Plan dla kierunku Filologia germañska, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2020-02-20 9:28
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, POWER 3.5 ZPT³u, x, 105F, tz, t/z: 14      
 S1, POWER 3.5, dr A. Dittmann, 207F, tz        
 W1, POWER 3.5 SzNRI, x, 206F, tz, t/z: 2 W1, Power 3.5 NWKsi, dr A. Dittmann, 107F, tn, t/z: 10     
    W1, POWER 3.5 memoQ, x, 105F, tz, t/z: 5        
Wtorek
 L1, PNJO Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 109F, tzS1, Teksty specj., mgr M. Kurpiel, 104F, tzS1, Transl. prakt., mgr Miros³aw Grudzieñ, 4E, tz          
Sroda
  S1, J. niem., w biz, mgr M. Kurpiel, 207F, tzW1, WOR, prof. W. Kunicki, 205F, tzL1, HKiLN, prof. W. Kunicki, 205F, tzW1, HKiLN, prof. W. Kunicki, 205F, tz        
Czwartek
   S1, K. s³. i handl., mgr Miros³aw Grudzieñ, 4E, tzS1, GF jêz. niem., mgr M. Kurpiel, 104F, tzW1, WPiSL, dr M. Witt, 205F, tzL1, PNJN kurs zint., dr A. Dittmann, 207F, tzL1, PNJN kurs zint., dr M. Witt, 205F, tz    
Piatek
     L1, PNJN kurs zint., dr M. Witt, 205F, tz W1, Wstêp do jêz., dr M. Witt, 205F, tzS1, Sem. wyb., dr M. Witt, 205F, tz      
Sobota
 L1, Rezerw., mgr M. Kurpiel, 207F, tz    
Niedziela
 L1, Rezerw., dr A. Dittmann, 207F, tz        
Legenda
GF jêz. niem. = Gramatyka funkcjonalna jêzyka niemieckiego
HKiLN = Historia kultury i literatury niemieckiej
J. niem., w biz = Jêzyk niemiecki w biznesie
K. s³. i handl. = Komunikacja s³u¿bowa i handlowa
PNJN kurs zint. = PNJN
PNJO Jêz. ang. = PNJO jêz. angielski
POWER 3.5 SzNRI = POWER 3.5 Szkolenie z Nysk¹ Regionaln¹ Izb¹ Gospodarcz¹
POWER 3.5 ZPT³u = POWER 3.5 Zarz¹dzanie projektem t³umaczeniowym
POWER 3.5 memoQ = POWER 3.5 warsztaty obs³ugi memoQ
POWER 3.5 = POWER 3.5
Power 3.5 NWKsi = POWER 36.5 Niemiecki w ksiêgowoœci
Rezerw. = Rezerwacja
Sem. wyb. = Seminarium wyb.
Teksty specj. = Teksty specjalistyczne
Transl. prakt. = Translatoryka praktyczna - przek³ad ustny
WOR = Wiedza o regionie
WPiSL = Wstep do pragma- i socjolingwistyki
Wstêp do jêz. = Wstêp do jêzykoznawstwa