Rozwój e-usług publicznych i sytemu zarządzania w PWSZ w Nysie


Tytuł projektu: „Rozwój e-usług publicznych i sytemu zarządzania w PWSZ w Nysie”
Numer projektu: RPOP.10.03.00-16-0004/17


Projekt pn. Rozwój e-usług publicznych i sytemu zarządzania w PWSZ w Nysie realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej X – Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.3 E-usługi publiczne. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na realizację projektu PWSZ w Nysie otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 451 344,67 zł.

Celem projektu jest wzrost jakości i efektywności zarządzania oraz komunikacji elektronicznej poprzez modernizację infrastruktury informatycznej, rozwój e-usług publicznych i sytemu zarządzania w PWSZ w Nysie.

Okres realizacji projektu: 13-01-2014 do 30-11-2019.

Projekt dotyczy:

  • rozszerzenia funkcjonalności infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów bazodanowych e–usług studiów i studentów, przewiduje się zinformatyzować obszary funkcjonalne oparte na nowoczesnym rozwiązaniu w obrębie części edukacyjnej dotyczącej działów: Dziekanat, Wirtualna Uczelnia, Stypendium, Planowanie i Zarządzanie Dydaktyką, Zapisy, Krajowe Ramy Kwalifikacji, Ankiety, Badanie Losów Absolwentów, Wymiana Międzyuczelniana – Erasmus, Biuro Karier, Internetowa Rekrutacja Kandydatów, Dorobek Naukowy, Statystyka/Analizy.
  • zapewnienia dostępu do elektronicznych baz bibliotek cyfrowych dla studentów i pracowników uczelni,
  • realizacja projektu zapewni modernizację systemu zarządzania uczelnią poprzez wdrożenie nowoczesnego oprogramowania,
  • zakres projektu będzie obejmował zakup i wdrożenie oprogramowania w części administracyjnej oraz dydaktycznej uczelni, zakup niezbędnego sprzętu, a także szkolenia pracowników Uczelni zarówno administracyjnych jak i dydaktycznych.

W ramach projektu Uczelnia zamierza zakupić i wdrożyć Zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie, zapewniający spójną i pełną obsługę procesów w całej Uczelni. System będzie otwarty i elastyczny, z wykorzystaniem do jego budowy powszechnie zaakceptowanych standardów i interfejsów. Dzięki swej standaryzacji system może być łatwo rozwijany tak by podczas eksploatacji mógł zostać wzbogacany o nowe obszary funkcjonalne.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2018   
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK