Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne magisterskie, tryb niestacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-10-02 18:44
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
            W1, O d w cyb., mgr D. Bednarz, 1E, zzW1, SNFP, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 1E, zzS1, SNFP, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 1E, zz  
Sobota
  W1, psychol. spo³., dr Huchrak, 1E, zzW1, ZRF, prof. Z. Wilimowska, 201A, zzL1, ZRF, prof. Z. Wilimowska, 201A, zzW1, Erg. wymiar BHP, dr T. Iwanek, 1E, zn, t/z: 1 3 5 7W1, Kontr fina., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 1E, zn, t/z: 1 3 5 7W1, Wsp. zag.. terr, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 1E, zp, t/z: 2 4 6 8L1, Kontr fina., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, zp, t/z: 2 4 6 8C1, Wsp. zag.. terr, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 1E, zz   
     W1, MSOPC, dr G. Chmielewski, 1E, zp, t/z: 2 4 6 8L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 107F, zpL1, Kontr fina., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, zz, t/z: 9W1, Wsp. zag.. terr, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 1E, zz, t/z: 9      
     W1, Erg. wymiar BHP, dr T. Iwanek, 1E, zz, t/z: 9W1, MSOPC, dr G. Chmielewski, 1E, zz, t/z: 9L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 107F, zz, t/z: 9W1, Kontr fina., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 1E, zz, t/z: 9        
Niedziela
 W1, IKP, mgr in¿. M. Makówka, 1E, zzS1, IKP, mgr in¿. M. Makówka, 1E, zzL1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 106F, zz W1, P.ubezpiecz., dr J. Szczepañska, 1E, zn, t/z: 1 3 5 7S1, P.ubezpiecz., dr J. Szczepañska, 1E, zn, t/z: 1 3 5 7W1, Bezp. ekolog., prof P. Malinowski, 1E, zzS1, Bezp. ekolog., prof P. Malinowski, 1E, zzW1, W. przes. zorg., mgr J. Barcik, 1E, zzW1, BHP, mgr A.Górska, 201A, zz, t/z: 1 
     W1, P.ubezpiecz., dr J. Szczepañska, 1E, zz, t/z: 9S1, P.ubezpiecz., dr J. Szczepañska, 1E, zz, t/z: 9L1, O d w cyb., mgr D. Bednarz, 1E, zp, t/z: 2 4 6 8   S1, W. przes. zorg., mgr J. Barcik, 1E, zz    
       L1, O d w cyb., mgr D. Bednarz, 1E, zz, t/z: 9         
Legenda
BHP = BHP
Bezp. ekolog. = Bezpieczeñstwo ekologiczne
Erg. wymiar BHP = Ergonomiczny wymiar BHP
IKP = Infrastruktura krytyczna pañstwa
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Kontr fina. = Kontrola finansowa
MSOPC = Miêdzynarodowy system ochrony prawnej cz³owieka
O d w cyb. = Ochrona danych w cyberprzestrzeni
P.ubezpiecz. = Podstawy ubezpieczeñ spo³ecznych i zdrowotnych
SNFP = Stany nadzwyczajne funkcjonowania pañstwa
W. przes. zorg. = Wspó³czesna przestêpczoœæ zorganizowana
Wsp. zag.. terr = Wspó³czesne zagro¿enia terrorystyczne
ZRF = Zarz¹dzanie ryzykiem finansowym
psychol. spo³. = psychologia spo³eczna