Kontrast:

Drugi dzień konferencji - video.


Pierwszy dzień konferencji - video.

Od prawie 20 lat miesięcznik Architektura & Biznes promuje dobrą architekturę wśród polskich architektów. Przedstawiamy własny punkt widzenia, edukujemy, prowadzimy dialog ze środowiskiem projektantów i patronujemy wszystkim najważniejszym wydarzeniom związanym z architekturą. Od 10 lat organizujemy konkurs o Nagrodę im. Macieja Nowickiego prezentując środowisku najbardziej innowacyjne projekty aby zachęcić architektów do samodzielnych poszukiwań nowatorskich rozwiązań. Jesteśmy zarówno pomysłodawcą jak i inicjatorem już zrealizowanych kilku konferencji dotyczących rewitalizacji obszarów śródmieść takich miast jak Lublin, Łódź, Szczecin, Kraków. Obecnie chcemy wykorzystać nasze wieloletnie doświadczenia, aby dać impuls dla przeprowadzenia zmian w śródmieściu miasta Nysy, nie tylko zabytkowym.

Gmina i miasto Nysa dąży do harmonijnego i stałego rozwoju wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczych, w ścisłym powiązaniu z tradycją i charakterem regionu. Nadrzędnym celem zakładanego rozwoju miasta, jest uzyskanie poprawy warunków życia, w ścisłym powiązaniu z troską o ochronę i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego, jak również wskazanie działań, zmierzających do ożywienia gospodarczego i społecznego.

Proponowana przez nas, we współpracy z Instytutem Architektury i CBEKZ PWSZ w Nysie oraz lokalnymi władzami samorządowymi konferencja, ma się przyczynić w szczególności do: poprawy estetyki przestrzeni miejskiej, zatrzymania degradacji budynków i obiektów objętych ochroną konserwatorską, ożywienia ich terenów poprzemysłowych i powojskowych oraz udostępnienie ich na cele działalności gospodarczej i usługowej, w tym usług publicznych. Tym samym wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z miastem oraz ich integrację wokół wspólnych przestrzeni. Celem konferencji jest też wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania MIASTA !

Ważną problematyką konferencji jest również uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej, podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami,. Równorzędnym celem konferencji jest także określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków w celu podejmowania wspólnych działań dla adaptacji zniszczonych budynków zabytkowych i zwiększenia ochrony nad nimi. Istotnym celem konferencji jest również zdefiniowanie kierunków działań promujących Nysę jako miasto atrakcyjne dla inwestorów.

Bogata w dokonania historia miasta i kulturowa spuścizna, winna być wydobyta jako potencjał, świadczący o atrakcyjności inwestycyjnej, w tym też przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami. Dzięki udziałowi w konferencji i warsztatach europejskich autorytetów z dziedziny urbanistyki i architektury, możliwe stanie się stworzenie spójnej strategii rozwoju miasta, opartej na najnowocześniejszych doświadczeniach
i rozwiązaniach, polskich i zagranicznych.

Uczestnicy:
Zarówno konferencja jak i warsztaty przebiegać będą w formule otwartej, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Do uczestnictwa zaproszeni zostali lokalni architekci i urbaniści, mieszkańcy, przedstawiciele organizacji społecznych, Instytucji Kultury, władz samorządowych, uczelni, środowisk twórczych, ludzi biznesu.

Uczestnikami warsztatów będą też krajowi i zagraniczni goście specjalni - referenci prezentujący materiały stanowiące punkt wyjścia do panelowej , otwartej, publicznej dyskusji.

Ideological objectives of the Conference:

Municipality and the City of Nysa aim in harmonic and sustainable development of all areas of socioeconomic life, closely connected with tradition and character of the region.
The primary purpose of planned development of the city is betterment of conditions of living, connected with an attention to protect and maintain cultural heritage resources, as well as defining activities aiming in socioeconomic activation. By this Conference, we would like to use our long-standing experiences to give an impulse to carry out changes in the centre of Nysa, not only in its historic part.

The Conference we propose is to bring an impact on: improvement of esthetics of urban space, containment of degradation of buildings and building objects under conservational protection, activation of their post-industrial and post-military areas and open them up to economic and service activities including social services, with the purpose to enhance inhabitants’ identification with the city and their integration for common urban space.

Another aim of the Conference is to expose particular historic buildings, objects and cultural landscape amenities as well as to include problems of protection of the monuments into a strategic tasks system, which result from the city area development plan.

The important issues of the Conference also focus on: taking into account conditioning of monuments protection, together with elements of cultural landscape and archeological heritage, including conditioning of protecting nature and ecological balance; undertaking actions enhancing attractiveness of monuments for social, touristic and educational needs, and supporting initiatives that enable growth of funding for protection of monuments.
The issues concerning the role of ecological balance in the process of urban development planning will be a particularly important aspect of the workshops. In this subject the Conference should show, if betterment of inhabitant’s living conditions is possible in current urban planning structures which are under conservational protection.

The equally important aim of the Conference is to indicate the conditions of cooperation with owners of monuments, with a purpose to undertake mutual actions to adapt damaged historic buildings and to improve their protection. The significant objective is also to define directions of actions promoting Nysa as a city attractive for investors.

The rich history of the city and its cultural heritage should be seen as a potential which proves its investment attractiveness, including endeavors that enable creating new working sites connected with protection of monuments.

By participation in the conference and workshops conducted by European authorities in the subject of urban planning and architecture, creating a coherent city development strategy based on innovative experiences and solutions from Poland and abroad will be possible.

GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF THE PAPER

GUIDELINES FOR WRITING SUMMARY OF THE PAPER

APPLICATION FORM


 

27-28.10.2016 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA I WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE
"Urbanistyczno-architektoniczne przekształcenia zabytkowej przestrzeni miasta Nysy - poszukiwanie idei"

Zobacz nasz profil na FACEBOOK