Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne magisterskie, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-11-14 10:32
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Bioterroryzm, prof. B.Harazin, 1A, tz W1, Roz. kon. lokal, mgr J. Barcik, 4E, tzS1, Seminarium dyp., dr J. Kawalec, 104E, tz           
Wtorek
  S1, Seminarium dyp., dr W. Karwowski, 104E, tz    S1, Seminarium dyp., dr T. Iwanek, 201E, tz         
Sroda
Czwartek
   W1, Kontr fina., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 101E, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16L1, Kontr fina., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 6F, tz, t/z: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16W1, Zach. prospo³., dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 101E, tzW1, Pr pod sam ter., dr W. Karwowski, 101E, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16        
     S1, Seminarium dyp., dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 101E, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  S1, Seminarium dyp., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 201E, tz        
Piatek
 W1, Roz. ryz. zagr., dr T. Iwanek, 1E, tzC1, Roz. ryz. zagr., dr T. Iwanek, 1E, tzW1, Syst.p.RP, dr J. Kawalec, 1E, tzW1, Sam. w sys p sp, dr J. Kawalec, 1E, tzW1, Wsp. zagr. spo³, dr T. Iwanek, 1E, tzL1, Wsp. zagr. spo³, dr T. Iwanek, 1E, tzW1, Lok. str. bez., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 1E, tzL1, Lok. str. bez., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 1E, tz        
Sobota
Niedziela
Legenda
Bioterroryzm = Bioterroryzm
Kontr fina. = Kontrola finansowa
Lok. str. bez. = Lokalne strategie zapewniania bezpieczeñstwa
Pr pod sam ter. = Prawne podstawy funkcjonowania samorz¹du terytorialnego
Roz. kon. lokal = Rozwi¹zywanie konfliktów na poziomie lokalnym
Roz. ryz. zagr. = Rozpoznanie i analiza ryzyka zagro¿eñ
Sam. w sys p sp = Samorz¹d lokalny w systemie pomocy spo³ecznej
Seminarium dyp. = Seminarium dyplomowe
Syst.p.RP = System polityczny RP
Wsp. zagr. spo³ = Wspó³czesne zagro¿enia spo³ecznoœci lokalnych
Zach. prospo³. = Zachowania prospo³eczne na rzecz bezpieczeñstwa lokalnego