W NYSIE

Formularze do pobrania:


         
Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK