Kontrast:

KontaktAktualnościPrezentacja WydziałuPracownicyPublikacje WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Społecznych - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
studia licencjackie i magisterskie

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
Untitled Document

Prezentacja Pracowników Wydziału


dr hab. inż. Marek Zbigniew Kulisz, prof. PWSZ w Nysie - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych PWSZ w Nysie

W 1985 r. ukończył Wojskową Akademię Techniczną. W 1996 r. obronił rozprawę doktorską w Akademii Obrony Narodowej. W latach 1997-2012 łączył pracę w centralnych organach administracji rządowej, z pracą naukowo-dydaktyczną na kilku uczelniach wyższych. W 2012 r. uzyskał w Akademii Obrony Narodowej tytuł dr hab. nauk o bezpieczeństwie. Od 1 października 2014r. jest pracownikiem PWSZ w Nysie. Od 27 listopada 2021r. pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.
Specjalizuje się w problematyce zarządzania bezpieczeństwem państwa, w tym działania systemów bezpieczeństwa. Jest autorem kilku monografii oraz wielu artykułów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa, zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym. Prywatnie jest miłośnikiem natury i literatury science fiction.dr Janusz Kawalec - Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych, adiunkt WNS PWSZ w Nysie

Absolwent historii oraz politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2002r. obronił rozprawę doktorską w Instytucie Politologii na tej uczelni. Następnie pracował w różnych uczelniach jako wykładowca. Od 1 października 2006r. jest pracownikiem PWSZ w Nysie, najpierw w Instytucie Historii, obecnie w Wydziale Nauk Społecznych.
Zajmuje się problematyką politologiczną, kwestiami bezpieczeństwa społecznego (zwłaszcza polityki rodzinnej) oraz prawami człowieka.dr hab. Janusz Fałowski, prof. PWSZ w Nysie

Historyk, politolog, religioznawca. Wychowanek Uniwersytetu Jagiellońskiego, Doktorat w Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Nauk Społecznych. Habilitacja z dziedziny nauk o polityce w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Stypendysta Instytutu Herdera w Marburgu.
Dorobek naukowy z zakresu bezpieczeństwa kulturowego, historii oraz politologii. Znawca kultur mniejszości etnicznych, językowych, narodowych i wyznaniowych w Europie. Zajmuje się studiami nad parlamentaryzmem w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz w Austro-Węgrzech. Choć jest sądeckim góralem, to jednak najlepiej czuje się nad Adriatykiem, Morzem Egejskim i Jońskim. Hobby to marynistyka.prof. dr hab. Andrzej Misiuk

Historyk ustroju, przedmiotem zainteresowań naukowych są dzieje instytucji policyjnych i służb specjalnych w Polsce. Jego badania koncentrują się na problematyce związaną z młodą dyscypliną naukową - naukami o bezpieczeństwie. Był w jednym z animatorów jej utworzenia w 2011r. W 2008r. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych. Aktualnie pełni funkcję kierownika Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek od 1990 r. komitetu redakcyjnego "Przeglądu Policyjnego" oraz Światowego Stowarzyszenia Szefów Policji z siedzibą w Nowym Jorku. Zainicjował i przez wiele lat kontynuował pionierskie badania naukowe dotyczące przedwojennej Policji. Utworzył Zakład Historii Policji w Wyższej Szkole Policji, gdzie wiele lat pełnił funkcję dyrektora Instytutu. Brał udział w międzynarodowym zespole historyków, który przygotował dzieje policji Europy okresu międzywojennego. Ponadto brał czynny udział w pracach organizacji społecznych starających się upamiętnić tragiczny los Polaków w Rosji sowieckiej w II wojnie światowej - przede wszystkim przedwojennych policjantów. Jest też autorem pierwszej pełnej monografii historii służb specjalnych II RP. Aktualnie przedmiotem zainteresowania są zagadnienia sprawności działania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i obywateli w naszym kraju na tle innych państw Unii Europejskiej. Uczestniczył w pracach zespołu przygotowujący projekt utworzenia nowego kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne. Był także kierownikiem lub uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych w tej dziedzinie. W 2010r. został wyznaczony przez wiceministra spraw wewnętrznych i administracji A. Rapackiego na przewodniczącego Krajowego Zespołu Ekspertów ds. bezpieczeństwa EURO 2012.
Opublikował 58 książek (w tym 18 jest współautorem) i 200 artykułów naukowych, wydawnictw źródłowych i recenzji oraz kilkunastu artykułów popularnonaukowych. Uczestniczył czynnie w 70 krajowych i międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych, Jest namiętnym miłośnikiem podróży, literatury szpiegowskiej i czynnego uprawiania sportu, przede wszystkim siatkówki.dr Tadeusz Iwanek, prof. PWSZ w Nysie

W 1978 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych w Poznaniu. W 1993r. obronił rozprawę doktorską w Akademii Obrony Narodowej. W latach 1978 - 1997 pełnił służbę wojskową w różnych jednostkach WP. W latach 1997-2005 łączył pracę w Wojskowym Instytucie Badań Socjologicznych, z pracą naukowo-dydaktyczną na trzech uczelniach wyższych. W latach 2005 - 2007 pełnił obowiązki dziekana Wydziału Turystyki Wyższej Szkoły zarządzania "Edukacja". Od 1 października 2010r. jest pracownikiem Wydziału Nauk Społecznych PWSZ w Nysie. Specjalizuje się w problematyce psychologicznych i socjologicznych aspektów zarządzania bezpieczeństwem oraz ochroną osób i mienia.
Jest autorem i współautorem kilku monografii oraz wielu artykułów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania.dr Grzegorz Chmielewski, adiunkt WNS PWSZ w Nysie

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych pedagogiki resocjalizacyjnej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych tej samej Uczelni. Autor trzech monografii i ponad 30 publikacji w języku polskim oraz słowackim dotyczących zarówno prawa konstytucyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem instytucji słowackiego prawa konstytucyjnego) jak też pedagogiki. Dwukrotny stypendysta na Uniwersytecie Pavla Jozefa ?afarika w Koszycach, w tym stypendium przyznawanego przez Ministerstwo Oświaty Republiki Słowackiej. Dwukrotnie był stażystą w Sądzie Konstytucyjnym Republiki Słowackiej. Uczestniczył także w szkoleniach w ramach ERASMS+ w Wyższej Szkole Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach czy też na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komenskeho w Bratysławie.
Opiekun Koła Naukowego "BWN". Interesuje się historią, fotografią, podróżami a jako absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Brzegu w klasie gitary ceni dobrą muzykę.dr Maria Huchrak, adiunkt WNS PWSZ w Nysie

W 1997 r. ukończyła WSP w Zielonej Górze. W roku 2000 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Od roku 1991 - 2008 zarządzała placówką oświatową. Od 2000 roku łączyła tę pracę z działalnością naukowo - dydaktyczną w uczelniach wyższych. Od 1 października 2019 roku jest pracownikiem Wydziału Nauk Społecznych w PWSZ w Nysie. Zajmuje się problematyką komunikacji społecznej oraz bezpieczeństwem w ujęciu socjologicznym i pedagogicznym.
Jest autorką wielu publikacji naukowych z zakresu komunikacji, edukacji i socjologicznej analizy bezpieczeństwa różnych grup społecznych.dr Winicjusz Karwowski, adiunkt WNS PWSZ w Nysie

Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 roku obronił rozprawę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Łączy pracę zawodową prawnika z pracą dydaktyczną ze studentami. Do października 2014 r. prowadził indywidualną kancelarię adwokacką w Nysie, od października 2014r. do nadal prowadzi kancelarię notarialną w Nysie. Od 1 października 2010 r. zatrudniony na stanowisku wykładowcy w Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Nysie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie karnym, prawie cywilnym oraz prawie nieruchomości.dr Grzegorz Kwaśniak, adiunkt WNS PWSZ w Nysie

