Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne, tryb niestacjonarny, semestr 4 z dnia 2020-02-11 11:58
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           W1, Ochr. p. ska¿., prof P. Malinowski, 2E, zp    
           W1, Met. bezp., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 101E, zn    
           W1, Ochr. p. ska¿., prof P. Malinowski, 2E, zz, t/z: 9W1, Met. bezp., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 101E, zz, t/z: 9    
Sobota
 W1, PSPen, mgr M. Ras³awski, 101E, zzL1, PSPen, mgr M. Ras³awski, 101E, zzW1, BSL, dr G. Chmielewski, 2E, zzC1, Syst. ratow.gaœ, mgr in¿. M. Makówka, 101E, zzW1, Zwalcz. przestê, mgr D. Bednarz, 101E, zzC1, Zwalcz. przestê, mgr D. Bednarz, 101E, zzW1, Post. adm., dr G. Chmielewski, 101E, zzS1, Post. adm., dr G. Chmielewski, 101E, zz   
Niedziela
 W1, Zarz¹.sytu.kryz, dr G. Kwaœniak, 101E, zzL1, Zarz¹.sytu.kryz, dr G. Kwaœniak, 101E, zzL1, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 101E, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8L1, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 101E, zz, t/z: 4     
        L1, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 124D, zz, t/z: 9L1, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 124D, zz, t/z: 3    
        L1, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 101E, zz, t/z: 2       
        L1, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 124D, zz, t/z: 1       
        L1, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 124D, zz, t/z: 5       
Legenda
BSL = Bespieczeñstwo spo³ecznoœci lokalnych
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Met. bezp. = Metodologia badañ nad bezpieczeñstwem
Ochr. p. ska¿. = Ochrona przed ska¿eniami
PSPen = Polski system penitencjarny
Post. adm. = Postêpowanie administracyjne
Syst. ratow.gaœ = System ratowniczo-gaœniczy
Zarz¹.sytu.kryz = Zarz¹dzanie w sytuacjach kryzysowych
Zwalcz. przestê = Zwalczanie przestêpczoœci