Plan dla kierunku Edukacja Artystyczna, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2020-02-12 21:00
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
W1, AnalizaDJ, mgr P. Milwiw-Baron, 105H, tpW1, AnalizaDJ, mgr P. Milwiw-Baron, 105H, tp C3, Dyryg.z metod., mgr A. BrzeŸnicka, 105H, tzC1, POWER 3.5 J.ang, mgr M. Kowalski, 109F, tzW1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 17C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tn C2, wokal s., dr Sendecka Danuta, 15H, tzC3, wokal s., dr Sendecka Danuta, 15H, tz C1, Konsult., mgr P. Milwiw-Baron, 14H, tpC1, Improw., dr P.Schmidt, 105H, tz 
   C3, Dyryg.z metod., dr Dro¿d¿al M., 105H, tz  W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tnC1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 17     C1, Zesp. instr. Or, mgr C. Wojciechowski, 108H, tz  
Wtorek
 C2, Dyryg.z metod., mgr A. BrzeŸnicka, 8H, tzC1, Konsult., dr Dro¿d¿al M., 112H, tzW1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tnC1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tnC1, Konsult., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 17C1, Zesp. wok., dr Wawrzynowicz M., 12H, tzC1, Konsult., dr £awrowska R., 108H, tnC1, Prakt. Estr., dr Furtas P., 8H, tz   
 C2, Dyryg.z metod., dr Dro¿d¿al M., 8H, tz    C1, Konsult., dr £awrowska R., 108H, tn  C1, PropedTechNag³o, Prokopowicz M. mgr, 10H, tz     
       C1, Kszt. s³., dr Furtas P., 8H, tzC1, Komp. i aran¿., dr Furtas P., 8H, tz        
Sroda
 C1, JA, mgr M. Kowalski, 109F, tzW1, Technol. inf., dr A. Sudo³, 206F, tpC1, Har.jazz., mgr R.Hudaszek, 8H, tz  C2, Gitara, Ferfecki K.,prof.dr hab., 201H, tzW1, Lit. hist. jazz, Meira J.prof.dr hab., 105H, tz      
Czwartek
   C2, Gra na f.i akom, mgr A. BrzeŸnicka, 105H, tzC3, Gra na f.i akom, mgr A. BrzeŸnicka, 105H, tzC1, Konsult., mgr A. BrzeŸnicka, 105H, tz C1, Chór, dr Dro¿d¿al M., 105H, tz C1, Technol. inf., prof. J.Patalas-Maliszewska, 209A, tn     
           W1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 2A, tp    
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
AnalizaDJ = Analiza dzie³a jazzowego
Chór = Chór uczelniany
Dyryg.z metod. = Dyrygowanie z metodyk¹ prowadzenia zespo³ów
Gitara = Gitara
Gra na f.i akom = Gra na fortepianie i akompaniament
Har.jazz. = Harmonia jazzowa
Improw. = Improwizacja
JA = Jêzyk obcy
Komp. i aran¿. = Kompozycja i aran¿acja
Konsult. = Konsultacje
Kszt. s³. = Kszta³cenie s³uchu
Lit. hist. jazz = Literatura i historia jazzu
MetEdM³odziDor = Metodyka edukacji muzycznej m³odzie¿y i doros³ych
Ochr.w³.intelek = Ochrona w³asnoœci intelektualnej
POWER 3.5 J.ang = POWER 3.5 - Jêzyk angielski
Prakt. Estr. = Praktyka estradowa
PropedTechNag³o = Propedeutyka techniki nag³oœnienia
Technol. inf. = Technologia informacyjna
Zesp. instr. Or = Zespó³ instrumentów Orffa
Zesp. wok. = Zespó³ wokalny
wokal s. = wokal solo