Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa systemu bezpieczeństwa.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP1/2017
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2017-05-26 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -386644
Data i czas opublikowania: 2017-05-29 09:10:09

Informacja z otwarcia ofert.
Rozmiar -431822
Data i czas opublikowania: 2017-05-26 11:28:46

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Rozmiar -32768
Data i czas opublikowania: 2017-05-23 09:32:57

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Rozmiar -37888
Data i czas opublikowania: 2017-05-23 09:32:43

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -1464055
Data i czas opublikowania: 2017-05-19 14:08:23

Formularz ofertowy
Rozmiar -41984
Data i czas opublikowania: 2017-05-18 13:00:53

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Rozmiar -312283
Data i czas opublikowania: 2017-05-18 12:54:56

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -4799091
Data i czas opublikowania: 2017-05-18 12:54:27


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl