Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 2 st mgr, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-11-14 10:33
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Bioterroryzm, prof. B.Harazin, 1A, tzW1, Typ. zach. prze, mgr D. Bednarz, 102E, tz S1, Seminarium dyp., dr J. Kawalec, 104E, tz   L1, Kszt. kul. org., dr T. Iwanek, 101E, tzW1, Str. hand. lud¿, mgr J. Barcik, 101E, tzL1, Str. hand. lud¿, mgr J. Barcik, 101E, tz     
Wtorek
  S1, Seminarium dyp., dr W. Karwowski, 104E, tz    S1, Seminarium dyp., dr T. Iwanek, 201E, tz         
Sroda
Czwartek
   W1, Kontr fina., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 101E, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16S1, Seminarium dyp., dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 101E, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  S1, Seminarium dyp., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 201E, tzL1, Kontr fina., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, tz      
Piatek
 W1, Roz. ryz. zagr., dr T. Iwanek, 1E, tzC1, Roz. ryz. zagr., dr T. Iwanek, 1E, tzW1, Syst.polit.RP, dr J. Kawalec, 1E, tzW1, Str. zap przest, dr W. Karwowski, 104E, tzW1, S i f o p zag. , dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 101E, tzL1, S i f o p zag. , dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 101E, tzW1, Etyka gr dysp., dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 101E, tz   S1, Seminarium dyp., prof. dr hab. A. Misiuk, 4E, tz, t/z: 2     
           S1, Seminarium dyp., prof. dr hab. A. Misiuk, 4E, tz, t/z: 6     
           S1, Seminarium dyp., prof. dr hab. A. Misiuk, 4E, tz, t/z: 10 11     
           S1, Seminarium dyp., prof. dr hab. A. Misiuk, 4E, tz, t/z: 15 16     
Sobota
Niedziela
Legenda
Bioterroryzm = Bioterroryzm
Etyka gr dysp. = Etyka zawodowa grup dyspozycyjnych
Kontr fina. = Kontrola finansowa
Kszt. kul. org. = Kszta³towanie kultury organizacyjnej w s³u¿bach i formacjach ochrony
Roz. ryz. zagr. = Rozpoznanie i analiza ryzyka zagro¿eñ
S i f o p zag. = S³u¿by i formacje ochrony w procesie przeciwdzia³ania zagro¿eniom kryzysowy
Seminarium dyp. = Seminarium dyplomowe
Str. hand. lud¿ = Strategie zapobiegania zjawisku handlu ludŸmi
Str. zap przest = Strategie zapobiegania przestêpczoœci
Syst.polit.RP = System polityczny Rzeczpospolitej
Typ. zach. prze = Typologie zachowañ przestêpczych