Plan dla kierunku Filologia germañska, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2020-02-20 9:28
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, POWER 3.5 ZPT³u, x, 105F, tz, t/z: 14      
 W1, Szkol., dr A. Dittmann, 104F, tn, t/z: 7      
 W1, POWER 3.5 SzNRI, x, 206F, tz, t/z: 2 W1, Power 3.5 NWKsi, dr A. Dittmann, 107F, tn, t/z: 10     
    W1, POWER 3.5 memoQ, x, 105F, tz, t/z: 5        
Wtorek
 W1, Power 3.5 NWKsi, dr A. Dittmann, 207F, tp, t/z: 15     
 W1, POWER 3.5 memoQ, x, 107F, tz, t/z: 5           
  W1, Power 3.5 NWKsi, dr A. Dittmann, 107F, tz, t/z: 10       
Sroda
  W1, Kult.i lit. Œl , prof. W. Kunicki, 205F, tzS1, GF jêz. niem., mgr M. Kurpiel, 207F, tzW1, GF jêz. niem., mgr M. Kurpiel, 207F, tn         
Czwartek
 S1, Sem. wyb., mgr Miros³aw Grudzieñ, 4E, tzS1, Transl. prakt., mgr M. Kurpiel, 104F, tzS1, Sem. dypl., dr A. Dittmann, 207F, tz          
Piatek
 L1, PNJN kurs zint., dr M. Witt, 205F, tzL1, PNJN kurs zint., dr M. Witt, 205F, tz            
Sobota
Niedziela
Legenda
GF jêz. niem. = Gramatyka funkcjonalna jêzyka niemieckiego
Kult.i lit. Œl = Kultura i literatura na Œl¹sku
PNJN kurs zint. = PNJN
POWER 3.5 SzNRI = POWER 3.5 Szkolenie z Nysk¹ Regionaln¹ Izb¹ Gospodarcz¹
POWER 3.5 ZPT³u = POWER 3.5 Zarz¹dzanie projektem t³umaczeniowym
POWER 3.5 memoQ = POWER 3.5 warsztaty obs³ugi memoQ
Power 3.5 NWKsi = POWER 36.5 Niemiecki w ksiêgowoœci
Sem. dypl. = Seminarium dyplomowe
Sem. wyb. = Seminarium wyb.
Szkol. = Szkolenie
Transl. prakt. = Translatoryka praktyczna - przek³ad ustny