Kontrast:
Regionalne Centrum Transferu Wiedzy
i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

Uczelnia Student Biuro Karier

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych
przy PWSZ w Nysie powstało w oparciu o poniższe Projekty.

Projekt
"Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych
przy PWSZ w Nysie".
Poddziałanie RPOP.01.01.01 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu


Całkowita wartość projektu 6 421 266,80 PLN
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 333 224,53 PLN
Wartość wkładu własnego 1 088 042,27 PLN


Projekt "Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy PWSZ w Nysie" odpowiada zakresowi przedmiotowemu Poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu.

Przedmiotem Projektu jest powstały w wyniku prac budowlanych obiekt, w którym mieści się Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych. Zgodnie z założeniem Projektu, Centrum jako instytucja otoczenia biznesu, ma na celu wzmocnienie sektora otoczenia biznesu i ułatwienie firmom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych, aby zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw województwa opolskiego. Centrum ma stanowić instrument transferu wiedzy i technologii do społeczeństwa i szeroko pojętej gospodarki, ma być miejscem spotkań przedsiębiorców, gdzie oprócz wiedzy i doświadczenia będą mogli nawiązywać kontakty z innymi przedsiębiorcami w celu wspólnego osiągnięcia korzyści.

Odbiorcami Projektu są firmy, instytucje, osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą itp.

Do zadań Centrum należy pomoc w realizacji planów związanych z założeniem własnej firmy, udzielenie wsparcia przedsiębiorcom działającym już na rynku oraz działania mające zaowocować nowymi i ulepszonymi usługami.

Projekt realizowany był od 01.10.2010r. do 31.12.2013r.

Projekt
"Zakup urządzeń i niezbędnego wyposażenia do świadczenia nowych usług dla biznesu przez Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych
przy PWSZ w Nysie"

Projekt jest II etapem Projektu realizowanego w ramach Poddziałania RPOP.01.01.01 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu

Całkowita wartość projektu 770 232,35 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 643 564,68 PLN
Wartość wkładu własnego 126 667,67 PLN

Etap II dotyczy wyposażenia Centrum w meble, a także powstania dwóch niezbędnych pracowni: studio wizualizacji i studio wirtualizacji, dzięki którym będzie możliwe świadczenie nowych atrakcyjnych usług dla biznesu.

Projekt realizowany był od 20.06.2012r. do 31.12 .2013r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Inwestujemy w Twoją przyszłość

Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Zobacz nasz profil na FACEBOOK