LEGENDA DO PLANU ZAJĘĆ ORAZ ADRESY PLACÓWEK MEDYCZNYCH [ .pdf]

 Architektura

 •  stacjonarne sem.1 (2019-11-26 19:34)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-11-15 16:33)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-10-15 22:15)
 •  stacjonarne sem.7 (2019-11-26 20:11)
 •  niestacjonarne sem.3 (2019-11-15 16:33)
 •  niestacjonarne sem.7 (2019-09-18 11:03)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne
 •  stacjonarne sem.1 (2020-01-11 22:22)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-10-27 17:42)
 •  niestacjonarne sem.1 (2019-10-02 17:37)
 •  niestacjonarne sem.3 (2019-10-02 8:49)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 2 st mgr
 •  stacjonarne sem.3 (2019-11-14 10:33)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 5 kryminalistyka i kryminologia
 •  stacjonarne sem.5 (2019-11-27 12:33)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 5 zsb
 •  stacjonarne sem.5 (2019-11-27 12:33)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne Kryminologia i kryminalistyka
 •  niestacjonarne sem.5 (2019-10-17 8:50)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2019-10-15 9:00)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-11-14 10:32)
 •  niestacjonarne sem.1 (2019-10-02 18:44)
 •  niestacjonarne sem.3 (2019-10-20 19:03)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne Penitencjarystyka
 •  stacjonarne sem.5 (2019-11-27 12:33)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne Zarz¹dzanie Systemami Bezpieczeñstwa
 •  niestacjonarne sem.5 (2019-10-17 8:51)
  Dietetyka
 •  stacjonarne sem.1 (2019-10-02 11:40)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-10-08 23:15)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-11-27 12:29)
 •  niestacjonarne sem.1 (2019-10-18 12:29)
 •  niestacjonarne sem.3 (2019-10-08 22:51)
 •  niestacjonarne sem.5 (2019-09-27 11:15)
  Edukacja Artystyczna
 •  stacjonarne sem.1 (2019-11-02 17:21)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-11-02 17:21)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-11-02 17:21)
  Filologia angielska
 •  stacjonarne sem.1 (2019-09-22 17:27)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-10-01 13:33)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-10-25 20:51)
  Filologia germañska
 •  stacjonarne sem.1 (2020-01-15 8:57)
 •  stacjonarne sem.3 (2020-01-02 18:53)
 •  stacjonarne sem.5 (2020-01-15 8:47)
  Finanse i rachunkowość
 •  niestacjonarne sem.1 (2019-10-17 8:51)
 •  niestacjonarne sem.3 (2019-10-17 8:51)
  Finanse i rachunkowość s.p.
 •  stacjonarne sem.1 (2019-10-14 11:55)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-10-14 11:55)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-10-23 21:44)
  Informatyka
 •  stacjonarne sem.1 (2019-10-08 20:32)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-12-01 23:15)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-12-03 21:01)
 •  stacjonarne sem.7 (2020-01-10 12:50)
 •  niestacjonarne sem.3 (2020-01-09 7:56)
  Jazz i muzyka estradowa
 •  stacjonarne sem.1 (2019-11-02 17:21)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-11-02 17:21)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-11-02 17:21)
  Kosmetologia
 •  stacjonarne sem.1 (2019-10-27 22:51)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-10-10 13:58)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-11-28 13:44)
 •  niestacjonarne sem.1 (2019-10-09 14:52)
 •  niestacjonarne sem.3 (2019-10-22 12:35)
  Pielêgniarstwo
 •  stacjonarne sem.1 (2019-12-09 21:16)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-11-11 14:19)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-12-02 20:27)
  Pielêgniarstwo magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2019-12-09 21:20)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-12-02 20:27)
 •  niestacjonarne sem.3 (2019-12-02 20:27)
  Pielêgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym
 •  stacjonarne sem.1 (2019-09-27 22:28)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-10-09 8:54)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-10-30 8:59)
 •  niestacjonarne sem.1 (2019-11-21 7:18)
 •  niestacjonarne sem.3 (2020-01-19 13:00)
 •  niestacjonarne sem.5 (2019-12-02 20:27)
  Psychofizyczne Kszta³towanie Cz³owieka
 •  stacjonarne sem.1 (2020-01-17 23:01)
 •  stacjonarne sem.3 (2020-01-17 23:01)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-11-27 7:52)
  Ratownictwo medyczne
 •  stacjonarne sem.1 (2019-12-10 11:33)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-10-02 12:08)
 •  stacjonarne sem.5 (2020-01-15 14:03)
 •  niestacjonarne sem.1 (2020-01-07 21:25)
 •  niestacjonarne sem.3 (2019-11-15 12:40)
 •  niestacjonarne sem.5 (2020-01-17 12:27)
  Realizacja dŸwiêku
 •  stacjonarne sem.1 (2019-09-27 22:42)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-10-03 15:57)
 •  stacjonarne sem.5 (2019-11-25 10:13)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji
 •  stacjonarne sem.1 (2019-10-08 16:49)
 •  stacjonarne sem.3 (2019-11-30 11:21)
 •  niestacjonarne sem.1 (2019-10-08 0:37)
 •  niestacjonarne sem.3 (2019-10-19 10:48)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ APiSM
 •  stacjonarne sem.5 (2020-01-07 13:48)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ ZPiU
 •  stacjonarne sem.7 (2019-10-18 13:25)
 •  niestacjonarne sem.5 (2019-10-09 22:26)
 •  niestacjonarne sem.7 (2019-10-17 9:29)


  Plan4WWW by TrawkaT


 • Legenda skrótów nazw przedmiotów w planie zajęć na studiach magisterskich, na kierunku pielęgniarstwo

  Kalendarz akademicki 2019/2020 (semestr zimowy)