O projekcie

Projekt „Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Termin realizacji projektu: 15.04.2019 do 31.12.2021

Wartość projektu: 5 348 495,87 zł

Dofinansowanie: 5 188 040,87 zł

Głównym celem Projektu jest realizacja zintegrowanego program rozwoju PWSZ w Nysie etap II w celu doskonalenia jakości kształcenia oraz wzrostu kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap II zakłada częściową realizację programów kształcenia poprzez e-learning, utworzenie pracowni rzeczywistości wirtualnej dla kierunków technicznych oraz podniesienie kompetencji studentów studiów stacjonarnych 10 kierunków w PWSZ w Nysie poprzez certyfikowane szkolenia, kursy, warsztaty i seminaria z przedstawicielami Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej obrazujące lokalne trendy gospodarcze.
W ramach projektu zmiany zostaną wprowadzone także w bibliotece, która dostosuje oprogramowanie i sposób obsługi do niezbędnych wymagań związanych z kształceniem na kierunkach praktycznych.

Cele szczegółowe Projektu:

  1. Wdrożenie na uczelni zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez włączenie e-learningu w programy kształcenia na 4 kierunkach: dietetyka, pielęgniarstwo, psychofizyczne kształtowanie człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji;
  2. Nowa forma nauczania dla kierunków technicznych - utworzenie pracowni wirtualnej rzeczywistości dla kierunków technicznych (architektura, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji);
  3. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów poprzez certyfikowane szkolenia i warsztaty z przedstawicielami NRIG oraz interdyscyplinarne praktyczne zajęcia projektowe;
  4. Podniesienie praktycznych kompetencji dydaktycznych kadry uczelni poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach i stażach dydaktycznych w przedsiębiorstwach i instytucjach;
  5. Dostosowanie usług w bibliotece do potrzeb kształcenia praktycznego z uwzględnieniem wyrównania szans osób narażonych na wykluczenie społeczne;
  6. Wdrożenie na uczelni zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez rozbudowę e-learningu w ramach programów kształcenia.

Dzięki realizacji projektu Uczelnia podniesie kompetencje kadry dydaktycznej oraz wyposaży studentów w nowe kompetencje pożądane na rynku pracy poprzez certyfikowane szkolenia, kursy, warsztaty i seminaria z przedstawicielami Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej obrazujące lokalne trendy gospodarcze. Szeroki wachlarz zajęć, szkoleń, warsztatów jaki otrzymają studenci-uczestnicy projektu został tak dobrany, by podnieść kompetencje przyszłych absolwentów na rynku pracy i wyposażyć ich w pakiet "praktycznych umiejętności", odpowiadających potrzebom rynku pracy oraz certyfikaty rozpoznawalne w branży, które gwarantują nabycie umiejętności i kompetencji wymaganych przez rynek pracy danego kierunku. Uczestnicy projektu zdobędą wykraczające poza program studiów kompetencje zarówno zawodowe jak i interpersonalne, samoorganizacyjne, poznawcze i komunikacyjne, przedsiębiorcze.

Aktualności

✔ Do końca roku 2019 powstanie pracowania rzeczywistości wirtualnej dla kierunków nauk technicznych w PWSZ w Nysie, której realizacja wpłynie na podniesienie jakości kształcenia na kierunku architektura, informatyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

✔ Aktualnie, w okresie od maja do grudnia 2019 roku, trwa wyposażanie pracowni rzeczywistości wirtualnej w specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie, których zakup odbędzie się poprzez przetarg.


✔ Do końca czerwca 2020 roku nastąpi dostosowanie usług w bibliotece do potrzeb kształcenia praktycznego z uwzględnieniem wyrównania szans osób narażonych na wykluczenie społeczne.

✔ Aktualnie, w okresie od maja 2019 roku do czerwca 2020 roku, trwa doposażenie biblioteki w PWSZ w Nysie w sprzęt oraz oprogramowanie w celu ułatwienia użytkownikom swobodnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych, których zakup odbędzie się poprzez przetarg.


✔ W ramach projektu, na czterech kierunkach: pielęgniarstwo (studia I i II stopnia), dietetyka (studia I stopnia), zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I stopnia) oraz psychofizyczne kształtowanie człowieka (studia I stopnia) zostanie wprowadzone kształcenia metodą e-learningu w zakresie zajęć teoretycznych traktowane jako wspomagające dla całego procesu kształcenia, co pozwoli na zmniejszenie liczby godzin realizowanych w warunkach rzeczywistych.

✔ W okresie od czerwca 2019 roku do czerwca 2020 roku, zostaną opracowywane materiały dydaktyczne, przez pracowników dydaktycznych PWSZ w Nysie w zakresie realizowanych za pośrednictwem e-learningu przedmiotów.

✔ Materiał merytoryczny na platformę zostanie opracowany przez nauczycieli PWSZ w Nysie uczących danego przedmiotu, natomiast cała oprawa informatyczna, graficzna i dźwiękowa zostanie zlecona poprzez przetarg.


Dnia pierwszego października 2019 roku rozpocznie się:Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.