O projekcie

Projekt „Program rozwoju PWSZ w Nysie etap II - doskonalenie jakości kształcenia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Termin realizacji projektu: 15.04.2019 do 31.12.2021

Wartość projektu: 5 348 495,87 zł

Dofinansowanie: 5 188 040,87 zł

Głównym celem Projektu jest realizacja zintegrowanego program rozwoju PWSZ w Nysie etap II w celu doskonalenia jakości kształcenia oraz wzrostu kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap II zakłada częściową realizację programów kształcenia poprzez e-learning, utworzenie pracowni rzeczywistości wirtualnej dla kierunków technicznych oraz podniesienie kompetencji studentów studiów stacjonarnych 10 kierunków w PWSZ w Nysie poprzez certyfikowane szkolenia, kursy, warsztaty i seminaria z przedstawicielami Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej obrazujące lokalne trendy gospodarcze.
W ramach projektu zmiany zostaną wprowadzone także w bibliotece, która dostosuje oprogramowanie i sposób obsługi do niezbędnych wymagań związanych z kształceniem na kierunkach praktycznych.

Cele szczegółowe Projektu:

 1. Wdrożenie na uczelni zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez włączenie e-learningu w programy kształcenia na 4 kierunkach: dietetyka, pielęgniarstwo, psychofizyczne kształtowanie człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji;
 2. Nowa forma nauczania dla kierunków technicznych - utworzenie pracowni wirtualnej rzeczywistości dla kierunków technicznych (architektura, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji);
 3. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów poprzez certyfikowane szkolenia i warsztaty z przedstawicielami NRIG oraz interdyscyplinarne praktyczne zajęcia projektowe;
 4. Podniesienie praktycznych kompetencji dydaktycznych kadry uczelni poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach i stażach dydaktycznych w przedsiębiorstwach i instytucjach;
 5. Dostosowanie usług w bibliotece do potrzeb kształcenia praktycznego z uwzględnieniem wyrównania szans osób narażonych na wykluczenie społeczne;
 6. Wdrożenie na uczelni zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez rozbudowę e-learningu w ramach programów kształcenia.

Dzięki realizacji projektu Uczelnia podniesie kompetencje kadry dydaktycznej oraz wyposaży studentów w nowe kompetencje pożądane na rynku pracy poprzez certyfikowane szkolenia, kursy, warsztaty i seminaria z przedstawicielami Nyskiej Regionalnej Izby Gospodarczej obrazujące lokalne trendy gospodarcze. Szeroki wachlarz zajęć, szkoleń, warsztatów jaki otrzymają studenci-uczestnicy projektu został tak dobrany, by podnieść kompetencje przyszłych absolwentów na rynku pracy i wyposażyć ich w pakiet "praktycznych umiejętności", odpowiadających potrzebom rynku pracy oraz certyfikaty rozpoznawalne w branży, które gwarantują nabycie umiejętności i kompetencji wymaganych przez rynek pracy danego kierunku. Uczestnicy projektu zdobędą wykraczające poza program studiów kompetencje zarówno zawodowe jak i interpersonalne, samoorganizacyjne, poznawcze i komunikacyjne, przedsiębiorcze.


Aktualności

Dnia 10-go września 2019 ogłoszony został przetarg na Dostawę do pracowni wirtualnej rzeczywistości dwóch sztuk komputerów przenośnych i oprogramowania do modelowania 3D.
Termin składania ofert do 2019-09-19 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe
ZP33/2019


Dnia 26 lipca 2019 rozstrzygnięty został przetarg nr ZP31/2019 na Dostosowanie usług w bibliotece do potrzeb kształcenia praktycznego z uwzględnieniem wyrównania szans osób narażonych na wykluczenie społeczne. ZP31.pdf


Dnia 19 lipca 2019 rozstrzygnięty został przetarg nr ZP30/2019 na sprzęt i oprogramowanie do pracowni rzeczywistości wirtualnej dla kierunków nauk technicznych w PWSZ w Nysie część 1, 2, 5, 6, 7 i 8. ZP30.pdf


Dnia 18 lipca 2019 ogłoszony został przetarg na Dostosowanie usług w bibliotece do potrzeb kształcenia praktycznego z uwzględnieniem wyrównania szans osób narażonych na wykluczenie społeczne. Termin składania ofert do 2019-07-26 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe


Dnia 11 lipca 2019 ogłoszony został przetarg na sprzęt i oprogramowanie do pracowni rzeczywistości wirtualnej dla kierunków nauk technicznych w PWSZ w Nysie.
Termin składania ofert do 2019-07-19 godz. 10:30. Szczegóły w zakładce zapytania ofertowe


✔ Do końca roku 2019 powstanie pracowania rzeczywistości wirtualnej dla kierunków nauk technicznych w PWSZ w Nysie, której realizacja wpłynie na podniesienie jakości kształcenia na kierunku architektura, informatyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

✔ Aktualnie, w okresie od maja do grudnia 2019 roku, trwa wyposażanie pracowni rzeczywistości wirtualnej w specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie, których zakup odbędzie się poprzez przetarg.