Absolwent Akademii Wojskowej w Brnie. Pracę doktorską na temat "Zarządzanie strategiczne w obszarze Sił Zbrojnych RP w warunkach radykalnych zmian otoczenia" obronił w 2005 r. w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Przez większą część swojej kariery zawodowej służył w pododdziałach bojowych Sił Zbrojnych RP. W latach 2006-2010 pracował w Zarządzie Planowania Strategicznego SG WP oraz AON w Warszawie. Członek zespołu opracowującego Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP-2007 oraz autor wielu artykułów z zakresu zarządzania strategicznego oraz funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego RP. Aktualnie pełni funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Budowy Obrony Terytorialnej.mgr Dariusz Bednarz, wykładowca WNS PWSZ w Nysie

W 1989 r. ukończył Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji. W latach 1989-2011 służył w Policji głównie w pionach kryminalnych. W drodze awansów służbowych otrzymał wyższy stopień oficerski - podinspektor i został Naczelnikiem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Od 1 października 2011 r. jest pracownikiem Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Nysie. Specjalizuje się w kryminalistyce i zwalczaniu przestępczości.mgr Mirosław Rasławski, wykładowca WNS PWSZ w Nysie

Płk. SW w st. spocz. mgr Mirosław Rasławski absolwent studiów magisterskich w zakresie pedagogiki specjalnej – resocjalizacja, na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 1993 roku. W 2002 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa karnego wykonawczego, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a w roku 2003 studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki – zarządzanie jednostkami penitencjarnymi, na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1985 – 2016 był funkcjonariuszem Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Nysie, w którym pełnił służbę w działach ochrony, kwatermistrzowskim i penitencjarnym. Wykonywał obowiązki na stanowisku wychowawcy, kierownika działu ochrony oraz zastępcy i dyrektora zakładu. W latach 2003-2010 prowadził liczne wykłady z zakresu ochrony i bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych w Centralnym Ośrodku Szkolenie Służby Więziennej w Kaliszu. Był organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych, szkoleń zawodowych dotyczących zagadnień penitencjarnych, patologii społecznej i bezpieczeństwa publicznego, a także seminariów sztuk walki i samoobrony. W latach 2010 -2016, jako dyrektor Zakładu Karnego w Nysie, współpracował z Instytutem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie w zakresie prowadzenia otwartych wykładów i wizyt studyjnych dla studentów. Od 1 października 2018 roku zatrudniony na stanowisku wykładowcy ówczesnego Instytutu, a obecnie Wydziału Nauk Społecznych PWSZ w Nysie. Specjalizuje się w penitencjarystyce, resocjalizacji więźniów oraz bezpieczeństwie jednostek penitencjarnych. Pasjonat wycieczek górskich, gry w tenisa ziemnego, narciarstwa i krajoznawczych wypraw rowerowych.mgr Witold Kozłowski, wykładowca WNS PWSZ w Nysie

W 1977r ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskując stopień magistra prawa. Po odbyciu aplikacji sądowej we wrzesniu1979r. zdał egzamin sędziowski. W 1987r ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
W okresie od 1979 do 1998 pracował na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Nysie rozstrzygając spory w sprawach cywilnych i pracowniczych. Od roku 1996 do 2002 pełnił funkcje Wiceprezesa i Prezesa tego Sądu. W latach 1998-2019 był sędzią Sądu Okręgowego w Opolu gdzie od roku 2003 jednocześnie pełnił funkcję przewodniczącego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych orzekając w sprawach odwołań od decyzji organów rentowych i orzeczeń sądów rejonowych. W okresie 2008-2015 uczestniczył w szkoleniach zawodowych organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie dotyczących wykładni przepisów prawa ubezpieczeń i prawa pracy w tym prawa europejskiego. Przez kilkanaście lat był wykładowcą na szkoleniach aplikantów sądowych i radcowskich oraz pracowników sądowych. Od 1 kwietnia 2019r pozostaje sędzią Sądu Okręgowego w stanie spoczynku a od 1 października 2019r jest wykładowcą w PWSZ w Nysie.mgr Piotr Grzegorek, wykładowca WNS PWSZ w Nysie

W 2016r. ukończył studia I stopnia w Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne o specjalizacji kryminologia i kryminalistyka. W 2018r. został absolwentem studiów II stopnia w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu na kierunku Pedagogika Pracy i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
Od 2007 r. pracuje jako negocjator policyjny Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy kat. B,C.

Wydział Nauk Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2021    kontakt z webmasterem:
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK