Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne magisterskie, tryb stacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-10-15 9:00
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, O d w cyb., mgr D. Bednarz, 4E, tzL1, O d w cyb., mgr D. Bednarz, 4E, tzW1, Bezp. ekolog., prof P. Malinowski, 206F, tzS1, Bezp. ekolog., prof P. Malinowski, 206F, tz            
Wtorek
  W1, Erg. wymiar BHP, dr T. Iwanek, 101E, tzW1, W. przes. zorg., mgr J. Barcik, 102E, tzS1, W. przes. zorg., mgr J. Barcik, 102E, tz  W1, IKP, mgr in¿. M. Makówka, 101E, tzS1, IKP, mgr in¿. M. Makówka, 101E, tzW1, BHP, mgr A.Górska, 1A, tp, t/z: 2 4      
Sroda
Czwartek
 W1, Kontr fina., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 101E, tn, t/z: 3 5 7 9 11 14 16W1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 4E, tz  W1, MSOPC, dr G. Chmielewski, 206F, tzW1, Ubezp., dr J. Szczepañska, 4E, tzL1, Ubezp., dr J. Szczepañska, 4E, tz       
 L1, Kontr fina., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 6F, tp              
Piatek
 W1, Wsp. zag.. terr, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 201E, tzC1, Wsp. zag.. terr, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 201E, tzW1, SNFP, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 201E, tzS1, SNFP, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 201E, tzW1, PiSS, dr Huchrak, 201E, tz W1, ZRF, prof. Z. Wilimowska, 210A, tzL1, ZRF, prof. Z. Wilimowska, 210A, tz        
Sobota
Niedziela
Legenda
BHP = BHP
Bezp. ekolog. = Bezpieczeñstwo ekologiczne
Erg. wymiar BHP = Ergonomiczny wymiar BHP
IKP = Infrastruktura krytyczna pañstwa
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Kontr fina. = Kontrola finansowa
MSOPC = Miêdzynarodowy system ochrony prawnej cz³owieka
O d w cyb. = Ochrona danych w cyberprzestrzeni
PiSS = Psycholgia i spocjologia spo³eczna
SNFP = Stany nadzwyczajne funkcjonowania pañstwa
Ubezp. = Ubezpieczenia
W. przes. zorg. = Wspó³czesna przestêpczoœæ zorganizowana
Wsp. zag.. terr = Wspó³czesne zagro¿enia terrorystyczne
ZRF = Zarz¹dzanie ryzykiem finansowym