✔ Do końca czerwca 2020 roku nastąpi dostosowanie usług w bibliotece do potrzeb kształcenia praktycznego z uwzględnieniem wyrównania szans osób narażonych na wykluczenie społeczne.

✔ Aktualnie, w okresie od maja 2019 roku do czerwca 2020 roku, trwa doposażenie biblioteki w PWSZ w Nysie w sprzęt oraz oprogramowanie w celu ułatwienia użytkownikom swobodnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych, których zakup odbędzie się poprzez przetarg.


✔ W ramach projektu, na czterech kierunkach: pielęgniarstwo (studia I i II stopnia), dietetyka (studia I stopnia), zarządzanie i inżynieria produkcji (studia I stopnia) oraz psychofizyczne kształtowanie człowieka (studia I stopnia) zostanie wprowadzone kształcenia metodą e-learningu w zakresie zajęć teoretycznych traktowane jako wspomagające dla całego procesu kształcenia, co pozwoli na zmniejszenie liczby godzin realizowanych w warunkach rzeczywistych.

✔ W okresie od czerwca 2019 roku do czerwca 2020 roku, zostaną opracowywane materiały dydaktyczne, przez pracowników dydaktycznych PWSZ w Nysie w zakresie realizowanych za pośrednictwem e-learningu przedmiotów.

✔ Materiał merytoryczny na platformę zostanie opracowany przez nauczycieli PWSZ w Nysie uczących danego przedmiotu, natomiast cała oprawa informatyczna, graficzna i dźwiękowa zostanie zlecona poprzez przetarg.


Dnia pierwszego października 2019 roku rozpocznie się:


Harmonogram wsparcia


Dokumenty do pobrania

 1. Zarządzenie wprowadzające regulamin projektu
 2. Regulamin projektu
 3. Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla studentów
 4. Zał. 1a Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla kadry
 5. Zał. 1b ZAKRES DANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU OTRZYMUJĄCYCH WSPARCIE
 6. Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu
 7. Zał. 3 Umowa regulująca warunki uczestnictwa w projekcie
 8. Prezentacja
 9. PORADNIK (JAK REALIZOWAĆ ZASADĘ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020)
 10. AGENDA DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI W RAMACH FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest dla funduszy unijnych jedną z fundamentalnych polityk horyzontalnych, obowiązujących w całej Unii Europejskiej.

Jej podstawa prawna zawarta została m.in. w dokumencie Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na lata 2014-2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/

Sposoby wdrażania powyższej zasady, zostały opracowane w poradniku pn. „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020”.

Powyższy poradnik ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych a także pozwala zapoznać się z praktycznymi warunkami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych.

Poradnik dostępny na stronie:

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/poradnik-dotyczacy-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn-w-funduszach-unijnych-na-lata-2014-2020/

Dokument ten stanowi jednocześnie realizację zapisów Agendy działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020

Agenda dostępna na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/agenda-dzialan-na-rzecz-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2014-2020/

✔ Zaplanowane do realizacji zadania w projekcie zakładają realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną –sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa w projekcie na jednakowych zasadach

✔ W zaplanowanych działaniach nie występuje nierówność ze względu na płeć i zasięg oddziaływania projektu. Sytuacja Kobiet i Mężczyzn wchodzących w skład grupy docelowej jest taka sama a w projekcie będą podejmowane działania zmierzające do przestrzegania zasad równości K i M, tak by na żadnym etapie realizacji projektu w/w bariery się nie pojawiły

✔ Zasady równości szans kobiet i mężczyzn uwzględnione zostaną również w zarządzaniu projektem. Osoby zaangażowane w realizację projektu zapoznają się z zamieszczoną na stronie prezentacją nt. w/w zasady oraz ze wskazanymi dokumentami (Poradnikiem i Agendą) dotyczącymi zasady równości szans K i M. Pozyskana wiedza w zakresie obowiązku przestrzegania w/w zasady pozwoli na stosowanie jej w codziennej pracy przy projekcie

✔ Zdobyta wiedza wskaże możliwości i sposoby zastosowania zasady równości K i M w odniesieniu do projektu oraz wykonywanych obowiązków.

W ramach wykonywanych obowiązków zostanie zapewniona taka organizacja pracy dla zespołu projektowego, która pozwoli na godzenie życia zawodowego z prywatnym poprzez między innymi zastosowaniu elastycznych godzin pracy jeśli zaistnieje taka potrzeba.

DOKUMENTY DO POBRANIA


Rekrutacja

 1. Zarządzenie wprowadzające regulamin projektu
 2. Regulamin projektu
 3. Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla studentów
 4. Zał. 1a Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dla kadry
 5. Zał. 1b ZAKRES DANYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU OTRZYMUJĄCYCH WSPARCIE
 6. Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu
 7. Zał. 3 Umowa regulująca warunki uczestnictwa w projekcie

Zapytania ofertowe


Kontakt

Telefon

Koordynator projektu
mgr Anna Wójtowicz


tel :+48 77 4090568

Adres

ul. Marcinkowskiego 6-8,
48-300 Nysa


Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.