Kontrast:

KontaktAktualności wydziałowePracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk Technicznych - ARCHITEKTURA

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I-ego stopnia kierunku architektura o specjalności Architektura i Urbanistyka jest przygotowany do pełnienia funkcji pomocniczych w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem oraz pracy w wykonawstwie i nadzorze budowlanym. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w obszarze nauk technicznych oraz sztuki w zakresie historii i teorii architektury i urbanistyki, projektowania architektonicznego i urbanistycznego, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli, przepisów techniczno-budowlanych, prawa budowlanego, metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego. Zna nowożytny język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent posiada umiejętności w zakresie organizacji i kształtowania przestrzeni w realnych formach, niezbędnych dla zaspokojenia materialnych, biologicznych, duchowych i użytkowych potrzeb człowieka, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Miejscem pracy absolwenta mogą być biura projektowe, jednostki planowania przestrzennego, firmy dewelopersko-menadżerskie, budowlane przedsiębiorstwa wykonawcze, wydziały administracji architektoniczno-budowlanej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Absolwent studiów I-ego stopnia kierunku architektura o specjalności Architektura Światła jest przygotowany do pełnienia funkcji pomocniczych w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem oraz pracy w wykonawstwie i nadzorze budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem iluminacji architektonicznej obiektów zabytkowych i współczesnych oraz zespołów urbanistycznych. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w obszarze nauk technicznych oraz sztuki w zakresie historii i teorii architektury i urbanistyki, projektowania architektonicznego i urbanistycznego, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli, przepisów techniczno-budowlanych, prawa budowlanego, metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego, podstaw obliczeń oświetlenia, zintegrowanych systemów sterowania oświetleniem oraz projektowania iluminacji architektonicznej i zespołów urbanistycznych. Zna nowożytny język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent posiada umiejętności w zakresie organizacji i kształtowania przestrzeni w realnych formach, niezbędnych dla zaspokojenia materialnych, biologicznych, duchowych i użytkowych potrzeb człowieka, z uwzględnieniem wielowątkowego zastosowania światła naturalnego i sztucznego oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Miejscem pracy absolwenta mogą być biura projektowe, jednostki planowania przestrzennego, firmy dewelopersko-menadżerskie, budowlane przedsiębiorstwa wykonawcze, wydziały administracji architektoniczno-budowlanej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Absolwent studiów I-ego stopnia kierunku architektura o specjalności Konserwacja i Ochrona Zabytków jest przygotowany do pełnienia funkcji pomocniczych w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem oraz pracy w wykonawstwie i nadzorze budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji obiektów zabytkowych. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w obszarze nauk technicznych oraz sztuki w zakresie historii i teorii architektury i urbanistyki, projektowania architektonicznego i urbanistycznego, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli, przepisów techniczno-budowlanych, prawa budowlanego, metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego, inwentaryzacji zabytków architektury, materiałoznawstwa konserwatorskiego oraz rewaloryzacji architektury i zespołów urbanistycznych. Zna nowożytny język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent posiada umiejętności w zakresie organizacji i kształtowania przestrzeni w realnych formach, niezbędnych dla zaspokojenia materialnych, biologicznych, duchowych i użytkowych potrzeb człowieka, z uwzględnieniem uwarunkowań ochrony zabytków oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Miejscem pracy absolwenta mogą być biura projektowe, jednostki planowania przestrzennego, firmy dewelopersko-menadżerskie, budowlane przedsiębiorstwa wykonawcze, wydziały administracji architektoniczno-budowlanej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wydział Nauk Technicznych - kierunek architektura, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:   
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK