Plan dla kierunku Psychofizyczne Kszta³towanie Cz³owieka, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-10-13 17:36
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 L1, Gry zespo³owe, Wrona A., mgr, 1O, tn  W1, ergonomia i PP, mgr I.Szafraniec, 17D, tpW1, podst.¿yw.RGL, dr hab.I.Wierzbicka-Damska, 107D, tzL1, podst.¿yw.RGL, dr hab.I.Wierzbicka-Damska, 108D, tz      
  L1, Odnowa biol., mgr W. KuŸma, 111R, tp L1, ergonomia i PP, mgr I.Szafraniec, 23D, tn          
Wtorek
  L1, trening funkc., dr R. Palacz, 100X, tz L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 104F, tzL1, POWER 3.5, mgr B. £ucjanek, 104F, tzC1, psychol. spo³., mgr T.Kaczmarski, 126D, tn, t/z: 1 3 5W1, psychol. spo³., mgr T.Kaczmarski, 126D, tn, t/z: 1 3 5  
         C1, psychol. spo³., mgr T.Kaczmarski, 126D, tp, t/z: 6 8W1, psychol. spo³., mgr T.Kaczmarski, 126D, tp, t/z: 6 8  
            W1, psychol. spo³., mgr T.Kaczmarski, 126D, tz, t/z: 16  
Sroda
 W1, psychol. spo³., mgr T.Kaczmarski, 10X, tp, t/z: 6 8W1, Psych.akt.fiz., mgr T.Kaczmarski, 10X, tp, t/z: 6 8L1, Psych.akt.fiz., mgr T.Kaczmarski, 107D, tn, t/z: 1 3 5C1, psychol.stresu , dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 15W1, Elem.prawa, dr P. Wozniak, 103D, tpW1, Gerontopsychol., dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 2 
 W1, psychol. spo³., mgr T.Kaczmarski, 103D, tn, t/z: 1 3 5W1, Psych.akt.fiz., mgr T.Kaczmarski, 107D, tn, t/z: 1 3 5L1, Psych.akt.fiz., mgr T.Kaczmarski, 10X, tp, t/z: 6 8C1, psychol.stresu , dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 10 11 12 13  W1, Gerontopsychol., dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 10 11 12 13 
 W1, psychol. spo³., mgr T.Kaczmarski, 103D, tz, t/z: 16   W1, psychol.stresu , dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 2C1, psychol.stresu , dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 2      
      W1, psychol.stresu , dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 15        
      W1, psychol.stresu , dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 10 11 12 13        
Czwartek
 L1, Fitness, mgr E. Szura, 106X, tz, t/z: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16L1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 104F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15W1, psychol.stresu , dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 15C1, psychol.stresu , dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 15  C1, Gerontopsychol., dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 2 
      W1, psychol.stresu , dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 2C1, psychol.stresu , dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 10 11 12 13  C1, Gerontopsychol., dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 10 11 12 13 
      W1, psychol.stresu , dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 10 11 12 13C1, psychol.stresu , dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 2      
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
Elem.prawa = Elementy prawa i ochrona w³asnoœci intelektualnej
Fitness = Fitness
Gerontopsychol. = Gerontopsychologia
Gry zespo³owe = Gry zespo³owe
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Odnowa biol. = Odnowa Biologiczna
POWER 3.5 = POWER 3.5
Psych.akt.fiz. = Psychologia aktywnoœci fizycznej
ergonomia i PP = ergonomia i pierwsza pomoc
podst.¿yw.RGL = Podstawy ¿ywienia ró¿nych grup ludnoœci
psychol. spo³. = psychologia spo³eczna
psychol.stresu = psychologia stresu i jakoœci ¿ycia
trening funkc. = trening funkcjonalny