Tytuł: Zieleń w krajobrazie terenów inwestycyjnych

Autor: Tomasz Malczyk
ISBN: 978-83-60081-66-2
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 151
Cena: 17 PLN
Spis treści - pobierz (.pdf)

W opracowaniu przedstawiono w ujęciu problemowym zagadnienia związane z funkcjami terenów zieleni w mieście, osiedlach podmiejskich i wiejskich. Omówiono kryteria doboru zieleni i podstawowe zasady jej projektowania ze szczególnym uwzględnieniem warunków środowiskowych, parametrów i miejsca jej lokalizacji, istniejącej infrastruktury technicznej, cech materiału roślinnego oraz budownictwa ekologicznego. Przedstawiono rolę i znaczenie zieleni, oraz jej podmiotowość w prowadzeniu prac na polu środowiskowym i krajobrazowym.
Książka może służyć studentom kierunku architektura i urbanistyka, a także architektura krajobrazu, jako pomoc m.in. do przedmiotu budownictwo ogólne w zakresie lokalizacji obiektu na planie zagospodarowania działki i przy tworzeniu rozwiązań przestrzennych urbanistycznych i ruralistycznych, a także do przedmiotu instalacje budowlane przy projektowaniu przyłączy, instalacji nawadniających, odgromowych, a także elementów budownictwa ekologicznego w zakresie wykorzystania alternatywnych źródeł energii, szczególnie energii solarnej. Materiał zebrany w opracowaniu posłuży także do zrozumienia zagadnień dotyczących kształtowania parametrów klimatu, w ramach przedmiotu fizyka budowli. Książka może być również przydatna zarówno jako pomoc studentom w czasie studiów, jak i w późniejszej praktyce zawodowej, a także może służyć innym osobom zainteresowanym tą tematyką.
W książce dokonano wyboru zagadnień, w oparciu o literaturę przedmiotową, ułatwiających zdefiniowanie funkcji terenów zieleni oraz oceny warunków środowiskowych pod kątem projektowania i sadzenia zieleni, a tym samym formowaniu krajobrazu i środowiska jako wypadkowej spójnego myślenia o krajobrazie i kształtowaniu środowiska.