Logo NFN | Logo PWSZ w Nysie
15
Nyski Festiwal Nauki
 
Idea festiwaluBiuro Organizacyjne

O festiwalu

Nyski Festiwal Nauki jest przedsięwzięciem o charakterze popularno-naukowym. Festiwal jest imprezą cykliczną, organizowaną we wrześniu w czasie ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ogólnopolskiego Dnia Nauki. Nyski Festiwal Nauki jest skierowany w szczególności do ludzi młodych, którzy w niedługim czasie staną przed wyborem dotyczącym kierunku dalszego kształcenia. Uczestnictwo w nim ma na celu zachęcenie ich do kontynuowania nauki na poziomie szkół wyższych.

Prace związane z Nyskim Festiwalem Nauki koordynuje Komitet Organizacyjny NFN powołany w PWSZ w Nysie. Pomysłodawcą i głównym realizatorem NFN w latach 2005-2016 był Prorektor ds. ogólnych PWSZ w Nysie dr hab. inż. Tomasz Malczyk, prof. PWSZ w Nysie.
Przygotowania do festiwalu przebiegają w trzech głównych etapach:

Pierwszy etap dotyczy działań całorocznych między festiwalami. Obejmuje szereg czynności związanych z nawiązaniem i utrzymaniem stałego kontaktu ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi poprzez władze powiatowe i dyrektorów szkół oraz osoby odpowiedzialne w tych szkołach za kontakt z PWSZ w Nysie. W ten sposób budowana jest idea całorocznej współpracy ze szkołami. Przekazywane są materiały promujące festiwal, wykonuje się pokazy medyczne z wykorzystaniem fantomów i innego sprzętu oraz wspólnie wspiera przy organizacji różnych spotkań tematycznych. Przy okazji możemy promować festiwal, rozpowszechniając materiały festiwalowe. Z uwagi na to, że mamy stały kontakt z mediami, przygotowujemy systematycznie informacje na temat różnych naszych działań i inicjatyw.

Drugi etap związany jest z terminem bezpośrednio poprzedzającym Nyski Festiwal Nauki. Rozsyłamy i rozdajemy materiały zachęcające do uczestnictwa w festiwalu w postaci: plakatów, programów informujących o przebiegu kolejnego festiwalu i innych gadżetów promujących festiwal. Informujemy także władze lokalne, szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne oraz media o szczegółach planowanego działania festiwalowego. Również w trakcie NFN na bieżąco odpowiadamy na pytania mediów.

Trzeci etap to promocja pofestiwalowa, podczas której przekazujemy uczestnikom materiały dokumentujące wydarzenia festiwalowe oraz zachęcające do całorocznej współpracy, a także do udziału w kolejnym festiwalu. Na tym etapie wskazujemy na osiągnięcia NFN oraz na osoby i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniły się do zorganizowania festiwalu, włączając tu m.in. lokalne władze, dyrektorów szkół, szefów organizacji współpracujących przy festiwalu. Przekazujemy im materiały pofestiwalowe (broszury i oraz gadżety). Część materiałów jest przekazywana także uczestnikom Dni Otwartych, które organizujemy w marcu i kwietniu następnego roku oraz uczestnikom spotkań tematycznych. Nyski Festiwal Nauki jest także obecny w Brukseli na forum międzynarodowym, powołanym przez wiele instytucji, które zajmują się organizowaniem festiwali nauki w Europie.

Do organizacji Nyskiego Festiwalu Nauki włączone są wszystkie instytuty działające w PWSZ w Nysie. W oparciu o przygotowany program organizują wykłady, projekcje multimedialne, pokazy badań laboratoryjnych i ćwiczenia z wykorzystaniem fantomów i innych pomocy dydaktycznych. Po teoretycznym wprowadzeniu i prezentacjach praktycznych uczestnicy sami mogą spróbować swoich sił i umiejętności przy wykonywaniu doświadczeń i ćwiczeń.

Zgodnie z ideą ruchu festiwalowego zadaniem nyskiego festiwalu jest szeroko rozumiana promocja nauki, jej osiągnięć, wskazywanie przydatności i korzyści, jakie płyną z owoców nauki w życiu codziennym w skali mikro- i makro- zastosowań. Jednocześnie PWSZ w Nysie kładzie nacisk na budowanie postaw wśród młodych ludzi, służących wyzwoleniu chęci do poznawania, czyli do nauki. Postaw, które wątpiąc w rzeczy uznane za oczywiste, szukają nowych interpretacji, nowych rozwiązań, nowych tematów, które mogą ukształtować młodego człowieka i jednocześnie stać się sensem całego jego życia. Taką ideą kieruje się PWSZ w Nysie, a narzędziem do jej realizacji jest właśnie Nyski Festiwal Nauki. Festiwal to nie tylko dwa dni, to całoroczna współpraca ze szkołami gimnazjalnymi, ponadgimnazjalnymi oraz ze środowiskiem miasta i powiatu, w tym także z przedsiębiorcami. Dni, podczas których odbywa się festiwal, są podsumowaniem tej stałej współpracy. Zwróciliśmy się także do szkół ponadgimnazjalnych z propozycją wypracowania wspólnych działań na niwie krzewienia nauki. Efektem tego działania jest udział w festiwalu oraz prezentacja osiągnięć szkolnych kółek zainteresowań i samorządów uczniowskich. Szkoły bardzo żywo zareagowały na nasz apel i wystawiły swoje reprezentacje. Sukcesy naukowe i poznawcze młodzieży powinny mieć swoją kontynuację w życiu studenckim. Dalszym etapem tych działań jest umożliwienie zainteresowanym uczniom udziału w pracach studenckich kół naukowych działających w PWSZ w Nysie. Taką współpracę już prowadzimy.

Zjednoczona Europa oraz nasze bliskie sąsiedztwo z Czechami sprawia, że planujemy rozszerzenie idei festiwalowej na rejon przygraniczny i zainteresowanie młodzieży szkół średnich z Czech współtworzeniem festiwalu nauki.

W naszych działaniach staramy się zintegrować także środowisko osób, które nie są już bezpośrednio zainteresowane podjęciem nauki na studiach, których życie zawodowe jest wypełnione. Planujemy wprowadzić stałą współpracę z nyską społecznością skupioną np. przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku, wpisując się w ten sposób do międzynarodowej akcji nauki przez całe życie. Wyrażamy przekonanie, że takie współdziałanie zbuduje odpowiedni wzorzec do naśladowania przez młodych ludzi w myśl zasady Isokratesa, że mądrość jest jedyną wartością, która nie dewaluuje się.

Kolejną grupą osób, do której kierujemy ideę ruchu festiwalowego, są przedsiębiorcy. Staramy się w ten sposób wskazać na użyteczność nauki i jej osiągnięć. Działanie to jest zgodne z ogólnopolską akcją promującą innowacyjność, badania, rozwój i przełożenie nauki na realne potrzeby rynku pracy. Z prawdziwą satysfakcją rozpoczynamy współpracę z niektórymi przedsiębiorcami, których uwagę przyciągnął Nyski Festiwal Nauki, podczas którego zapoznali się z ofertą PWSZ w Nysie i na tej postawie określili swoje potrzeby.

Nyski Festiwal Nauki to wielki otwarty finał dla każdego, podczas którego wymienione grupy zainteresowanych i środowiska, które reprezentują, poznają się wzajemnie i integrują. Wypracowany w ten sposób klimat zbliża zainteresowane strony i jest gwarancją dalszej współpracy na płaszczyźnie nauki, jej tworzenia i skutecznego stosowania. Festiwal to młodzież szkół średnich, która zachęcona i przekonana do konieczności uczenia się i poznawania, zdobywa odpowiednie wykształcenie. Ale festiwal to także studenci, którzy promując swoją wiedzę i umiejętności wśród przedsiębiorców, mogą liczyć na ich zainteresowanie, a w przyszłości na dobrą pracę.

Podczas trwania Nyskiego Festiwalu Nauki promujemy także wychowanie poprzez udział w licznych zawodach sportowych. Pragniemy wypracować program całorocznych międzyszkolnych rozgrywek sportowych w różnych kategoriach wiekowych, których finał będzie miał miejsce podczas mistrzostw zorganizowanych w czasie trwania festiwalu.

Nasze działania opierają się o stałą współpracę z Komisją Edukacji Powiatu Nyskiego oraz z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych. Festiwal odwiedził, szczegółowo zainteresował się jego ofertą oraz osobiście wizytował poszczególne instytuty, w których odbywały się zajęcia i pokazy festiwalowe, Wicekurator Województwa Opolskiego. Z radością przyjęliśmy jego dobre zdanie o festiwalu oraz zapewnienie o współpracy podczas przygotowywania następnej edycji. O sensie naszych działań przekonują nas także liczne pozytywne opinie, płynące ze środowiska nyskiego, które bardzo wysoko sobie cenimy. NFN został także przychylnie opisany przez media prasowe, radiowe i telewizyjne (np. Kurier, TVP3).

Nyski Festiwal Nauki od początku swojego istnienia wpisuje się w ideę Dnia Nauki ogłaszanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednocześnie jesteśmy członkiem EUSCEA - European Science Events Association - z siedzibą w Wiedniu, jako jedna z sześciu uczelni z Polski (obok Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach), a także jako pierwsza i jedyna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Europejski ruch festiwalowy skupia obecnie ponad 89 instytucji i organizacji naukowych z 33 krajów. Dzięki naszemu uczestnictwu w EUSCEA możemy promować w Brukseli Nyski Festiwal Nauki, a przy okazji także Nysę i Opolszczyznę.


dr hab. inż. Tomasz Malczyk, prof. PWSZ w Nysie

 

XV Jubileuszowy Nyski Festiwal Nauki pod hasłem "Nauka w służbie społeczeństwa".