Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2020-02-17 19:18
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Zarz¹.sytu.kryz, dr G. Kwaœniak, 201A, tzL1, Zarz¹.sytu.kryz, dr G. Kwaœniak, 201E, tzL2, Zarz¹.sytu.kryz, dr G. Kwaœniak, 201E, tzL2, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 106F, tz L3, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 124D, tz, t/z: 14    
   L3, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 106F, tzL1, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 106F, tzL3, Zarz¹.sytu.kryz, dr G. Kwaœniak, 201E, tz L3, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 124D, tz, t/z: 11    
          L3, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 124D, tz, t/z: 4    
          L2, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 124D, tz, t/z: 16    
          L2, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 124D, tz, t/z: 13    
          L2, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 124D, tz, t/z: 10    
          L2, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 124D, tz, t/z: 6    
          L2, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 124D, tz, t/z: 3    
          L1, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 124D, tz, t/z: 15    
          L1, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 124D, tz, t/z: 12    
          L1, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 124D, tz, t/z: 8    
          L1, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 124D, tz, t/z: 5    
          L1, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 124D, tz, t/z: 2    
          L3, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 124D, tz, t/z: 17    
Wtorek
 C1, Syst. ratow.gaœ, mgr in¿. M. Makówka, 101E, tz  S1, Post. adm., dr G. Chmielewski, 2E, tzL1, Negocjajce poli, mgr D. Bednarz, 102E, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8       
       W1, Post. adm., dr G. Chmielewski, 206F, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16 17L1, Negocjajce poli, mgr D. Bednarz, 102E, tz, t/z: 10 11 12 13 14 15 16 17     
Sroda
 L1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 4E, tz              
Czwartek
 L2, Negocjajce poli, mgr D. Bednarz, 102E, tz S2, Post. adm., dr G. Chmielewski, 2E, tzC2, Syst. ratow.gaœ, mgr in¿. M. Makówka, 201E, tzW1, Zwalcz. przestê, prof. dr hab. A. Misiuk, 206F, tp, t/z: 4 6 9 11 13 15W1, Met. bezp., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 206F, tp  
 W1, OPwSB, mgr in¿. M. Makówka, 101E, tzL3, OPwSB, mgr in¿. M. Makówka, 101E, tz     W1, Zwalcz. przestê, prof. dr hab. A. Misiuk, 206F, tz, t/z: 1     
Piatek
 W1, BSL, prof. dr hab. A. Misiuk, 206F, tz, t/z: 1C1, Zwalcz. przestê, prof. dr hab. A. Misiuk, 2E, tz, t/z: 1C2, Zwalcz. przestê, prof. dr hab. A. Misiuk, 2E, tp, t/z: 4 6 9 13 15 17      
 W1, BSL, prof. dr hab. A. Misiuk, 206F, tp, t/z: 4 6 9 13 15 17C1, Zwalcz. przestê, prof. dr hab. A. Misiuk, 2E, tp, t/z: 4 6 9 13 15 17C2, Zwalcz. przestê, prof. dr hab. A. Misiuk, 2E, tz, t/z: 1      
 W1, Ochr. p. ska¿., prof P. Malinowski, 206F, tz, t/z: 2              
 W1, Ochr. p. ska¿., prof P. Malinowski, 206F, tn, t/z: 3 5 7 10 12 14 16              
Sobota
Niedziela
Legenda
BSL = Bespieczeñstwo spo³ecznoœci lokalnych
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Met. bezp. = Metodologia badañ nad bezpieczeñstwem
Negocjajce poli = Negocjacje policyjne i mediacje
OPwSB = Organizacje pozarz¹dowe w systemie bezpieczeñstwa
Ochr. p. ska¿. = Ochrona przed ska¿eniami
Post. adm. = Postêpowanie administracyjne
Syst. ratow.gaœ = System ratowniczo-gaœniczy
Zarz¹.sytu.kryz = Zarz¹dzanie w sytuacjach kryzysowych
Zwalcz. przestê = Zwalczanie przestêpczoœci