Kontrast:

Biuro Praktyk Zawodowych

Uczelnia Student Biuro Karier RCTWiTI
RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla studentów kierunku ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI

Ramowy program praktyki zawodowej obejmuje następujące obszary działalności produkcyjnej, usługowej i organizacyjnej przedsiębiorstwa

  1. marketing,
  2. biura projektowe lub technicznego przygotowania produkcji,
  3. planowanie i sterowanie produkcją
  4. wydziały produkcyjne,
  5. zaopatrzenie, gospodarkę magazynową i logistykę,
  6. serwis.

WYTYCZNE REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla studentów kierunku ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI

Za najważniejsze wytyczne dla przedsiębiorstwa przyjmującego studentów na praktykę zawodową, umożliwiającą jej zaliczenie, należy uważać:

- zapewnienie szerokiego dostępu studenta ( a najlepiej włączenia go do zespołu projektowego lub problemowego) do prowadzonych w przedsiębiorstwie prac z zakresu opracowania nowych wyrobów, projektowania i planowania technologicznego, planowania i sterowania produkcją,


- zapoznanie się studenta z podstawowymi procedurami zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie w zakresie wypracowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa oraz stosownych procedur decyzyjnych i work flow, zarządzania zasobami materiałowymi, ludzkimi a także zasadami dokształcania i motywowania pracowników różnych szczebli,


- optymalnym rozwiązaniem byłoby takie ułożenia indywidualnego planu pobytu studenta w przedsiębiorstwie, który przebiegałby zgodnie ze ścieżką realizacji zamówienia lub zlecenia produkcyjnego


(usługowego, serwisowego), począwszy od pierwszych zadań planistycznych a kończąc na zamknięciu i rozliczeniu zamówienia (lub zlecenia),


- wszystkie prace i zadania realizowane przez studenta powinny być opracowane w pisemnej formie w postaci krótkiego sprawozdania (może być w dzienniku praktyk) i potwierdzone przez
zakładowego opiekuna praktyk (lub bezpośredniego przełożonego albo odpowiedzialną osobę z działu szkolenia),


- studenci, którzy mogą być narażeni na zagrożenia wynikające ze specyfiki realizowanych zadań powinni być przeszkoleni w zakresie bhp,


- zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie rozliczonych w przedsiębiorstwie powierzonych zadań oraz końcowej opinii zakładowego opiekuna praktyk (lub działu szkolenia) oraz opiekuna praktyk z ramienia uczelni.


PWSZ w Nysie realizuje "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro Praktyk Zawodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK