O projekcie

Tytuł projektu: Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie

Projekt „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” otrzymał dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Dofinansowanie i wartość projektu wynosi: 2 596 936,67 zł.

Okres realizacji projektu: 15.04.2020 r. – 31.12.2022

Główny cel projektu - poprawa jakości kształcenia poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego oraz rozwój monoprofilowego centrum symulacji medycznej (MCSM) dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie zgodnie z celem szczegółowym POWER dla działania 5.3. Nowo opracowany i wdrożony program rozwojowy jest instrumentem służącym wzmocnieniu oraz poprawie jakości kształcenia praktycznego poprzez rozwój kształcenia symulacyjnego na kierunku Pielęgniarstwo. Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ w Nysie, będzie istotnym narzędziem dydaktycznym w kształceniu przyszłych pracowników ochrony zdrowia. Zwiększenie konkurencyjności PWSZ w Nysie w zakresie kształcenia kadr pielęgniarek, poprzez wdrożenie programu rozwojowego kształcenia praktycznego opartego o metodę symulacji dla kierunku pielęgniarstwo w latach 2020-2022, przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER dzięki realizacji kompleksowego programu rozwojowego uczelni w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej, obejmującego wsparcie infrastruktury. Dzięki szkoleniom zostaną podniesione kompetencji kadry oraz studentów. Studenci otrzymają wsparcie w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej a także dodatkowych zajęć wykraczających poza standardowy program kształcenia w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych. Projekt pozwoli dostosować program kształcenia do oczekiwań rynku oraz wzmocnić praktyczne przygotowanie przeddyplomowe studentów, co przełoży się na wzmocnienie potencjału Uczelni. Proponowane działania pomogą wesprzeć kompetencje, które w przyszłości będą stanowiły o konkurencyjności tej grupy w zakresie bezpieczeństwa i profesjonalizmu wykonywanych przez nią usług. Cel główny projektu przyczyni się lepszego kształcenia studentów w kolejnych latach, dobrze wyposażone MCSM będzie stanowiło bazę, w którym studenci będą kontynuować naukę. Efektem projektu będzie profesjonalne przygotowanie specjalistów do pracy, z uwzględnieniem postanowień UE, w tym Procesu Bolońskiego. MCSM pozwoli na lepsze dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb i wymagań otoczenia oraz zmieniających się standardów leczniczych.

Wsparciem w projekcie, w postaci zajęć dydaktycznych realizowanych w MCSM w ramach programu kształcenia zostaną objęci wszyscy studenci kierunku pielęgniarstwo. Ponadto, spośród zrekrutowanych osób, grupa 64 studentek/ów III roku 2018/2019 oraz 2019/2020 PWSZ w Nysie (50Ki14M) otrzyma dodatkowe wsparcie w formie szkoleń w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych. Prawo wykonywania zawodu otrzyma 85% studentek/ów, tj.55 os., w tym 43Ki12M. Studentki/ci otrzymają łącznie: 125 godz./os. dodatkowych zajęć w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych wykraczających poza standardowy program kształcenia oraz 2650 godz. łącznie kształcenia w MCSM dla wszystkich roczników biorących udział w projekcie.

Aktualności


Informujemy, że w dniu 19 stycznia 2021 rozpoczyna się cykl szkoleń „Interdyscyplinarna opieka długoterminowa nad osobami starszymi” w ramach projektu „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie” realizowanego w ramach PO WER 5.3, Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie 5.3 - Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 

W ramach realizacji cyklu zrealizowane będzie w sumie 125 godzin szkolenia/os., w tym:

Projekt skierowany jest do studentów III roku kierunku pielęgniarstwa w roku akademickim 2020/2021 (I edycja) oraz 2021/2022 (II edycja). Zajęcia prowadzą nauczyciele uczelni, opiekunowie praktyk z placówek medycznych oraz trenerzy personalni z uprawnieniami coacha. 

Cykl składać się będzie z pięciu modułów:

 1. Moduł 1: Psychospołeczne aspekty wieku podeszłego. 
  W ramach modułu przewidziano 10 godzin wykładów. Szkolenie odbędzie się w terminie od 19 do 22 lutego. Poprowadzi jest wykładowca na Wydziale Nauk Medycznych, mgr Grzegorz Kulik. 
 1. Moduł 2: Ocena stanu zdrowia pacjenta w wieku podeszłym. 
  Szkolenie odbędzie się w terminie od 1 do 6 lutego 2021. Przewidywane jest 5 godzin wykładów, 5 godzin ćwiczeń oraz 5 godzin zajęć praktycznych. Prowadzone one będą przez dr Marzannę Derkacz – Jedynak. 
 1. Moduł 3: Edukacja osób starszych i ich rodzin: wykład, ćwiczenia oraz zajęcia praktyczne. 
  Szkolenie rozpoczyna się w terminie od 19 do 21 stycznia 2021. Jest ono prowadzone przez nauczyciela akademickiego dr n. hum. Alicję Różyk-Myrtę. Przewidywane jest 5 godzin wykładów, 5 godzin ćwiczeń oraz 5 godzin zajęć praktycznych. Dodatkowo planowane jest 40 godzin praktyk zawodowych w placówkach opiekuńczo-leczniczych. 
 1. Moduł 4: Opieka długoterminowa nad osobami starszymi:
  • z chorobami przewlekłymi i długotrwale unieruchomionymi,
  • z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania;
  • z ograniczoną sprawnością ruchową i z niepełnosprawnością.
  W ramach modułu przewidywane jest 10 godzin wykładów, 10 praktycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych realizowanych w Centrum Symulacji Medycznych PWSZ w Nysie.  Szkolenie odbędzie się w terminie od 15 do 24 lutego 2021 roku, oraz będą prowadzone przez wykładowcę akademickiego Wydziału Nauk Medycznych, Panią mgr Annę Baranowską – Żabińską. 
 1. Moduł 5. Komunikacja z osobą starszą i ich rodziną - kształtowanie kompetencji miękkich. Przewidywane jest 15 godzin zajęć warsztatowych w terminie od 15 do 20 lutego. Zajęcia warsztatowe poprowadzone będą przez trenera personalnego z uprawnieniami coucha.

Od lipca br. trwają prace remontowo-adaptacyjne, których efektem będzie utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Centrum powstaje w budynku „A” PWSZ w Nysie przy ul. Chodowieckiego 4., a do jego utworzenia wykorzystano powierzchnie znajdujące się na dwóch kondygnacjach tego budynku. Powstałe w ramach MCSM sale będą zgodne ze standardem określającym wytyczne dotyczące MCSM.


Harmonogram wsparcia


Szkolenie: Interdyscyplinarna opieka długoterminowa nad osobami starszymi PDF


Dokumenty do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne dla uczestników projektu - studentów/studentek:

Dokumenty rekrutacyjne dla uczestników projektu - kadry PWSZ :

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jest jedną z naczelnych zasad horyzontalnych UE, której propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, nie tylko ze względu na płeć, ale również z powodu rasy lub pochodzenia etnicznego, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej.

Zasada równości szans i niedyskryminacji oznacza umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, kolor skóry lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach, w tym udziału w realizowanych projektach finansowanych ze środków unijnych, jak i korzystania z ich efektów.

Realizacja wspomnianej zasady unormowana została m.in. w takich dokumentach jak:

Zaplanowane do realizacji zadania w projekcie zakładają realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie wszystkim osobom, pełnego uczestnictwa w projekcie na jednakowych zasadach.

Zasady równości szans kobiet i mężczyzn uwzględnione zostaną również w zarządzaniu projektem. Osoby zaangażowane w realizację projektu zapoznają się z zamieszczonymi na stronie wskazanymi dokumentami dotyczącymi zasady równości szans K i M. Pozyskana wiedza w zakresie obowiązku przestrzegania w/w zasady pozwoli na stosowanie jej w codziennej pracy przy projekcie.

Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne dla uczestników projektu - studentów/studentek:

Dokumenty rekrutacyjne dla uczestników projektu - kadry PWSZ :

Kontakt

Koordynator
dr n.med. Agnieszka Wolińska-Grabowska prof. PWSZ w Nysie - 734482222

Asystent Koordynatora
mgr Kamila Krzesaj - 77 409 08 74
Adres: ul. Obrońców Tobruku 5, pokój 105, 48-300 Nysa
e-mail : kamila.krzesaj@pwsz.nysa.pl

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.