LEGENDA DO PLANU ZAJĘĆ ORAZ ADRESY PLACÓWEK MEDYCZNYCH [ .pdf]

 Architektura

 •  stacjonarne sem.2 (2020-05-22 13:49)
 •  stacjonarne sem.4 (2020-05-22 13:49)
 •  stacjonarne sem.6 (2020-05-22 13:50)
 •  niestacjonarne sem.4 (2020-05-22 13:50)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne
 •  stacjonarne sem.2 (2020-02-25 11:24)
 •  stacjonarne sem.4 (2020-02-25 11:24)
 •  niestacjonarne sem.2 (2020-04-18 10:36)
 •  niestacjonarne sem.4 (2020-03-04 12:11)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne KiK
 •  stacjonarne sem.6 (2020-02-13 15:25)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 2 nst mgr
 •  niestacjonarne sem.4 (2020-02-13 10:42)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne Kryminologia i kryminalistyka
 •  niestacjonarne sem.6 (2020-02-17 18:57)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne magisterskie
 •  stacjonarne sem.2 (2020-02-25 11:29)
 •  stacjonarne sem.4 (2020-02-13 10:35)
 •  niestacjonarne sem.2 (2020-02-12 16:31)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne Penitencjarystyka
 •  stacjonarne sem.6 (2020-02-12 12:41)
  Bezpieczeñstwo wewnêtrzne Zarz¹dzanie Systemami Bezpieczeñstwa
 •  stacjonarne sem.6 (2020-02-13 11:07)
 •  niestacjonarne sem.6 (2020-02-12 13:55)
  Dietetyka
 •  stacjonarne sem.2 (2020-02-14 19:10)
 •  stacjonarne sem.4 (2020-02-14 19:08)
 •  stacjonarne sem.6 (2020-02-11 11:51)
 •  niestacjonarne sem.2 (2020-02-11 11:51)
 •  niestacjonarne sem.4 (2020-02-11 18:26)
 •  niestacjonarne sem.6 (2020-02-11 11:52)
  Edukacja Artystyczna
 •  stacjonarne sem.2 (2020-02-25 10:30)
 •  stacjonarne sem.4 (2020-02-25 10:30)
 •  stacjonarne sem.6 (2020-05-12 10:58)
  Filologia angielska
 •  stacjonarne sem.2 (2020-02-24 10:03)
 •  stacjonarne sem.4 (2020-03-15 15:22)
 •  stacjonarne sem.6 (2020-03-15 15:22)
  Filologia germañska
 •  stacjonarne sem.2 (2020-02-12 19:15)
 •  stacjonarne sem.4 (2020-03-10 8:43)
 •  stacjonarne sem.6 (2020-04-14 18:59)
  Finanse i rachunkowość
 •  niestacjonarne sem.2 (2020-02-12 8:50)
 •  niestacjonarne sem.4 (2020-02-16 16:15)
  Finanse i rachunkowość s.p.
 •  stacjonarne sem.2 (2020-02-16 16:15)
 •  stacjonarne sem.4 (2020-02-11 19:52)
 •  stacjonarne sem.6 (2020-06-05 21:33)
  Informatyka
 •  stacjonarne sem.2 (2020-05-22 0:40)
 •  stacjonarne sem.4 (2020-05-22 0:39)
 •  stacjonarne sem.6 (2020-05-22 8:24)
 •  niestacjonarne sem.4 (2020-02-12 20:06)
  Jazz i muzyka estradowa
 •  stacjonarne sem.2 (2020-02-25 10:29)
 •  stacjonarne sem.4 (2020-02-25 10:29)
 •  stacjonarne sem.6 (2020-05-12 10:58)
  Kosmetologia
 •  stacjonarne sem.2 (2020-02-26 11:45)
 •  stacjonarne sem.4 (2020-02-18 14:35)
 •  stacjonarne sem.6 (2020-02-13 10:36)
 •  niestacjonarne sem.2 (2020-02-18 11:19)
 •  niestacjonarne sem.4 (2020-02-18 11:19)
  Legia akademicka
 •  stacjonarne sem.1 (2020-02-18 16:19)
  Pielêgniarstwo
 •  stacjonarne sem.2 (2020-04-15 9:00)
 •  stacjonarne sem.4 (2020-02-19 19:09)
 •  stacjonarne sem.6 (2020-02-20 23:16)
  Pielêgniarstwo magisterskie
 •  stacjonarne sem.2 (2020-02-12 7:19)
 •  stacjonarne sem.4 (2020-02-22 13:12)
 •  niestacjonarne sem.4 (2020-02-12 7:19)
  Pielêgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym
 •  stacjonarne sem.2 (2020-02-19 19:09)
 •  stacjonarne sem.4 (2020-02-19 19:10)
 •  stacjonarne sem.6 (2020-02-20 23:17)
 •  niestacjonarne sem.2 (2020-04-15 9:00)
 •  niestacjonarne sem.4 (2020-02-19 19:10)
 •  niestacjonarne sem.6 (2020-02-20 23:17)
  Psychofizyczne Kszta³towanie Cz³owieka
 •  stacjonarne sem.2 (2020-02-19 9:32)
 •  stacjonarne sem.4 (2020-03-03 16:29)
 •  stacjonarne sem.6 (2020-02-19 9:32)
  Ratownictwo medyczne
 •  stacjonarne sem.2 (2020-05-22 16:18)
 •  stacjonarne sem.4 (2020-05-22 16:18)
 •  stacjonarne sem.6 (2020-05-22 16:18)
 •  niestacjonarne sem.2 (2020-05-22 16:18)
 •  niestacjonarne sem.4 (2020-05-22 16:18)
 •  niestacjonarne sem.6 (2020-05-22 16:18)
  Realizacja dŸwiêku
 •  stacjonarne sem.2 (2020-02-21 19:54)
 •  stacjonarne sem.4 (2020-02-12 21:00)
 •  stacjonarne sem.6 (2020-05-12 10:58)
  Zarz¹dzanie i In?ynieria Produkcji
 •  stacjonarne sem.2 (2020-05-18 17:37)
 •  stacjonarne sem.4 (2020-06-03 12:31)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji
 •  niestacjonarne sem.2 (2020-02-29 16:29)
 •  niestacjonarne sem.4 (2020-02-22 9:28)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ APiSM
 •  stacjonarne sem.6 (2020-03-03 11:54)
  Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ ZPiU
 •  niestacjonarne sem.6 (2020-02-22 9:28)


  Plan4WWW by TrawkaT • KOMUNIKAT:
  Plan zajęć praktycznych na studiach licencjackich na kierunku pielęgniarstwo po zmianach [ .pdf]

  KOMUNIKAT:
  Plan zajęć praktycznych na studiach magisterskich na kierunku pielęgniarstwo po zmianach [ .pdf]

  Legenda skrótów nazw przedmiotów w planie zajęć na studiach magisterskich, na kierunku pielęgniarstwo

  Legenda skrótów nazw przedmiotów w planie zajęć na studiach licencjackich, na kierunku pielęgniarstwo

  Kalendarz akademicki 2019/2020 (semestr letni)