Kontrast:

KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja WydziałuDorobek WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Ekonomicznych
- kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Studenci kierunku Finanse i rachunkowość, którzy w trakcie roku akademickiego 2020/2021 będą odbywali praktyki zawodowe w części albo w całości w podmiotach leczniczych lub służbach sanitarno-epidemiologicznych w ramach realizowanych przez nie zadań w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, m. in. zajmując się administrowaniem tych działań, mogą ubiegać się o zaliczenie praktyk zawodowych. Należy podkreślić, że realizacja praktyk zawodowych w tego typu jednostkach jest możliwa, przy czym musi umożliwiać osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się na naszym kierunku.


Praktyki:

Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program przewiduje realizację tych zajęć.

Zgodnie z planem i programem kształcenia dla kierunku finanse i rachunkowość, praktyka realizowana jest w wymiarze:

  1. Praktyka wakacyjna w wymiarze 6 tygodni po II semestrze studiów
  2. Praktyka śródroczna w wymiarze 3 tygodni na III semestrze studiów
  3. Praktyka wakacyjna w wymiarze 4 tygodni po IV semestrze studiów
  4. Praktyka śródroczna w wymiarze 3 tygodni na V semestrze studiów
  5. Praktyka śródroczna w wymiarze 8 tygodni na VI semestrze studiów

Przed rozpoczęciem praktyki student powinien zapoznać się z regulaminem praktyk zawodowych oraz programem praktyk zawodowych.

Regulamin i program praktyk zawodowych.

Przed rozpoczęciem praktyk student pobiera z dziekanatu kartę zgłoszenia praktyki oraz dwa egzemplarze umowy dotyczącej organizacji praktyki zawodowej.

Dokumenty te należy dostarczyć do Instytucji, w której odbywać się będzie praktyka zawodowa.

Po otrzymaniu z Instytucji, w której odbywać się będzie praktyka zawodowa, podpisanej umowy dotyczącej organizacji praktyki zawodowej oraz karty zgłoszenia praktyki, student zanosi je do dziekanatu gdzie otrzymuje siatkę oceny praktyki oraz świadectwo odbycia praktyki jak również dzienniczek praktyk.

Po zrealizowanych praktykach, wypełnione i podpisane przez opiekuna praktyki z ramienia Instytucji świadectwo odbycia praktyki oraz siatkę oceny praktyki jak również dzienniczek praktyk (wypełniony zgodnie z wymaganiami opiekuna praktyki z ramienia Uczelni), należy zdać opiekunowi praktyki z ramienia Uczelni, w terminie przez niego ustalonym, w celu zaliczenia i oceny praktyki.


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie Nr 54/2020 z dnia 05.06.2020r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji praktyk zawodowych w okresie zagrożenia zakażenia wirusem COVID-19 ustala się, że:

W okresie do dnia 30 września 2020 r. umożliwia się realizowanie praktyk zawodowych zaplanowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W przypadku braku możliwości realizacji zaplanowanych lub kontynuacji już rozpoczętych praktyk zawodowych przewidzianych w programie studiów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 dopuszcza się:
  a) uznanie dotychczas zrealizowanej praktyki zawodowej zaplanowanej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, bądź nadal realizowanej w ramach wykonywanej pracy zawodowej lub prowadzonej działalności gospodarczej za zaliczoną (lub częściowo zaliczoną) pod warunkiem osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się przypisanych dla danej praktyki,
  b) skrócenie czasu trwania praktyk z możliwością osiągnięcia efektów uczenia się w alternatywny sposób (np. ćwiczenia, laboratoria – prowadzone zdalnie lub w pomieszczeniach Uczelni),
  c) przeniesienie niezrealizowanej praktyki lub części praktyki na kolejny semestr (nie dotyczy ostatniego semestru studiów).

W powyższym przypadku Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych podejmuje decyzję po zapoznaniu się z wnioskiem studenta złożonym na formularzu, przygotowanym w porozumieniu i zaopiniowanym przez nauczyciela akademickiego sprawującego opiekę nad praktykami zawodowymi na danym kierunku studiów, kierunkowego opiekuna praktyk zawodowych w sprawie osiągnięcia efektów uczenia się przypisanych praktykom.


UWAGA!
Informujemy, że student w żadnym wypadku nie może odbywać praktyki bez karty zgłoszenia praktyki z uczelni.
Przypominamy wszystkim studentom, o konieczności ubezpieczeń NNW oraz OC na wybranych specjalnościach lub kierunkach.

Wydział Nauk Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK