Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPublikacje WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Społecznych - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Untitled Document

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program przewiduje realizację tych zajęć.

Zgodnie z planem studiów i programem kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo praktyka realizowana jest w wymiarze:
Studia I stopnia II semestr - 320 h (2 miesiące),
IV semestr - 320 h (2 miesiące),
VI semestr - 320 h (2 miesiące)
Studia II stopnia II semestr - 240 h (6 tygodni),
IV semestr - 240 h (6 tygodni)

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z regulaminem praktyk zawodowych oraz programem praktyk zawodowych

Opiekunami z ramienia uczelni nad praktykami zawodowymi są:
Studia I stopnia
mgr Witold Kozłowski - opiekun praktyk (stacjonarnych i niestacjonarnych) po I roku studiów;
mgr Dariusz Bednarz - opiekun praktyki po II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla specjalizacji KiK;
mgr Mirosław Rasławski - opiekun praktyki po II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla specjalizacji: PEN i ZSB;

Studia II stopnia

dr Winicjusz Karwowski - opiekun praktyk studiów niestacjonarnych.
dr Janusz Kawalec - opiekun praktyk studiów stacjonarnych.

Przed rozpoczęciem realizacji praktyki student pobiera z kartę zgłoszenia praktyki oraz dwa egzemplarze umowy dotyczącej organizacji praktyki zawodowej, a także ustala z opiekunem praktyk szczegółowy program praktyki, adekwatnie do przypisanych efektów uczenia się dla przedmiotu „praktyka zawodowa” oraz do charakteru jednostki (zakładu), gdzie ma być odbyta praktyka. Szczegółowy program praktyki zatwierdza Dziekan WNoB.
Dokumenty te należy dostarczyć do Instytucji, w której odbywać się będzie praktyka zawodowa.
Po otrzymaniu z Instytucji, w której odbywać się będzie praktyka zawodowa, podpisanej umowy dotyczącej organizacji praktyki zawodowej oraz karty zgłoszenia praktyki, student zanosi je do dziekanatu gdzie otrzymuje siatkę oceny praktyki oraz świadectwo odbycia praktyki jak również dzienniczek praktyk.
Po zrealizowanych praktykach, wypełnione i podpisane przez opiekuna praktyki z ramienia Instytucji świadectwo odbycia praktyki oraz siatkę oceny praktyki jak również dzienniczek praktyk (wypełniony zgodnie z wymaganiami opiekuna praktyki z ramienia Uczelni), należy zdać opiekunowi praktyki z ramienia Uczelni, w terminie przez niego ustalonym, w celu zaliczenia i oceny praktyki.

UWAGA!

Informujemy, że student w żadnym wypadku nie może odbywać praktyki bez karty zgłoszenia praktyki z uczelni.

Przypominamy wszystkim studentom, o konieczności ubezpieczeń NNW oraz OC na wybranych specjalnościach lub kierunkach.

Wydział Nauk Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2021    kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK