Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne, tryb stacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-10-27 17:02
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Bezp. pañstw., dr G. Kwaœniak, 201A, tzS2, Bezp. pañstw., mgr in¿. M. Makówka, 201E, tzW1, Erg.i BHP, dr T. Iwanek, 201A, tzW1, Och.Dan.Os., dr T. Iwanek, 201A, tzS1, Och.Dan.Os., dr T. Iwanek, 201E, tzS2, Och.Dan.Os., dr T. Iwanek, 201E, tzW1, Ochr.w³.intelek, dr G. Chmielewski, 206F, tzW1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 206F, tz      
   S1, Bezp. pañstw., dr G. Kwaœniak, 2E, tz            
Wtorek
 L1, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 1E, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L2, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 1E, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L3, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 1E, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15L4, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 1E, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15C2, Org.i zarz¹dz., dr P.Bernat, 1E, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      
Sroda
     W1, P.ekonomii, R.Joñczy, 201A, tp, t/z: 6 8 10 12 13W1, Org.i zarz¹dz., dr P. Wozniak, 201A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15C1, Org.i zarz¹dz., dr P. Wozniak, 201A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      
Czwartek
        W1, NoPiP, dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 201A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15S2, PKMiW, dr W. Karwowski, 1E, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16S1, PKMiW, dr W. Karwowski, 1E, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16W1, PKMiW, dr W. Karwowski, 206F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   
         S1, NoPiP, dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 101E, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15S2, NoPiP, dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 101E, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
Piatek
   W1, PiS, dr Huchrak, 206F, tzW1, Filozof., dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 206F, tzL1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 107F, tz, t/z: 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15W1, TB, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 206F, tzS1, TB, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 2E, tzS2, TB, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 2E, tz     
Sobota
Niedziela
Legenda
Bezp. pañstw. = Bezpieczeñstwo pañstwa
Erg.i BHP = Ergonomia i BHP
Etykieta = Etykieta w ¿yciu publicznym
Filozof. = Filozofia
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
NoPiP = Nauki o pañstwie i prawie
Och.Dan.Os. = Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Ochr.w³.intelek = Ochrona w³asnoœci intelektualnej
Org.i zarz¹dz. = Organizacja i zarz¹dzanie
P.ekonomii = Podstawy ekonomii
PKMiW = Prawo karne materialne i prawo wykroczeñ
PiS = Psychologia i socjologia
TB = Teoria bezpieczeñstwa