Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne magisterskie, tryb niestacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-10-20 19:03
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
            L1, Kontr fina., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 107F, zn, t/z: 3 5 7  
            W1, Kontr fina., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 107F, zz, t/z: 9   
Sobota
 W1, Roz. ryz. zagr., dr T. Iwanek, 104E, zzC1, Roz. ryz. zagr., dr T. Iwanek, 104E, zzW1, Wsp. zagr. spo³, dr T. Iwanek, 104E, zzW1, Lok. str. bez., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 104E, zzC1, Lok. str. bez., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 104E, zzS1, Seminarium dyp., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 104E, zzC1, Wsp. zagr. spo³, dr T. Iwanek, 104E, zzW1, Zach. prospo³., dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 104E, zz W1, Kontr fina., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, zp, t/z: 2 4 6 8
                 
Niedziela
      L1, Roz. kon. lokal, mgr J. Barcik, 104E, zz W1, Pr pod sam ter., dr J. Kawalec, 104E, zzW1, Bioterroryzm, prof. B.Harazin, 104E, zn, t/z: 1 3 5 7W1, Syst.polit.RP, dr J. Kawalec, 104E, zzW1, Sam. w sys p sp, dr J. Kawalec, 104E, zz  
           W1, Bioterroryzm, prof. B.Harazin, 104E, zz, t/z: 9    
Legenda
Bioterroryzm = Bioterroryzm
Kontr fina. = Kontrola finansowa
Lok. str. bez. = Lokalne strategie zapewniania bezpieczeñstwa
Pr pod sam ter. = Prawne podstawy funkcjonowania samorz¹du terytorialnego
Roz. kon. lokal = Rozwi¹zywanie konfliktów na poziomie lokalnym
Roz. ryz. zagr. = Rozpoznanie i analiza ryzyka zagro¿eñ
Sam. w sys p sp = Samorz¹d lokalny w systemie pomocy spo³ecznej
Seminarium dyp. = Seminarium dyplomowe
Syst.polit.RP = System polityczny Rzeczpospolitej
Wsp. zagr. spo³ = Wspó³czesne zagro¿enia spo³ecznoœci lokalnych
Zach. prospo³. = Zachowania prospo³eczne na rzecz bezpieczeñstwa lokalnego