Plan dla kierunku Realizacja dŸwiêku, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2020-02-12 21:00
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
   C1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 109F, tz  W1, Ew¯P, dr E.Smolka-Drewniak, 1A, tn    W1, Kszt. s³., mgr C. Wojciechowski, 108H, tz   
       W1, Kom. spo³eczna, dr E.Smolka-Drewniak, 1A, tp        
Wtorek
     C2, Prop. instr., dr Furtas P., 206H, tz W1, Historia muz., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 105H, tz  W1, Zasady muzyki, dr Furtas P., 105H, tz    
            C2, Konsult., Prokopowicz M. mgr, 10H, tz    
Sroda
  W1, Akust., Kruk B., dr in¿., 112H, tzC1, Techn.stud., Kruk B., dr in¿., 10H, tzC1, El.Akust.iUEa, Kruk B., dr in¿., 112H, tzC1, Tech.Komp.w.r.n, Prokopowicz M. mgr, 10H, tzC1, Techn. nag³., Prokopowicz M. mgr, 206H, tzC1, Solfe¿ barwy, Prokopowicz M. mgr, 10H, tzC1, Konsult., Kruk B., dr in¿., 112H, tz   
Czwartek
       C1, Chór, dr Dro¿d¿al M., 105H, tz  W1, Rytm w jazzie, dr hab. A. Buczek, 105H, tz    
Piatek
 W1, Prom. kultury, mgr C. Wojciechowski, 108H, tz              
Sobota
Niedziela
Legenda
Akust. = Akustyka
Chór = Chór uczelniany
El.Akust.iUEa = Elektroakustyka i urz¹dzenia elektroakustyczne
Ew¯P = Etykieta w ¿yciu publicznym
Historia muz. = Historia muzyki
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Kom. spo³eczna = Komunikacja spo³eczna
Konsult. = Konsultacje
Kszt. s³. = Kszta³cenie s³uchu
Prom. kultury = Promocja kultury
Prop. instr. = Propedeutyka instrumentacji
Rytm w jazzie = Rytm w jazzie
Solfe¿ barwy = Solfe¿ barwy
Tech.Komp.w.r.n = Techniki komputerowe w realizacji nagrañ
Techn. nag³. = Techniki nag³oœnienia
Techn.stud. = Techniki studyjne
Zasady muzyki = Zasady muzyki