KontaktWydarzeniaPrezentacja kierunkuPracownicyPlany zajęć

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
kierunek - psychofizyczne kształtowanie człowieka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Obowiązki studenta odbywającego praktykę:

Instytut Nauk O Zdrowiu, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program przewiduje realizację tych zajęć.

Praktyka zawodowa jest realizowana w wymiarze:
 • Po 2 semestrze – 6 tygodni
 • Po 4 semestrze – 7 tygodni

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z Regulaminem praktyk zawodowych oraz z Programem praktyk zawodowych.

W roku akademickim 2018/2019 opiekunem praktyk zawodowych z ramienia Uczelni jest:

 • dr n.med. Małgorzata Dalewska
 • mgr Ewa Szura

1. Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych student ma obowiązek osobiście pobrać z dziekanatu następujące dokumenty:

 • kartę zgłoszenia praktyki,
 • trzy egzemplarze umowy,
 • program praktyk.

Dokumenty należy odebrać w terminach:

 • studenci semestru II od dnia 01 marca do 30 kwietnia
 • studenci semestru IV od dnia 01 marca do 30 kwietnia

(z wyjątkiem studentów ubiegających się o wcześniejsze odrabianie praktyk zawodowych, którzy mają prawo złożyć podanie w tej sprawie).

Pobrane dokumenty należy dostarczyć do Instytucji, w której będzie realizowana praktyka zawodowa i uzyskać podpis potwierdzony pieczęcią na umowach oraz karcie zgłoszenia praktyki (program praktyki oraz 1 egz. umowy zostaje w Instytucji).

UWAGA: Osoby starające się o odbywanie praktyki w tym samym miejscu, powinny uzyskać zgodę Instytutowej Komisji ds. Praktyk (wzór podania na stronie Instytutu).

2. Następnie student dostarcza podpisane, niżej wymienione dokumenty do dziekanatu:

 • umowa 1 egzemplarz (1 egzemplarz podpisanej umowy jest dla studenta),
 • karta zgłoszenia praktyki,

w terminach:
semestr II i IV do dnia 31 maja.

Jednocześnie student odbiera z dziekanatu:

 • siatkę oceny praktyki,
 • świadectwo odbycia praktyki,
 • dziennik praktyk.

3. Po zrealizowanych praktykach, w celu zaliczenia i uzyskania oceny z praktyki, student przedstawia opiekunowi praktyki z ramienia Uczelni wypełnione, podpisane i potwierdzone pieczęcią przez opiekuna praktyki w miejscu odbycia praktyki, niżej wymienione dokumenty:

 • świadectwo odbycia praktyki,
 • siatkę oceny praktyki,
 • dziennik praktyk.

Dokumenty należy przedstawić w terminie i w miejscu wyznaczonym przez opiekuna praktyk, ale nie później niż:

 • semestr II do 15 października roku, w którym odbyła się praktyka.

4. Dokumenty (po zaliczeniu i ocenie) o których mowa w punkcie 3 tj.:

 • świadectwo odbycia praktyki,
 • siatkę oceny praktyki,
 • dziennik praktyk,

należy dostarczyć do dziekanatu:

 • studenci semestr II i IV do dnia 15 października.

Warunkiem złożenia pracy dyplomowej jest uzyskanie zaliczenia z praktyki zawodowej.

UWAGI!

Studenci starający się o zwolnienie z odbywania części lub całości praktyki zawodowej (tylko studenci IV semestru) powinni złożyć w dziekanacie podanie skierowane do Instytutowej Komisji ds. Praktyk Zawodowych w terminach:

 • studenci semestru IV od dnia 01 marca do 30 kwietnia

Szczegółowe warunki i tryb zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyki zawodowej określa PISMO OKÓLNE 22/2016 Rektora PWSZ w Nysie.

Informujemy, że student w żadnym wypadku nie może odbywać praktyki bez pobrania z dziekanatu dokumentów niezbędnych do ich realizacji.

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej- kierunek Psychofizyczne kształtowanie człowieka © 2018   kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK