O projekcie

Tytuł projektu: Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie

Projekt „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” otrzymał dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Dofinansowanie i wartość projektu wynosi: 2 596 936,67 zł.

Okres realizacji projektu: 15.04.2020 r. – 31.12.2022

Główny cel projektu - poprawa jakości kształcenia poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego oraz rozwój monoprofilowego centrum symulacji medycznej (MCSM) dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie zgodnie z celem szczegółowym POWER dla działania 5.3. Nowo opracowany i wdrożony program rozwojowy jest instrumentem służącym wzmocnieniu oraz poprawie jakości kształcenia praktycznego poprzez rozwój kształcenia symulacyjnego na kierunku Pielęgniarstwo. Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Nysie, będzie istotnym narzędziem dydaktycznym w kształceniu przyszłych pracowników ochrony zdrowia. Zwiększenie konkurencyjności PWSZ w Nysie w zakresie kształcenia kadr pielęgniarek, poprzez wdrożenie programu rozwojowego kształcenia praktycznego opartego o metodę symulacji dla kierunku pielęgniarstwo w latach 2020-2022, przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER dzięki realizacji kompleksowego programu rozwojowego uczelni w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej, obejmującego wsparcie infrastruktury. Dzięki szkoleniom zostaną podniesione kompetencji kadry oraz studentów. Studenci otrzymają wsparcie w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej a także dodatkowych zajęć wykraczających poza standardowy program kształcenia w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych. Projekt pozwoli dostosować program kształcenia do oczekiwań rynku oraz wzmocnić praktyczne przygotowanie przeddyplomowe studentów, co przełoży się na wzmocnienie potencjału Uczelni. Proponowane działania pomogą wesprzeć kompetencje, które w przyszłości będą stanowiły o konkurencyjności tej grupy w zakresie bezpieczeństwa i profesjonalizmu wykonywanych przez nią usług. Cel główny projektu przyczyni się lepszego kształcenia studentów w kolejnych latach, dobrze wyposażone MCSM będzie stanowiło bazę, w którym studenci będą kontynuować naukę. Efektem projektu będzie profesjonalne przygotowanie specjalistów do pracy, z uwzględnieniem postanowień UE, w tym Procesu Bolońskiego. MCSM pozwoli na lepsze dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb i wymagań otoczenia oraz zmieniających się standardów leczniczych.

Wsparciem w projekcie, w postaci zajęć dydaktycznych realizowanych w MCSM w ramach programu kształcenia zostaną objęci wszyscy studenci kierunku pielęgniarstwo. Ponadto, spośród zrekrutowanych osób, grupa 64 studentek/ów III roku 2018/2019 oraz 2019/2020 PWSZ w Nysie (50Ki14M) otrzyma dodatkowe wsparcie w formie szkoleń w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych. Prawo wykonywania zawodu otrzyma 85% studentek/ów, tj.55 os., w tym 43Ki12M. Studentki/ci otrzymają łącznie: 125 godz./os. dodatkowych zajęć w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych wykraczających poza standardowy program kształcenia oraz 2650 godz. łącznie kształcenia w MCSM dla wszystkich roczników biorących udział w projekcie.

Aktualności

Harmonogram wsparcia

Dokumenty do pobrania

Rekrutacja

Kontakt

Koordynator
dr n.med. Agnieszka Wolińska-Grabowska prof. PWSZ w Nysie - 734482222

Asystent Koordynatora
mgr Renata Kalka-Piegza - 77 4090872
Adres: ul. Obrońców Tobruku 5, 48-300 Nysa
e-mail : renata.kalka-piegza@pwsz.nysa.pl

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.