Informacje ogólne

Projekt pn. Kształcenie ustawiczne seniorów realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie

Okres realizacji projektu: 01-02-2019 do 31-01-2022

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na realizację projektu PWSZ w Nysie otrzymała dofinansowanie w wysokości 798 410,15 zł.
Wartość projektu wynosi 823 104,15 zł.

Aktualności


Estymacja wielkości porcji w praktyce seniorów

05.06. 2019 Pani dr Jagoda Rydelek z Instytutu Nauk o Zdrowiu kierunek dietetyka PWSZ w Nysie spotkała się ze słuchaczami UTW na wykładzie omawiając zagadnienie estymacji wielkości porcji z uwzględnieniem potrzeb seniorów. W trakcie spotkania przeprowadzono badanie ankietowe.


Dodatki do żywności

29.05.2019 Pani dr inż. M. Zołoteńka-Synowiec spotkała się ze słuchaczami UTW na wykładzie omawiając wpływ dodatków do żywności na organizm człowieka. W trakcie spotkania omawiano m. in. podział dodatków.


Polska w Unii Europejskiej

22.05.2019 Pan dr P. Bernat spotkał się z seniorami na wykładzie poświęconym roli i znaczeniu Polski w UE. W wykładzie otwartym uczestniczyli też seniorzy z Wójcic wraz z Panią Bogumiłą Pliszczak Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wójcice. Pan dr P. Bernat przeprowadził badanie ankietowe z omawianego zakresu.


Znaczenie wody dla organizmu

03.04.2019 Pani dr inż. M. Zołoteńka-Synowiec spotkała się z seniorami na wykładzie poświęconym znaczeniu wody dla organizmu. W trakcie spotkania omawiano m. in. skutki niedoboru wody. Pani dr inż. M. Zołoteńka-Synowiec przeprowadziła także badanie ankietowe z omawianego zakresu.


Zajęcia z przedsiębiorczości

28.03.2019 we czwartek seniorzy z Kędzierzyna Koźla zapoczątkowali cykl warsztatów w ramach Projektu. Zajęcia z przedsiębiorczości poprowadził Pan dr Piotr Bernat. Spotkania odbywają się w budynku A PWSZ w Nysie.
Tematem pierwszego spotkania była rola przedsiębiorczości w życiu człowieka, organizacji i społeczeństwa i efektywność organizacyjna. Poruszano kwestie kompetencji w zakresie planowania i organizowania i ich wpływu na przebieg realizacji.


Zajęcia z dietetyki

27.03.2019 we środę seniorzy z Niemodlina rozpoczęli cykl warsztatów w ramach Projektu. Zajęcia z dietetyki prowadziła Pani dr inż. Ewa Malczyk. Spotkania odbywają się w budynku D PWSZ w Nysie.
Tematem pierwszego spotkania była dieta i jej rola w życiu człowieka. Poruszano kwestie kompetencji w zakresie żywienia osób starczych.


Zajęcia z psychofizycznego kształtowania człowieka

26.03.2019 we wtorek seniorzy z Głuchołaz zapoczątkowali cykl warsztatów w ramach Projektu. Zajęcia z psychofizycznego kształtowania człowieka przeprowadziła Pani mgr Ewa Szura. Spotkania odbywają się w budynku R PWSZ w Nysie.
Tematem pierwszego spotkania była sprawność psychofizyczna i jej konsekwencje dla zdrowia i sprawności jednostki, ale też ogółu. Poruszano kwestie kompetencji osoby kierunkowanej na zapewnienie równowagi funkcjonalnej.


Zajęcia z zakresu komunikacji społecznej

W dniu 21.03 2019 r. dr Ewa Smolka-Drewniak rozpoczęła cykl zajęć z słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Nowej Rudy. W trakcie wykładów omówione zostały zagadnienia z zakresu komunikacji społecznej – konformizmu i zachowań konformistycznych w relacjach interpersonalnych, informacyjnego i normatywnego wpływu społecznego, dysonansu poznawczego oraz stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji – jako zjawisk determinujących komunikację międzykulturową w czasach współczesnych. Słuchacze aktywnie uczestniczyli w zajęciach – chętnie brali udział w dyskusjach, między innymi podając liczne przykłady, bazujące na ich bogatym doświadczeniu zawodowym i życiowym.


Droga umierania jako droga życia. O znaczeniu pojęcia człowieka jako „bycia ku śmierci” (Sein zum Tode) w filozofii Martina Heideggera cz. I

W dniu 20-tego marca dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie zainaugurował cykl spotkań poświęconych rozumieniu śmierci i kształtowaniu technik dobrego życia. W trakcie wykładu zatytułowanego Droga umierania jako droga życia. O znaczeniu pojęcia człowieka jako „bycia ku śmierci” (Sein zum Tode) w filozofii Martina Heideggera cz. I prelegent scharakteryzował kontekst problemowy, intelektualny i kulturowy koncepcji Martina Heideggera. Właściwa relacja z własną śmiertelnością stanowi, według jednego z najbardziej wpływowych myślicieli XX-tego wieku, warunek życia odpowiedzialnego, „zatroskanego” o swój świat i relacje międzyludzkie. W analizie teorii Heideggera wykorzystano oryginalną metodę uwidaczniającą powiązanie pomiędzy przestrzenią życia myśliciela (człowieka), a sposobem ujmowania i przyswajania śmiertelności (starości) jako zwieńczenia drogi życia.


Zajęcia z ratownictwa medycznego

20.03.2019 we środę seniorzy z Prudnika zapoczątkowali cykl warsztatów w ramach Projektu. Zajęcia z ratownictwa medycznego prowadził Pan dr n. med. Ireneusz Barziej.


