Plan dla kierunku Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ ZPiU, tryb niestacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-10-09 22:26
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota
 W1, Rach. kosz. in¿, prof. Z. Wilimowska, 102A, zzW1, Proj.proc.tech., dr P.Bernat, 19G, zpP1, Proj.proc.tech., dr P.Bernat, 2C, zpL1, Zarz.przedsiêw., mgr Tomasiak, 13C, zpP1, Zarz. gos.ener., prof. J.Duda, 101G, znC1, Rach. kosz. in¿, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 4C, znW1, Zarz.pers., dr P. Wozniak, 2C, zn, t/z: 3 5 7 9S1, Zarz.pers., dr P. Wozniak, 2C, zn, t/z: 3 5 7 9
   W1, AiRPP, prof. J.Duda, 101G, znP1, AiRPP, prof. J.Duda, 101G, znW1, Zarz. gos.ener., prof. J.Duda, 101G, zn  W1, Zarz.pers., dr P. Wozniak, 2C, zp, t/z: 98S1, Zarz.pers., dr P. Wozniak, 2C, zp, t/z: 98  
Niedziela
 W1, Bad.oper., dr M. Ko³osowski, 101G, znS1, Ekol.zarz.œrod., prof P. Malinowski, 101G, zpW1, Zarz.jak.ibezp., dr M. Ko³osowski, 101G, zzL1, AiRPP, dr Tomasz Wanat, 3C, znP1, Zarz.jak.ibezp., dr M. Ko³osowski, 101G, zzW1, Zarz.przedsiêw., Dr P.Chwastyk, 2C, zn, t/z: 3 5 7 9    
 W1, Ekol.zarz.œrod., prof P. Malinowski, 101G, zpL1, Bad.oper., dr M. Ko³osowski, 101G, zn      W1, Zarz.przedsiêw., Dr P.Chwastyk, 2C, zp, t/z: 8    
           L1, Bad.oper., dr M. Ko³osowski, 101G, zp, t/z: 2 4    
           L1, Bad.oper., dr M. Ko³osowski, 101G, zp, t/z: 6     
Legenda
AiRPP = Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Bad.oper. = Badania operacyjne
Ekol.zarz.œrod. = Ekologia i zarz¹dzanie œrodowiskowe
Proj.proc.tech. = Projektowanie procesów technologicznych
Rach. kosz. in¿ = Rachunek kosztów dla inzynierów
Zarz. gos.ener. = Zarz¹dzanie gospodark¹ energetyczn¹
Zarz.jak.ibezp. = Zarz¹dzanie jakoœci¹ i bezpieczeñstwem
Zarz.pers. = Zarz¹dzanie personelem
Zarz.przedsiêw. = Zarz¹dzanie przedsiêwziêciem