LEGENDA DO PLANU ZAJĘĆ ORAZ ADRESY PLACÓWEK MEDYCZNYCH [ .pdf]

 Architektura

 •  stacjonarne sem.1 (2020-11-17 16:13)
 •  stacjonarne sem.3 (2020-10-27 21:26)
 •  stacjonarne sem.5 (2020-12-01 12:37)
 •  stacjonarne sem.7 (2020-12-01 15:08)
 •  niestacjonarne sem.5 (2020-10-09 17:31)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne
 •  stacjonarne sem.1 (2020-10-28 12:37)
 •  stacjonarne sem.3 (2020-11-06 10:46)
 •  niestacjonarne sem.1 (2020-10-23 16:12)
 •  niestacjonarne sem.3 (2020-11-06 10:51)
 •  niestacjonarne sem.5 (2020-10-23 18:36)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne KiK
 •  stacjonarne sem.5 (2020-11-10 16:41)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne magisterskie
 •  stacjonarne sem.1 (2020-11-18 15:06)
 •  stacjonarne sem.3 (2020-11-06 10:40)
 •  niestacjonarne sem.1 (2020-11-23 22:16)
 •  niestacjonarne sem.3 (2020-10-23 20:32)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne Zarz¹dzanie Systemami Bezpieczeñstwa
 •  stacjonarne sem.5 (2020-11-10 16:41)
  Dietetyka
 •  stacjonarne sem.1 (2020-10-26 16:35)
 •  stacjonarne sem.3 (2020-10-24 18:46)
 •  stacjonarne sem.5 (2020-10-18 21:36)
 •  niestacjonarne sem.1 (2020-11-05 15:38)
 •  niestacjonarne sem.3 (2020-10-24 18:46)
 •  niestacjonarne sem.5 (2020-11-05 22:43)
  Edukacja Artystyczna
 •  stacjonarne sem.1 (2020-10-24 18:33)
 •  stacjonarne sem.3 (2020-10-19 15:36)
 •  stacjonarne sem.5 (2020-10-19 15:36)
  Filologia angielska
 •  stacjonarne sem.1 (2020-09-26 20:56)
 •  stacjonarne sem.3 (2020-10-25 10:14)
 •  stacjonarne sem.5 (2020-10-27 18:37)
  Filologia germañska
 •  stacjonarne sem.1 (2020-12-02 13:41)
 •  stacjonarne sem.3 (2020-12-02 13:41)
 •  stacjonarne sem.5 (2020-11-16 18:48)
  Finanse i rachunkowość
 •  niestacjonarne sem.3 (2020-11-02 9:05)
 •  niestacjonarne sem.5 (2020-11-20 13:22)
  Finanse i rachunkowość s.p.
 •  stacjonarne sem.1 (2020-10-19 20:18)
 •  stacjonarne sem.3 (2020-12-03 9:28)
 •  stacjonarne sem.5 (2020-11-20 13:17)
  Informatyka
 •  stacjonarne sem.1 (2020-10-27 21:27)
 •  stacjonarne sem.3 (2020-10-19 22:42)
 •  stacjonarne sem.5 (2020-11-17 22:34)
 •  stacjonarne sem.7 (2020-11-26 17:08)
 •  niestacjonarne sem.5 (2020-11-06 18:38)
  Jazz i muzyka estradowa
 •  stacjonarne sem.1 (2020-11-03 14:01)
 •  stacjonarne sem.3 (2020-11-03 14:01)
 •  stacjonarne sem.5 (2020-11-30 15:49)
  Kosmetologia
 •  stacjonarne sem.1 (2020-10-28 13:23)
 •  stacjonarne sem.3 (2020-10-28 13:23)
 •  stacjonarne sem.5 (2020-10-26 21:36)
 •  niestacjonarne sem.1 (2020-11-03 12:32)
 •  niestacjonarne sem.3 (2020-11-02 14:53)
 •  niestacjonarne sem.5 (2020-11-02 15:09)
  Pielêgniarstwo
 •  stacjonarne sem.1 (2020-11-16 12:25)
 •  stacjonarne sem.3 (2020-11-01 18:34)
 •  stacjonarne sem.5 (2020-11-12 10:58)
  Pielêgniarstwo magisterskie
 •  stacjonarne sem.3 (2020-11-04 10:46)
  Pielêgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym
 •  stacjonarne sem.1 (2020-11-13 12:49)
 •  stacjonarne sem.3 (2020-11-30 12:13)
 •  stacjonarne sem.5 (2020-11-30 12:14)
 •  niestacjonarne sem.1 (2020-10-27 13:36)
 •  niestacjonarne sem.3 (2020-10-27 12:16)
 •  niestacjonarne sem.5 (2020-11-12 10:58)
  Pielêgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym (Magisterskie)
 •  stacjonarne sem.1 (2020-11-04 15:28)
 •  niestacjonarne sem.1 (2020-11-30 15:03)
  Psychofizyczne Kszta³towanie Cz³owieka
 •  stacjonarne sem.1 (2020-11-28 11:06)
 •  stacjonarne sem.3 (2020-11-28 11:06)
 •  stacjonarne sem.5 (2020-11-28 11:06)
  Ratownictwo medyczne
 •  stacjonarne sem.1 (2020-11-04 10:11)
 •  stacjonarne sem.3 (2020-11-16 12:25)
 •  stacjonarne sem.5 (2020-11-04 10:11)
 •  niestacjonarne sem.3 (2020-11-16 12:25)
 •  niestacjonarne sem.5 (2020-11-04 10:11)
  Ratownictwo medyczne (weekendowe)
 •  niestacjonarne sem.1 (2020-11-27 12:31)
  Realizacja dŸwiêku
 •  stacjonarne sem.1 (2020-10-21 9:03)
 •  stacjonarne sem.3 (2020-10-18 15:40)
 •  stacjonarne sem.5 (2020-10-18 14:01)
  Zarządzanie i In?ynieria Produkcji
 •  stacjonarne sem.1 (2020-11-10 11:13)
 •  stacjonarne sem.3 (2020-11-10 16:56)
  Zarządzanie i In¿ynieria Produkcji
 •  niestacjonarne sem.1 (2020-11-07 13:50)
 •  niestacjonarne sem.3 (2020-10-21 18:32)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji mgr
 •  niestacjonarne sem.1 (2020-11-14 14:22)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ APiSM
 •  stacjonarne sem.7 (2020-10-21 18:31)
 •  niestacjonarne sem.5 (2020-11-20 14:18)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ IJ
 •  niestacjonarne sem.5 (2020-11-20 14:18)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ ZPiU
 •  stacjonarne sem.5 (2020-10-26 9:57)
 •  niestacjonarne sem.7 (2020-11-29 12:30)


  Plan4WWW by TrawkaT • Legenda skrótów nazw przedmiotów w planie zajęć na studiach magisterskich, na kierunku pielęgniarstwo

  Legenda skrótów nazw przedmiotów w planie zajęć na studiach licencjackich, na kierunku pielęgniarstwo

  Kalendarz akademicki 2020/2021 (semestr zimowy)