Zajęcia z pielęgniarstwa

18.03.2019 w poniedziałek seniorzy ze Złotego Stoku zapoczątkowali cykl warsztatów w ramach Projektu. Zajęcia z Pielęgniarstwa prowadziła Pani mgr Anna Komarow-Kuźmińska. Spotkania odbywają się w budynku D PWSZ w Nysie.
Tematem pierwszego spotkania była starość i wynikające z niej konsekwencje dla zdrowia i sprawności jednostki. Poruszano kwestie polityki społecznej kierunkowanej na osoby starsze oraz organizację opieki instytucjonalnej w Polsce.


Zajęcia z dietetyki

15.03.2019 w piątek seniorzy z Nysy zapoczątkowali cykl warsztatów w ramach Projektu. Zajęcia z dietetyki prowadziła Pani dr inż. Ewa Malczyk Spotkania odbywają się w budynku D PWSZ w Nysie.


UTW Nysa

W dniu 06.03.2019 odbył się pierwszy z wykładów, w ramach Projektu*, poświęcony kształceniu ustawicznemu seniorów. Z seniorami spotkał się Pan dr P. Bernat, który po wprowadzaniu w zagadnienie omówił możliwe formy współpracy seniorów, w tym skupionych w UTW z szeroko rozumianym otoczeniem, ale też z uczelnią wyższą oraz wskazał na dobre praktyki w tym zakresie, ale wyraźnie zaakcentował też potrzebę, możliwość czy wręcz konieczność inspirowania.

W trakcie spotkania mówił o kompetencjach rozumianych jako indywidualne zdolności, predyspozycje psychiczne, fizyczne, intelektualne i duchowe składające się na całość kształtowania postaw i zachowań.

Aktualne tendencje odchodzenia od pionowej, hierarchicznej struktury organizacyjnej współpracy na rzecz płaskiej struktury sieciowej powodują, że rośnie znaczenie kompetencji społecznych rozumianych jako zdolności interpersonalne, a więc umiejętności pracy w grupie, komunikacji, przywództwa, ale też elastyczności i adaptacji do zmiany. W konsekwencji ważna będzie nie tylko zdolność uczenia, ale też gotowość do zmian czy otwartość na nowości. To jednak wymaga selektywnego podejścia. I tu z pomocą przychodzi zarządzanie, które obejmuje nie tylko prace koncepcyjne i studyjne, ale też organizacyjne. I o tym dyskutowano w trakcie spotkania.

Pan dr P. Bernat zwrócił też uwagę zebranych na zagadnienie społeczeństwa informacyjnego. Dziś dostęp do zasobów jest praktycznie nieograniczony. Zasoby te są ciągle uzupełniane o kolejne informacje. A zatem główną zmienną jest -„niezmiennie”- ciągła zmiana, która tworzy realia funkcjonowania osób podmiotów czy społeczności, a w konsekwencji całych społeczeństw. Zatem ukierunkowanie w działaniu jawi się jako ciągły proces dostosowywania, a nawet przewidywania, a w efekcie przygotowania do nadchodzących zmian.

* Projekt "Kształcenie Ustawiczne Seniorów" jest realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym


Cele projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji wśród seniorów uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, poprzez opracowanie programów kształcenia oraz realizację działań dydaktycznych wspólnie z organizacjami pozarządowymi, tj. Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Różnorodność zajęć dydaktycznych, w tym warsztatów, szkoleń czy innych form pozwoli uczestnikom projektu skupionym w wielu społecznościach lokalnych zwiększyć aktywność społeczną i zawodową, poszerzyć wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz rozwijać swoje zainteresowania.
Uczestnicy projektu zdobędą kompetencje zarówno społeczne, jak i zawodowe, w tym interpersonalne, organizacyjne, poznawcze i komunikacyjne.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci seniorzy, w szczególności słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku z Głuchołaz, Kędzierzyna-Koźla, Niemodlina, Nowej Rudy Nysy, Prudnika i Złotego Stoku.

Zadania realizowane w ramach projektu
W ramach projektu zaplanowano działania dydaktyczne, w tym warsztaty, szkolenia czy inne formy w następujących obszarach tematycznych:

W ramach projektu przewidziane są się również zajęcia integracyjne, dla wszystkich 105 uczestników z 7 UTW, zrealizowane w formie 3-dniowych zajęć stacjonarnych, pozwalające na wzbogacenie doświadczeń indywidualnych oraz podniesienie kompetencji.

Harmonogram

Miejsce Harmonogram zajęć
na semestr letni
2018/2019
Harmonogram zajęć
na semestr zimowy
2019/2020
Wykłady otwarte w PWSZ w Nysie Pobierz PDF
Nysa - Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie Pobierz PDF Pobierz PDF
Prudnik - Uniwersytet Złotego Wieku "Pokolenia"
oraz Stowarzyszenie Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Pobierz PDF Pobierz PDF
Niemodlin - Stowarzyszenie Niemodliński Uniwersytet Trzeciego Wieku Pobierz PDF Pobierz PDF
Nowa Ruda - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowej Rudzie Pobierz PDF Pobierz PDF
Złoty Stok - Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku Pobierz PDF Pobierz PDF
Głuchołazy - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu III Wieku im. M. Bilwin Pobierz PDF Pobierz PDF
Kędzierzyn Koźle - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Ziemi Kozielskiej" Pobierz PDF Pobierz PDF

Dokumenty do pobrania

Zapytania ofertoweKontakt

Telefon

dr inż. Piotr Bernat
Koordynator projektu


tel :+48 77 409 08 57

Telefon

mgr Iwona Podpora
Asystent


tel :+48 77 409 16 70

Adres

ul. Armii Krajowej 21,
pokój nr 5
48-300 Nysa

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.